ČAOH prezentovala smysluplné možnosti energetického využití odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství se zúčastnila jubilejního 20. ročníku výstavy Teplárenské dny 2014, která se konala v prostorách Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové ve dnech 15. - 17. dubna 2014, a o týden později ve stejných prostorách několikadenní výstavy Dny teplárenství a energetiky 2014, taktéž navazující na tradici předcházejících 19 ročníků konference „Dálkové zásobování teplem a chladem“, pořádané Teplárenským sdružením ČR ve dnech 23. -25. 4. 2014.

Součástí obou výstav byly nejen prezentace produktů a služeb v oboru energetiky, ale také doprovodné konference zaměřené na zástupce výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí, představitele energetických společností, ekology, developery, státní správu, samosprávu, laickou i odbornou veřejnost. Doprovodný program obou akcí se věnoval jak problematikám techniky a technologií pro zásobování teplem a chladem, oblasti elektroenergetiky a obnovitelných zdrojů, které s teplárenstvím tvoří nedílný celek, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetickým úsporám, emisím CO2, legislativě ochrany životního prostředí, integrované prevenci v/po roce 2014, energetickému využívání odpadů i odpadům z energetiky, ale i dalším souvisejícím technickým, ekonomickým a environmentálním tématům.

 

Odpady

Problematice odpadů se na Teplárenských dnech věnovala dne 17.4.2014 konference Energetické využití odpadů a odpady z energetiky (VEP) pořádaná společností PAREXPO, s.r.o. Zástupce MŽP, vedoucí oddělení koncepcí a technologií J. Maršák prezentoval současný stav odpadového hospodářství v České republice, pohled ministerstva na problematiku energetického využití odpadů a harmonogram předkládání novel právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství. Mimo jiné bylo uvedeno, že nový Plán odpadového hospodářství ČR, by měl být platný od 1.1.2015 a nové zákony o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností v roce 2016.

 

Česká asociace odpadového hospodářství zde prezentovala příspěvek s názvem Smysluplné možnosti energetického využití odpadů v podmínkách ČR. Ve své prezentaci Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH, přiblížil současný stav nakládání s odpady v ČR, včetně toho, že evropské cíle se daří plnit a ČR je v mnoha parametrech na vysokých příčkách EU. Shrnul možnosti různých cest energetického využití odpadů. Upozornil na problémy spojené s nynější přemírou kapacit spaloven komunálních odpadů, se kterou se potýkají některé státy Evropy (např. Německo). Hlavní bodem prezentace byly konkrétní informace o možnostech energetického využití odpadů formou spoluspalování paliv z odpadů a vybrané zkušenosti ze zahraničí. V příspěvku mimo jiné zazněla citace uznávaného časopisu Euwid, dle kterého je reálné očekávat, že množství využívaných paliv z odpadů cestou spoluspalování se v Evropě do roku 2020 ztrojnásobí na celých 17 milionů tun. ČAOH také zcela nově představila svůj automatický kalkulátor k aplikaci směšovací rovnice pro spoluspalování odpadů (dle metodického pokynu MŽP). Zájemci si prostřednictvím tohoto programu mohou jednoduše ověřit, zda by jejich energetický zdroj mohl v rámci spoluspalování využívat konkrétní druh alternativního paliva ve vztahu k definovaným emisním limitům a složení paliva. Tento kalkulátor je možné na vyžádání získat od ČAOH zdarma. Následná diskuze se vedla v duchu argumentů pro a proti dvěma nejdiskutovanějším cestám energetického využití odpadů, tj. spálením odpadů ve spalovnách, anebo úpravy odpadu, jeho třídění (v kombinaci s materiálovým využitím) a výroby alternativního paliva s jeho využitím ve stávajících, či upravených energetických zdrojích (cementárny, elektrárny, teplárny). V rámci diskuze panovala shoda na tom, že je třeba hledat nákladově smysluplná a pokud možno efektivní řešení jak finálně naložit s odpady tak, aby dopad na občana byl co nejmenší.  

V další prezentaci se prof. J. Hyžík, předseda představenstva STEO (Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů) věnoval spolu s členkou představenstva sdružení STEO J. Vyštejnovou problematice nákladovosti a efektivitě zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů (MBÚ). Následně prezentoval J. Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP - Odpady, a. s., provedené úspěšné zkoušky úpravy komunálního odpadu na alternativní palivo a jeho realizované využití v zařízení pro spoluspalování paliv z odpadů. R. Müller, specialista OPŽP, SFŽP, se ve svém příspěvku věnoval možnosti financování projektů pro energetické využití odpadů 2014-2020. Pozitivní zkušenosti se spoluspalováním tuhého alternativního paliva (TAP) v rámci projektu Jepua a také řešení souvisejících specifik při spoluspalování TAP (chlor apod.), byly tématem příspěvků finských autorů Janne Kerttula, Renewa Oy a pana O. Rýdla. Na závěr vystoupil L. Sovíček ze společnosti GB Consulting s.r.o. se svou přednáškou Spuštění první depolymerizační technologie v Evropě.

Na konferenci Odpady a jejich využití v energetice (24.4.2014), která byla součástí druhé akce, tedy Dnů teplárenství a energetiky, vystoupil na úvod se svým příspěvkem J. Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP. V prezentaci věnované aktuální odpadové legislativě a plánovaným aktivitám Ministerstva životního prostředí ČR v oblasti odpadového hospodářství mimo jiné zazněly informace o vykazování dat za Českou republiku, o budoucím směřování odpadového hospodářství ČR a současných pracovních skupinách na MŽP. Mezi další řečníky patřil senátor Petr Šilar, který představil svůj pohled jak dál s odpadovou legislativou, a zástupce Svazu měst a obcí ČR Marek Sýkora se svou strategií rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech. Zástupce ČAOH, výkonný ředitel P. Havelka i zde vystoupil se svým příspěvkem na téma Smysluplné možnosti energetického využití odpadů v podmínkách ČR. Po přednesených příspěvcích se opět rozběhla zajímavá diskuze. I v tomto případě lze shrnout, že zúčastnění se shodli na tom, že při posuzování jednotlivých cest možného energetického využití odpadů je nutné dostatečně zohledňovat jejich nákladovost, konkurenceschopnost ve stávajícím tržním prostředí a dopady na občana ČR. Neopomenutelným aspektem rozhodování musí být také poměrně rychlý vývoj sektoru odpadů v Evropě, aktuální zkušenosti okolních států a také kontinuální rozvoj nových technologií na úpravu, zpracování a využití odpadů.

Na závěr konference zazněly přednášky pana Jiřího Holoubka ze společnosti Plzeňská teplárenská a. s. o pohledu investora nové spalovny v Chotíkově a Problematika energetického využití odpadu – iluze a realita prof. Stehlíka. O přípravě možné výstavby ZEVO v Kraji Vysočina přednášel pan radní Z. Chlád a blok přednášek ukončila prezentace pana Stanislava Kramla ze společnosti Tenza, a. s. na téma Úprava čistírenských kalů pro energetické zpracování, Zapojení do tepelného oběhu a soustavy zásobování teplem, úspora provozních nákladů.

Obě konference lze hodnotit jako kvalitní a přínosné. Je možné shrnout, že pozitivní hodnotou obou akcí byla skutečnost, že diskutovaná témata a také spektrum přednášejících daly návštěvníkům možnost slyšet různé odborné názory. To samo o sobě dává těm, kdož chtějí, námět k vlastnímu zamyšlení se o prezentovaných problematikách.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

30. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..