ČAOH přináší další pozitivní příklad materiálového využití odpadů v ČR – pěnové sklo

Členové České asociace odpadového hospodářství společnost AMT Příbram a její mateřská firma Recifa úspěšně v ČR zpracovávají velké množství odpadního skla, aneb Pěnové sklo REFAGLASS® - využití skleněného odpadu ve stavebnictví.

Kam s ním?

Kam s ním? To je klasická nerudovská otázka, kterou si občas položí každý z nás. Pro většinu lidí končí skleněný odpad – použité lahve, sklenice, rozbité tabulové sklo v zelené nebo bílé nádobě na tříděný odpad. Co se s touto surovinou děje dál?

Priorita - materiálové využití

Skleněný odpad ze separovaného sběru se na recyklační lince vyčistí a rozdrtí. Vzniká druhotná surovina, jejíž jemné podíly nevyužije sklářský průmysk na výrobu obalů. Ta je dále upravena na skleněnou moučku, která je v následném výrobním cyklu zahřáta na teplotu cca 1000°C. Po roztavení a přidání pěnících přísad dojde k až 20-ti násobnému zvětšení objemu. Řízeným zchlazováním hmoty na teplotu 20°C a následným zpracováním vzniká štěrk z pěnového skla REFAGLASS.

Pěnové sklo

Výroba pěnového skla byla patentována již v roce 1936 ve Francii. Od roku 1958 do konce 70-tých let se pěnové sklo vyrábělo i v ČR, ale pro nedostatek suroviny z tříděného odpadu se ve výrobě nepokračovalo. Výrobou pěnového skla vyráběné pod obchodním názvem REFAGLASS a zpracováním odpadových střepů se nyní zabývá česká společnost RECIFA a.s., která byla založena v roce 1995, následně pak její dceřiná firma AMT Příbram. V České republice je společnost RECIFA, a.s. jediným českým výrobcem pěnového skla REFAGLASS. Jako jedna z mála v Evropě se řadí mezi výrobce, kteří maximálně využívají potenciál odpadového skleněného střepu jako výrobní suroviny.

Ideální tepelný izolant, stoprocentně recyklovatelný

Pěnové sklo REFAGLASS je moderní ekologický tepelně izolační materiál (λ = 0,078) s širokou paletou možností použití ve stavebnictví. Nahrazuje běžné stavební tepelně izolační materiály, jako je polystyren, skelná a minerální vata, pemza nebo materiály na bázi expandovaného jílu. Je netoxické, tvarově stálé, nehořlavé, odolné vůči stárnutí, nenasákavé, odolné proti povětrnostním vlivům, hmyzu a hlodavcům, velmi lehké (150-165 Kg/m3) a současně pevné v tlaku. Pěnové sklo REFAGLASS je 100% recyklovatelné. Tyto unikátní kombinace vlastností z něj dělají materiál, bez kterého se v budoucnosti neobejde žádná moderní ekologická stavba. Jeho použití zjednodušuje stavební postupy a zejména zlevňuje cenu stavby. Pěnové sklo REFAGLASS  splňuje požadavky norem EN 13 055-1 a EN 13 055–2. Tím je garantován správný postup výroby a požadovaná kvalita materiálu.

AMT Příbram a Recifa - členové ČAOH

„Společnosti AMT Příbram a Recifa jsou nejvýznamnějšími recyklátory skla v ČR a dokáží si poradit s recyklací většiny produkovaného odpadního skla u nás. Jsou příkladem úspěšných a moderních recyklačních firem, které Česká asociace odpadového hospodářství sdružuje,“ říká Petr Havelka, ředitel ČAOH. A dodává, že „pěnové sklo má velkou budoucnost, neboť je na rozdíl od jiných izolačních materiálů plně opakovaně recyklovatelné, inertní, nehořlavé a zcela bezpečné pro životní prostředí.“

Obě zmíněné členské společnosti ČAOH dlouhodobě přispívají nemalým dílem k plnění cílů evropské hierarchie nakládání s odpady v ČR, neboť jejich naprostou prioritou je materiálové využívání odpadů, kterému se věnují již cca 20 let. Z tohoto důvodu jsou také členy asociace. ČAOH dlouhodobě hájí principy evropské odpadové hierarchie a její smysluplný rozvoj v podmínkách České republiky. Prioritou ČAOH a jejích členů je také ochrana volného tržního prostředí, technologické neutrality a zdravé konkurence v sektoru odpadového hospodářství. To jsou další nezbytné parametry proto, aby se podobným firmám jako je AMT Příbram a Recifa dále dařilo rozvíjet své aktivity v České republice.

Pokud vás zajímají další podrobnosti týkající se možného konkrétního využití pěnového skla, níže jsou uvedeny nejčastější možnosti. Pod textem je také souhrn důležitých obrázků a grafik týkajících se tohoto environmentálně velmi vstřícného produktu.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím materiálů společnosti AMT s.r.o. Příbram a společnosti Recifa a.s.

 

 

 

Příklady možného využití pěnového skla

Použití podle EN 13 055 – 2 tepelně izolační násypy

Zakládání staveb

Pěnové sklo REFAGLASS je vynikající řešení pro celoplošnou tepelnou izolaci betonových základových desek. Tepelná izolace základů domu navazuje na izolaci obvodových stěn bez tepelného mostu. Štěrk z pěnového skla zajišťuje stejnorodé podloží pro základové konstrukce a současně funguje jako jejich drenáž – vrstva štěrku z pěnového skla odvádí zemní vlhkost do drenážního potrubí umístěného po obvodu stavby. Je nenasákavý - zabraňuje vzlínání vlhkosti k základovým konstrukcím. Celistvá vrstva štěrku pod základovou deskou zajišťuje odvětrávání vlhkosti a radonových plynů. V oblastech s vysokým rizikem výskytu radonových plynů se doporučuje umístit do vrstvy štěrku jednoduchou soustavu odvětrávacích trubek.

Obsyp štěrku z pěnového skla REFAGLASS nahrazuje tradiční řešení tepelné izolace základových konstrukcí a odvodnění základů řešené pomocí extrudovaného polystyrenu a zásypem kamenného štěrku. Zemní vlhkost je štěrkem svedena do drenážního potrubí umístěného ve spodní části výkopu.

Rekonstrukce podlah a stropních konstrukcí

Kombinaci vlastností pěnového skla REFAGLASS je ideální využít při rekonstrukcích starých podlah. Štěrk je nenasákavý a lze s ním vytvořit tepelně izolační vrstvu pod novou betonovou podlahou a nahradit jím současně drenážní vrstvu kamenného štěrku. Na takovou podlahu není nutné klást další vrstvu tepelné izolace.

Nízkou objemovou hmotnost (150-165 Kg/m3) štěrku z pěnového skla REFAGLASS lze využít pro rekonstrukci stropních konstrukcí jako náhradu původních materiálů používaných do zásypů kleneb, dřevěných trámových a stropů a pod další podlahové konstrukce. Nahrazuje polystyren, škváru, písek a keramzit. Lehčí stropní konstrukce má větší rezervu v únosnosti a je méně zatěžovaná na ohyb. Štěrk je prostupný pro vodní páry, je odolný odolnost proti hmyzu a hlodavcům, je zdravotně nezávadný a nehořlavý (klasifikace A1).

Střešní konstrukce

Dalším využitím pěnového skla REFAGLASS  je tepelná izolace a drenáž klasických plochých nebo zelených střech.

Pasivní domy

Vynikající vlastnosti pěnového skla oceňují majitelé a příznivci pasivních domů, kteří jej využívají pod základové konstrukce, do tepelných izolací střech a pro terénní úpravy – zemní valy u stěn orientovaných k severu. Díky nízké objemové hmotnosti nezatěžuje tlakem nosné konstrukce, zpevňuje a stabilizuje svah a co je opět důležité – tepelně izoluje a odvádí vodu ze svahu.

Tepelně izolační obsypy bazénů, jímek a nádrží

Kdo má doma bazén, tak ví, že udržovat příjemnou teplotu vody v chladném počasí je velmi nákladné. Dnem a stěnami uniká 25-40% tepla. Štěrk z pěnového skla REFAGLASS významným způsobem redukuje právě únik tepla z vody do zemních konstrukcí. Násyp ze štěrku REFAGLASSmá velkou únosnost v tlaku, je stabilní, nemění svůj objem, proto nehrozí deformace bazénů po vypuštění.

Zahradnictví

Také na zahradě má štěrk z pěnového skla celou řadu uplatnění. Menší frakce se používají na vylehčení těžkých půd, je vynikající jako drenáž u rostlin, je využíván k modelaci terénu a do drenážních systémů zahrad. Nahrazuje klasický mulč kolem rostlin pro zabránění růstu plevele a je velmi oblíben jako ochrana choulostivých rostlin před mrazem.

Sportovní stavby

Štěrk z pěnového skla REFAGLASSse používá pro své vlastnosti jako tepelně izolační a drenážní podsyp ve skladbách hřišť, kde dochází jak k vyhřívání ploch (fotbalové trávníky, tenisové kurty), tak k jejich ochlazování (zimní stadiony).

Dopravní a inženýrské stavitelství

Pěnové sklo REFAGLASSje vhodné použít do odlehčených zásypů mostních opěr, ke stabilizaci a odvodnění svahů i v méně únosných zeminách, ve skladbách místních komunikací, vjezdů, chodníků, a ostatních zpevněných ploch, jako nadloží mostků a propustků a všude tam, kde je nutné zabránit promrzání konstrukcí. Rovnanina z pěnového skla pěnové skla REFAGLASS se s úspěchem využívá v gabionových stěnách jako ochrana proti hluku.

Zásyp potrubí štěrkem z pěnového skla REFAGLASS zabrání častým poruchám vodovodních řadůz důvodu častého střídání teplot. Štěrk nepoškozuje vnější stěny potrubí, je lehký a při hutnění se tvarově přizpůsobí. Při opravách nebo výměnách vodovodních řadů jej lze opětovně použít pro izolaci potrubí, čímž se významně sníží stavební náklady.

Díky svým vlastnostem  je pěnové sklo REFAGLASS vhodné využít jako izolaci parovodů, kde chrání před mrazem, před ztrátou tepla, nebo naopak před přehřátím podzemních prostor a vedení.

Použití podle EN 13 055 – 1 jako tepelně izolační a lehčené přísady

Ve stavebnictví se pěnové sklo používá také jako přísada do lehčených betonů, jako přísada do lehčených a tepelně izolačních omítek.

Omítka je vhodná do venkovního i vnitřního prostředí, na všechny druhy zdiva, je určena pro ruční zpracování. Výrazně zvyšuje celkový tepelný odpor konstrukce. Omezuje únik tepla z objektu vlivem tepelných mostů ve stěnách. Velmi dobře je propustná pro vodní páry.

Jednotlivé zprůsoby použití viz níže uvedené grafiky a obrázky

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

31. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..