ČAOH připomínkovala novelu obalového zákona jdoucí nad rámec požadavků EU

Česká asociace odpadového hospodářství připomínkovala v rámci vnějšího připomínkového řízení aktuální novelu obalového zákona. Tato novela, která se může na první pohled jevit jako technická, však s sebou přináší riziko neodůvodněného navýšení nákladů ze strany firem. Novela jde nad rámec požadavků Evropské unie a zavádí nové povinnosti.

 

Připomínky ČAOH k navrhované novele zákona č. 477/2001 Sb., o obalech jsou shrnuty v následujících bodech:

1)      Směrnice Komise 2013/2/EU, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (dále též jako „obalová směrnice“), se zaměřila na výklad pojmu obal a uvádí výčet předmětů, které lze/nelze považovat za obal. Součástí nyní navrhované novelizace zákona o obalech je ovšem mimo přílohy č. 1 také změna přílohy č. 3 zákona o obalech, kde se zavádí cíle pro zcela novou kategorii odpadu z obalů tzv. „Prodejní určený spotřebiteli“. Z textu odůvodnění novely nevyplývají objektivní důvody, proč byla změna přílohy č. 3 jdoucí nad rámec Směrnice 2013/2/EU navržena.

 

2)      Obalová směrnice stanoví dosažení vybraných cílů do 31.12.2012. ČAOH chápe důvody novelizace Přílohy č. 3 zákona o obalech, která nyní určuje limity plnění využití odpadů z obalů pouze do konce roku 2012 (zákon o obalech přitom neuvádí, že limit 2012 má platit i pro následující roky). Je logické, že je novelou cílen stav, aby povinné osoby plnily procento využití odpadů z obalů i po roce 2012, a proto se navrhují limity i pro rok 2013 a roky následující. Limity plnění mají být zachovány ve stávajícím rozsahu, toto je z pohledu ČAOH v pořádku, avšak s výjimkou velmi podstatného doplnění cíle pro „prodejní obaly určené spotřebiteli“.

 

3)      Jako zásadní vnímá ČAOH skutečnost, že zákon o obalech definuje pouze prodejní obal (jako obal, který bude v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele), nikoliv prodejní obal určený spotřebiteli (který by byl zřejmě jenom určitou podkategorií prodejního obalu). Zmíněná nová kategorie odpadového obalu není nikde blíže definována a není tak zřejmé, jaké obaly a druhy odpadů z obalů do ní spadají, a stejně tak není zřejmé, jak se bude počítat procento využití z prodejního obalu určeného spotřebiteli. Obalové odpady obalová směrnice dělí dle jejich druhu (sklo, papír, plast, kov, dřevo apod.) a termín prodejní obal ani nově zavedený termín prodejní obal určený spotřebiteli neužívá. Zdůvodnění, že „je nutné určit samostatné recyklační cíle pro prodejní obaly určené spotřebiteli s ohledem na to, že u odpadů z materiálů jako jsou papír, kov, plast a sklo pocházející z domácnostinení relevantní, neboť cíle plnění využití odpadů z obalů jako papír, plast, sklo a další zákon o obalech už určuje v Příloze č. 3 a nemusí k tomu být zaváděna nová kategorie nikde nedefinovaného obalového odpadu. Upozorňujeme, že „prodejní obal určený spotřebiteli“ je složen z materiálů, u kterých se ponechávají hodnoty na limitech roku 2012.

 

4)      ČAOH hodnotí jako velmi pozitivní, že cíle stanovené obalovou směrnicí se v rámci ČR daří plnit. V případě zavedení samostatných recyklačních cílů pro kategorii odpadového obalu „Prodejní určený spotřebiteli“ vzniká neodůvodněný stav navýšení stanovených evropských cílů recyklace materiálů obsažených v obalovém odpadu (čl. 6 odst. 1 písm. e) Obalové směrnice). Tato nově navrhovaná povinnost povede ke zvýšení nákladů pro povinné osoby (povinné osoby podle zákona o obalech). MŽP tyto zvýšené náklady a jejich nezbytnost v odůvodnění navrhované novely dostatečně neřeší.

 

5)      V návaznosti na skutečnost, že není jednoznačně definován okruh prodejních obalů určených spotřebiteli, není dostatečně zřejmý ani způsob, jakým by povinné osoby měly plnit povinnost zajištění využití těchto obalových odpadů podle ustanovení § 12 zákona o obalech. Na druhou stranu se však povinné osoby touto, nad rámec obalové směrnice nově doplněnou kategorií, dostávají do rizika sankce dle ustanovení § 44 odst. 2 písm. h) zákona o obalech, za správní delikt nezajištění využití odpadů z obalů, za který hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

 

Ze shora uvedených důvodů ČAOH doporučuje nově navrhovanou kategorii prodejních obalů určených spotřebiteli z přílohy č. 3 vypustit. 

 

ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..