ČAOH - připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 294/2005 Sb.

K připomínkám je předložen návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zavádějí se nová evropská kriteria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.

Důvod navrhované úpravy: nutnost transponovat směrnici Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.

Obsah návrhu novely vyhlášky:  Týká se dočasného skladování kovové rtuti po dobu delší než jeden rok a toto dočasné skladování je považováno za odstraňování odpadu (pod kódem D15). Dále se navrhuje stanovit, že zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad.

Navržen nový § 9a upravující technické požadavky na dočasné skladování kovové rtuti. Konkrétní podmínky a kritéria pro dočasné skladování kovové rtuti včetně požadavků na zařízení využívaná pro tento účel a kritérií pro přijímání tohoto odpadu jsou stanovena v samostatné příloze č. 13 vyhlášky.

Maximální dobu skladování kovové rtuti právní předpisy EU nestanoví, proto není stanovena ani v navrhované vyhlášce. Musí však jít vždy o skladování dočasné (nikoliv trvalé). Tomu odpovídá úprava udělování souhlasu k provozování skládek nebezpečných odpadů v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, který může být vydán nejvýše na 4 roky a lze jej na žádost provozovatele prodloužit opět vždy nejvýše na další 4 roky, avšak pouze po přezkoumání, zda jsou plněny všechny stanovené podmínky a povinnosti při provozování skládky.

Vzhledem k transpoziční lhůtě směrnice 2011/97/EU, která končí 15. března 2013, se navrhuje nabytí účinnosti navrhované novely vyhlášky dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Členové ČAOH mohou nyní prostřednictvím asociace uplatnit své připomínky k textu navrhované novely vyhlášky.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..