ČAOH rozšířila interní uživatelskou část webu dostupnou členům

Neveřejná část webu dostupná členům ČAOH se rozšířila o další sekce, které nyní podrobně informují o aktualitách v legislativě, platných předpisech ČR a EU, upozorňují na zajímavé odkazy, či průběžně informují o interních odborných informacích z jednání ČAOH, seminářů s účastí ČAOH, apod.


Od spuštění intranetu České asociace odpadového hospodářství byla tato neveřejná část webu dostupná pouze  členům doplněna k šesti stávajícím záložkám o dalších pět s informacemi:

 

  • Aktuality v legislativě

  • Platné předpisy ČR

  • Platné předpisy EU

  • Zajímavé odkazy

  • Průběžné interní odborné informace

 

Aktuality v legislativě

V záložce Aktuality v legislativě jsou uvedeny aktuální legislativní přepisy (zákona, vyhlášky, nařízení) související s oblastí odpadového hospodářství (např. změna zákona o odpadech novelou zákona č. 76/2002 Sb., o IPPC, vyhláška MPO č. 477/2012 Sb. o podpoře OZE spalováním KO, BIO, kaly, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012, ze dne 26. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie).

 

Platné právní předpisy ČR

Do záložky Platné předpisy ČR byla vložená kompletní odpadová legislativa ČR v úplném platném znění, včetně všech příloh ve vytisknutelné a použitelné PDF formě k praktickému využití ze strany členů ČAOH (např. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění č. 374/2008 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění č. 180/2010 Sb., Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění č. 93/2013 Sb., aj.).

V současnosti je v této sekci vloženo 16 legislativních dokumentů, vždy se zakomponovanými změnami posledních novel. Jako poslední sem byla doplněna změna zcela aktuální změna vyhlášky č. 294/2005 Sb. ze dne 12.4.2013.

 

Platné předpisy EU

V záložce Platné předpisy EU je nyní členům ČAOH k dispozici 17 úplných znění evropských předpisů v českém jazyce, např. plné znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů, Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES apod.

 

Průběžné interní odborné informace

Průběžné interní odborné informace nabízí členům informace o jednáních a výstupech z odborných pracovních skupin MŽP, MPO a jiných odborných institucí a další výstupy z různých jednání a seminářů včetně prezentací.

 

Zajímavé odkazy

V doplněné záložce Zajímavé odkazy jsou členové ČAOH upozornění na zajímavé odkazy na články, zprávy a studie týkající se odpadového hospodářství.

 

O dalších aktualizacích intranetu budeme průběžně informovat na stránkách ČAOH.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..