ČAOH v časopisu Odpady - Spalovny - skutečně ta nejlepší varianta zpracování komunálního odpadu?

Nad touto otázkou se zamýšlí ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka v aktuálním vydání časopisu Odpady.

 

Spalovny komunálních odpadů jsou v současnosti často skloňovaným pojmem. Jejich další výstavba úzce souvisí se zamýšlenými změnami v legislativě, jejichž podobu v tuto chvíli projednává ministerstvo životního prostředí. Jak spalovny fungují a co přinesou obcím a jejich obyvatelům, se pokusíme vysvětlit na následujících řádcích.

Aktuální stav

V České republice funguje oblast nakládání s odpady dlouhodobě na bázi volného trhu. Působí zde poměrně velké množství společností, které poskytují environmentálně bezpečné služby nakládání s odpady v souladu s legislativou Evropské unie.  V posledních šesti letech navíc výrazně zhoustla síť různých typů zařízení, které se snaží upravovat odpady a dále s nimi nakládat v souladu se stanovenou hierarchií nakládání s odpady. Vznikla řada sběrných dvorů, zařízení na úpravu stavebních odpadů (drtičky, třídičky), biologicky rozložitelných odpadů (bioplynové stanice, kompostárny), řada linek na třídění či úpravu komunálních odpadů apod. Tato nová zařízení se plynule včlenila do stávajícího systému odpadového hospodářství, našla si své místo na trhu a mnoha z nich se podařilo ekonomicky obstát ve stávajících podmínkách a dále se rozrůstají. Vzájemná konkurence jednotlivých provozovatelů působí na cenu služeb a dává obcím a dalším původcům svobodu zvolit si nejlepší možnost vypořádání se se svým odpadem za pokud možno nejvýhodnější cenu. V případě, že by se požadavky původců odpadů (obcí a firem) v průběhu času změnily, mají možnost poptávat službu u jiného dodavatele.

 

Jde o environmentálně bezpečné řešení, jen příliš drahé s řadou komplikací

Na území České republiky v tuto chvíli působí tři spalovny komunálního odpadu, a to v Praze, Brně a v Liberci. V určitém stádiu příprav jsou také projekty dalších spaloven, a to v Komořanech, Chotíkově a Karviné. Celkem by dle dostupných informací v České republice mělo působit až jedenáct spaloven. V jednotlivých lokalitách se investoři zpravidla potýkají s nevolí místních obyvatel a organizací na ochranu životního prostředí. Je vhodné zdůraznit, že spalování odpadů ve spalovně KO je objektivně jedním z možných a environmentálně bezpečných způsobů, jak využít odpady. Nové spalovny však představují pro obce a občany problémy hlavně v podobě podstatně vyšších nákladů za komunální služby a omezení svobody obcí zvolit si způsob, jakým bude s odpadem naloženo.

 

Evropská unie se začíná dívat jiným směrem

Ačkoliv jsou spalovny plně funkční a díky pokročilým technologiím i ekologické řešení, představují ten nejnákladnější způsob zpracování komunálního odpadu. Počáteční investice do jejich výstavby se pohybuje v řádu miliard korun. Podle původních záměrů měla být nemalá část nákladů na výstavbu pokryta z dotací Evropské unie. Tato možnost se však v současnosti jeví jako poměrně nereálná. Postoj EU k dotacím na spalovny KO v ČR se postupem času a s vývojem v EU mění, EU se chce do budoucna zaměřovat výrazně více na třídění a materiálové využití odpadů. Zbývá tedy pravděpodobně pouze možnost dotace z národních zdrojů (to však asi není reálné) a zamýšlené citelné zvýšení poplatku za skládkování, které by podle dosavadních plánů mělo v první fázi činit až 100 % (následně i více) a z něhož by spalovny měly být dotovány. 

 

Dlouhodobé závazky obcí, vyšší poplatky pro občany a omezení alternativních technologií

Čím větší spalovna a čím více odpadu spaluje, tím nižší jsou náklady na její provoz. Udržení spaloven komunálního odpadu v chodu je možné pouze v případě, že je zajištěn neustálý a dlouhodobý přísun odpadu ke spálení (tato zařízení jsou stavěna na dobu 20 – 30 let). To lze zařídit pouze jeho svážením i ze vzdálenějších obcí, které by se navíc k tomuto způsobu zpracování odpadu pravděpodobně musely dlouhodobě zavázat. Tím by byly ochuzeny o možnost svobodného výběru nejlepšího dodavatele služby za nejvýhodnějších podmínek. Zcela reálné problémy s nedostatkem odpadů mají nyní spalovny v Německu, ale i v některých jiných státech EU.

Hrozí také deformace zdravého konkurenčního prostředí, které by pozitivně působilo na ceny služeb. To znamená další náklady, které ponesou hlavně původci odpadů, tedy obce, jejich občané a také firmy. Ti se logicky budou ptát, komu toto zdražení prospěje, a v neposlední řadě, v čem bude ona dražší služba fakticky lepší. S vyššími poplatky za skládkování souvisí také hrozba opětovného rozšíření černých skládek. Jak už bylo řečeno, správný chod spaloven je závislý na neustálém přísunu odpadů. Často zmiňovaným argumentem mimo jiné i organizací na ochranu životního prostředí je také možné související riziko omezení třídění a recyklace, jen aby bylo co spalovat. Tento argument pak také souvisí s potřebnou minimální výhřevností spalovaných odpadů. Dalším problémem, který preference spalování před dalšími způsoby zpracování odpadů patrně přinese, je potlačení rozvoje a uplatnění dalších technologií na využití odpadů. Takových technologií, které jsou již nyní na rozdíl od nových spaloven ekonomicky uplatnitelné a smysluplné, budou vycházet z tržního prostředí, , a které nebude nutné dotovat zavedením prosazovaných vyšších poplatků za komunální služby (třídičky, kompostárny, zařízení na materiálové využití odpadů, zařízení na výrobu paliv z odpadů, apod.). 

 

Problémy kolem fotovoltaiky by měly být varováním

Je pravdou, že v EU jsou některé státy, které disponují poměrně velkým počtem spaloven komunálních odpadů. Jde ovšem o ty, které jsou v rámci EU výrazně bohatší a mohou si tuto nákladově podstatně náročnější cestu, jak se vypořádat se svým odpadem, dovolit. Jejich spalovny byly navíc stavěny za podstatně příznivějších ekonomických podmínek, než jaké panují nyní v období hospodářské stagnace nebo recese. Pokud by se chtěli investoři takovýchto zařízení v ČR spoléhat na podporu státu, na daňové úlevy, na zvláštní typy poplatků, či jiné formy legislativního zvýhodňování jedné formy podnikání před druhou, hrozí, že si jako stát opět založíme na podobný problém, jaký vyvstal v oblasti fotovoltaiky. Pokud chtějí na trh vstoupit investoři s projekty nových spaloven komunálních odpadů, je to zcela v pořádku, ale spalovny komunálních odpadů by se měly začlenit do stávajícího konkurenčního boje, netlačit na změnu legislativy vedoucí k citelnému zdražení služeb a měly by fungovat jako možná, nikoliv jediná alternativa pro obce, jak naložit se svým odpadem.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

článek vyšel v červnovém čísle časopisu Odpady

další související články jsou zde:

Rozvohor v E15: Petr Havelka - Stavba spaloven teď nemá ekonomickou logiku

ČAOH - energetické využití odpadů. Není pouze jedna cesta.

Hrozí zdražení služeb odpadového hospodářství

Vyjádření ČAOH k aktuálním otázkám odpadového hospodářství pro server Česká Pozice

Energie v odpadech - Příspěvek ČAOH do ankety časopisu Pro EnergyPodařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..