Členské státy musí přidat v opatřeních ke snižování produkce směsných odpadů

Evropská komise průběžně sleduje vývoj indikátorů odpadového hospodářství a trendy spojené s cíly balíčku oběhového hospodářství v jednoltivých členských státech. Aktuálně se Evropská komise mimo jiné zabývá podklady pro budoucí aktualizaci legislativy nakládání s odpady. Níže přinášíme některé důležité části jejího hodnocení stávajícího stavu. Níže citujeme z materiálu Evropské komise k revizi rámce EU pro nakládání s odpady.

Rámcová směrnice o odpadech stanoví hierarchii způsobů nakládání s odpady, která upřednostňuje předcházení vzniku odpadů před přípravou k opětovnému použití, recyklací, dalšími možnostmi využití odpadů a odstraňováním odpadů. Rámcová směrnice o odpadech ukládá členským státům, aby přijaly opatření s cílem předcházet vzniku odpadu a sbírat určité druhy odpadů samostatně. Obsahuje také ustanovení o přezkumu týkající se preventivních opatření, potravinového odpadu a odpadních olejů. Zelená dohoda pro Evropu zahrnuje politický závazek, jehož cílem je, „aby se pro občany zjednodušilo nakládání s odpady a podnikům se zajistily čistější druhotné suroviny“. Akční plán pro oběhové hospodářství navíc představuje závazek významně snížit produkci odpadů: jeho cílem je snížit do roku 2030 množství zbytkového (nerecyklovaného) komunálního odpadu na polovinu, podporovat bezpečnější a čistší odpadové toky a zajišťovat vysoce kvalitní recyklaci. Do této iniciativy bude začleněna iniciativa pro omezení plýtvání potravinami, protože potravinový odpad představuje významnou část komunálního odpadu.

Je třeba přijmout opatření k efektivnjšímu snižování produkce směsných odpadů

Navzdory stávajícím právním předpisům týkajícím se odpadu, se celkový objem vyprodukovaného odpadu (především komunálního odpadu) za posledních deset let zvýšil (Eurostat env_wasgen a env_wasmun). Přezkumy Evropské agentury pro životní prostředí týkající se předcházení vzniku odpadu ukazují, že EU nesměřuje ke splnění cíle své politiky v podobě omezení vzniku odpadu. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí týkající se pokroku při předcházení vzniku odpadu v Evropě dochází k závěru, že členské státy ve svých programech předcházení vzniku odpadu zřídkakdy nastavují cíle a ukazatele, kvůli čemuž je obtížné sledovat předcházení vzniku odpadu.

V roce 2018 bylo v EU zrecyklováno pouze 38 % veškerého odpadu, v roce 2019 pak 48 % komunálního odpadu (databáze Eurostat env_wasmun), přičemž čísla se napříč členskými státy znatelně liší – sahají od 10 % po 60 %. Prvotní závěry hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí provedených s cílem podpořit mechanismus včasného varování ukazují, že více než polovině členských států hrozí, že nedosáhnou cílů pro rok 2025, pokud jde o přípravu komunálního odpadu na opětovné použití a o jeho recyklaci. Nedostatečný sběr, třídění a zpracování odpadů vedou ke ztrátě zdrojů a větším dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nízká míra recyklace, jakož i nižší kvalita recyklovaného materiálu, jsou z části způsobeny neefektivními systémy sběru odpadu. Tyto systémy se napříč EU významně liší. Jsou závislé na místních podmínkách a na celkových rozhodnutích týkajících se nakládání s odpady v členských státech, ale ne vždy vycházejí ze zásad a postupů, které prokazatelně přinášejí optimální výsledky při dosahování cílů v oblasti přípravy odpadu na opětovné použití a jeho recyklace.

Nakládání s odpady spadá pod environmentální politiku (článek 192 SFEU), mezi jejíž cíle patří zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, ochrana lidského zdraví a uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů. Komise se bude snažit dosáhnout těchto cílů v souladu se závazky Zelené dohody pro Evropu a ustanoveními o přezkumu v čl. 9 odst. 6, čl. 9 odst. 9 a čl. 21 odst. 4 směrnice 2008/98/ES o odpadech.

Právní předpisy upravující nakládání s odpady v celé EU jsou základem politik správného nakládání s odpady a také základem fungování trhu s odpady v EU. Iniciativa řeší problémy v oblasti životního prostředí s nadnárodními důsledky, mezi něž patří dopad sběru a zpracování odpadu a související emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Řeší také nepřímý dopad na těžbu a zpracování původních surovin, které by mohly být nahrazeny druhotnými materiály.

Cílem této iniciativy Evropské komise je zlepšit celkový výsledek nakládání s odpady pro životní prostředí, a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a prováděním zásady „znečišťovatel platí“. Cíle iniciativy jsou:

  • snížit produkci odpadu,
  • zlepšit tříděný sběr odpadu s cílem dosáhnout optimálních výsledků v oblasti recyklace, a to i zamezením kontaminace recyklovatelného odpadu,
  • zvýšit množství odpadních olejů sebraných a zpracovaných v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady.
    Výchozí scénář vezme v úvahu vývoj v členských státech v návaznosti na změny právních předpisů EU týkající se odpadů z roku 2018 a dále trendy ve výsledcích nakládání s odpady, které ukazují pomalé zlepšování trendů týkajících se výkonu v oblasti recyklace a vzniku odpadu, jež se shodují s HDP.

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím informací Evropské komise https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en a dokumentu EK číslo Ref. Ares(2022)577247 - 25/01/2022.

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..