Dvě nové odpadové vyhlášky ve Sbírce zákonů

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že dnes (31. 3. 2016) vyšly ve Sbírce zákonů dvě nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech, a to vyhláška o Katalogu odpadů a vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Obě vyhlášky budou účinné již od 1. dubna 2016.

 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Tato nová vyhláška zcela nahradí (zruší) stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).


Nová vyhláška stanoví:

a)     Katalog odpadů (příloha k vyhlášce)

b)     postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a

c)    náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

 

Stručně k obsahu:

  • Hlavním důvodem přípravy této nové vyhlášky byla nutnost reagovat na změny v evropských předpisech (např. Rozhodnutí Komise 2014/955/EU).
  • Do Katalogu odpadů bylo doplněno několik druhů odpadů (16 03 07* Kovová rtuť, 19 03 08* Částečně stabilizovaná rtuť a 01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07).
  • Zároveň byly opraveny textové chyby, které se nacházely v dosavadním Katalogu.
  • V ust. § 2 vyhlášky jsou nově definice pojmů (např. těžký kov, stabilizace, solidifikace, částečně stabilizované odpady).
  • Vyhláška rovněž obsahuje změny v postupu pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorií (§ 7 a násl.).
  • Pro účely evidence (§ 8 odst. 6) se budou odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů označovat jako "N/O".
  • V návaznosti na novelu zákona o odpadech řeší vyhláška také zjednodušení zařazování autovraků. Konkrétně se jedná o možnost zařazení autovraku zpracovatelem po odnětí nebezpečných částí autovraku a odčerpání jeho provozních náplní pod katalogové číslo 16 01 06, tedy bez požadování vyloučení nebezpečných vlastností (§ 6 odst. 4). 

 


Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Tato nová vyhláška opět reaguje zejména na změny v evropské legislativě (nařízení Komise (EU) č. 1357/2014) a na poslední novelu zákona o odpadech. Vyhláška zcela nahradí (zruší) stávající vyhlášku č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.


Nová vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů stanoví:

a) obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

d) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

e) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

f) obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (dále jen "osvědčení"),

g) obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu (dále jen "sdělení").

 

Ke stažení:

Obě vyhlášky jsou ke stažení k dispozici zde:

Vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů - vyhl.-c.-93-2016-katalog-odpadu1.pdf [ 1.72 MB ]

Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - vyhl.-c.-94-2016.pdf [ 467.03 kB ]

 

Školení k nové odpadové legislativě:

Možný blízký termín školení k nové legislativě, včetně uvedených vyhlášek, a to s přednášejícími Mgr. et Mgr. Štěpánem Jaklem, právníkem MŽP a Ing. Petrem Havelkou ředitelem ČAOH se koná již 5.4.2016 v Olomouci - bližší informce a přihlášky zde pod tímto odkazem.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..