Ekoauditová novela zákona o odpadech je již účinná!

Česká asociace odpadového hospodářství upozorňuje, že dne 1.10.2013 nabyla učinnosti tzv. ekoauditová novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění č. 169/2013 Sb.

Vzhledem k nabytí účinnosti shora uvedené novely, ČAOH opět připomíná základní body, kterými byl aktuálně změn zákon o odpadech. Níže je uveden asociací připravený stručný přehledný výtah nejdůležitějších změn. Úplné znění zákona, s barevným vyznačením konkrétních změn, je všem členům ČAOH k dispozici na intranetu ČAOH (na neveřejné části webu).

 

Novela byla předložena především v reakci na usnesení vlády, které se týkalo eliminace nadbytečných požadavků environmentální legislativy. Některé body novely vyplývají rovněž z nutnosti reagovat na změny evropských právních předpisů nebo ze snahy odstranit problémy s aplikací zákona o odpadech v praxi.

Mezi hlavní změny patří:

 • Úpravy §2 (nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti) a § 3 (definice odpadu - úprava ve vztahu k aplikaci odst. 5 a odst. 6).
 • Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií, změna § 6 – novelou vyhlášky bude zrušen Seznam nebezpečných odpadů (č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a ruší se příloha č. 5 zákona o odpadech.
 • V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je nově využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Jsou zavedeny určité zpřísňující prvky při zjištění porušení zákona ze strany pověřených osob - zavedena lhůta pro možné další podání žádosti o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
 • Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).
 • Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.
 • Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování (pro jiné vyjmenované způsoby nakládání zůstává zachován).
 • Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického on-line systému (ISPOP). Připomínky ČAOH k této legislativní změně jsou uvedeny zde – Připomínky ČAOH.
 • Změny v oblastech „Baterie a akumulátory“, „Autovraky“, „Elektrická a elektronická zařízení“.
 • Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.
 • Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy (zefektivnění kontrolní nástrojů, zrušení institutu kauce, apod.).


Změny v evidenci:

 • vypouští se povinnost dopravců zasílat informace o dopravní firmě,
 • nově se budou zasílat informace o malých zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu podle § 33b odst. 1,
 • ruší se povinnost zasílat údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech (výjimkou jsou sběrné dvory provozované obcemi),
 • provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a podle § 33b odst. 1 zasílají údaje o provozu zařízení přímo krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení,
 • provozovatelé skládek jsou povinni zasílat nejen údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, ale rovněž o volné kapacitě skládky, a to příslušnému krajskému úřadu,
 • pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností se zavádí označení zařízení identifikačním číslem.


Přílohy:

 • ruší se přílohy č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpady perzistentních organických znečišťujících látek)
 • v příloze č. 9 – zohledňuje se změna týkající se zemin a jiných přírodních materiálů.


Účinnost:

Účinnost  - dnem 1. října 2013 s výjimkou

 • použití poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků -  účinnost dnem 1. ledna 2015
 • nové povinnosti týkající se zpětného odběru pneumatik - dnem 1. ledna 2014
 • využití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a změny v oblasti evidence  -  dnem 1. října 2014.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..