Elektronovela zákona o odpadech je v připomínkovém řízení

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informaci o další novele zákona o odpadech. Tentokrát se jedná o novelu řešící povinnosti spojené s komoditou elektrozařízení a elektroodpadu.

Oproti původnímu záměru, kdy se navrhovalo k přijetí více dosti potřebných změn stávající legislativy z oblasti elektro, ministerstvo nakonec pojalo tuto novelu jako pouhou transpozici nových povinností vycházejících z evropské směrnice o elektro s číslem 2012/19/EU.

Česká asociace odpadového hospodářství níže uvádí stručný přehledný výčet základních bodů aktuálně předložené novely:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů „ELEKTRONOVELA“ – vnitřní připomínkové řízení

Důvod změny: Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Hlavní navrhované změny:

1. Upravená působnost (§ 37f) + změna přílohy č. 7 zákona (skupiny elektrozařízení do 14. srpna 2018 / skupiny elektrozařízení od 15. srpna 2018).

2. Vymezení institutu zplnomocněného zástupce - nové definiční vymezení povinných osob (výrobců) + doposud neregulovaný okruh zahraničních „internetových prodejců“ + související institut zplnomocněného zástupce (§ 37g).

3. Zjednodušení administrativní podoby Seznamu výrobců elektrozařízení - především dálkový přístup v rámci procesu registrace apod.

4. Registr míst zpětného odběru (§ 37s) - komplexní přehled o všech sběrných místech v České republice (daném regionu) pro spotřebitele (konečného uživatele) + transparentní systém, který umožňuje státu efektivně vyhodnotit stav sběrné sítě 

5. Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení (§ 37r).

6. Uvádění viditelného příspěvku na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem - členské státy mohou podle směrnice požadovat, aby výrobci informovali kupující při prodeji nových výrobků o nákladech na sběr, zpracování a k životnímu prostředí šetrné odstraňování (tzv. recyklační příspěvek či poplatek).

7. Nová příloha č. 14 zákona - Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu.

Oproti původnímu návrhu je tato nová verze silně pozměněná. Podstatným a diskutabilním prvkem této změny je vypuštění definice zpětně odebraného elektrozařízení jako odpadu + původně navrhovaného zavedení tzv. zjednodušeného odpadového režimu při nakládání s vybraným elektrozařízením. Je třeba zdůraznit, že většina států v EU nakládá s upotřebeným elektrozařízením v režimu odpadů, resp. v tzv.  zjednodušeném odpadovém režimu. Pro nakládání s komoditou tak platí zvýšené požadavky na ochranu ŽP a zdraví osob. Podstatná v tomto směru je i efektivní možnost kontroly materiálového toku elektrozařízení, a to přes křížově kontrolovatelnou odpadovou evidenci. Toto však bohužel opět novela neobsahuje, ikdyž v původním návrhu tyto body byly.

Dále novela nově vymezuje některé základní pojmy: 

místem zpětného odběru - místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení pocházející z domácností

místem odděleného sběru - místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně sbírán elektroodpad.

Navrhovaná účinnost novely: Dnem vyhlášení (s výjimkou čl. I bodů 12 až 15 a bodů 37 a 40 až 42, které mají nabýt účinnosti dnem 1. června 2015).

Text navrhované novely je zde:navrh-elektro.doc [ 173 kB ]

Odůvodnění navrhované novely je zde:duvodova-zprava-elektro.doc [ 347.5 kB ]

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..