Hrozí zdražení služeb odpadového hospodářství

V současnosti jsou na ministerstvu životního prostředí projednávány změny v legislativě odpadového hospodářství. Je možné, že občané a firmy zaplatí v budoucnu za odvoz a likvidaci odpadů několikanásobně více než doposud. Toto riziko hrozí, budou-li citelně zvýšeny poplatky za skládkování (mluví se až o jejich 100% nárůstu).


Jak je opakovaně sdělováno, důvodem má být prosazování stavby nových spaloven komunálních odpadů, které by bez navýšení poplatků nebyly schopny ve stávající ekonomice odpadového hospodářství obstát. Podle České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je však cesta navrhovaného zdražení a související změn v systému, který dosud kvalitně fungoval na bázi volného trhu, zbytečné a bude mít sociální dopady. Je zde reálné riziko, že preference stavby nových spaloven komunálních odpadů omezí rozvoj dalších technologií, omezí obce v rozhodování, jak naložit s odpadem, a zvýší ceny za odvoz a nakládání s odpady občanům a firmám. Zdražení  služeb může rovněž vézt k opětovnému vzniku většího počtu černých skládek.

Odpadové hospodářství v České republice stojí na kvalitních základech. Je stabilní a poskytuje profesionální a environmentálně bezpečné služby za přiměřené ceny. Dle statistických údajů jsou navíc dlouhodobé trendy vývoje odpadového hospodářství pozitivní. Celková produkce odpadu od roku 2003 klesá a stoupá naopak míra jeho materiálového využití, např. v roce 2011 bylo opětovně využito 78,2 % z celkové produkce odpadů a 30,8 % odpadu komunálního. Česká republika dlouhodobě plní své závazky vůči EU týkající se odpadového hospodářství. Využívá širokého spektra  zařízení provozovaných v souladu s evropskou legislativou a z ní plynoucích vysokých nároků na ochranu životního prostředí.

„V době, kdy ekonomika stagnuje, je dle našeho názoru cesta navyšování poplatku za skládkování nevhodná a znamená neopodstatněné zdražení služeb pro občany a firmy. Toto zdražení může mít reálný vliv na zhoršení výběru poplatků od občanů a může rovněž přispět k  opětovnému vzniku většího počtu černých skládek. Jako alternativní řešení potřeby postupného omezení skládek vnímáme stanovení termínu ukončení skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu. Toto opatření jednoznačně vytvoří rámec a prostor pro investiční záměry vedoucí k postupnému odklonu od skládkování odpadů, a to bez zbytečného skokového prodražení služeb pro obce, občany a firmy,“ sděluje jedno ze stanovisek k plánovaným změnám v legislativě Petr Havelka, ředitel ČAOH.

Snaha o citelné zvýšení poplatku za skládkování patrně souvisí s plánovanou centralizací služeb v odpadovém hospodářství a výstavbou spaloven komunálních odpadů. Náklady na jejich výstavbu a provoz jsou vysoké a jednotliví investoři proto ve svých projektech počítali s dotacemi z EU. Dotace na tento typ zařízení však EU opakovaně České republice neschválila a dle vyjádření zainteresovaných tento stav pravděpodobně dále potrvá.  Nabízí se tedy otázka, kde najít chybějící peníze. ČAOH podporuje existenci spaloven odpadů, které nabízejí bezpečný způsob jejich energetického využití, ale nikoliv za cenu zdražení služeb pro občany a firmy a omezení rozvoje ostatních technologií. Zkušenosti z některých vyspělých států EU, které šly cestou regionální centralizace a výstavby centrálních zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů jsou nyní na půdě Evropského parlamentu diskutovány a přehodnocovány.

„Je klíčové, aby všechny podnikatelské projekty byly postaveny na smysluplných ekonomických základech. Pokud se budou investoři vybraných zařízení spoléhat na podporu státu, na daňové úlevy, zvláštní typy poplatků či jiné formy zvýhodňování jedné podoby podnikání před druhou, pak se obávám, že hrozí podobný problém, jaký nyní jako stát řešíme v oblasti fotovoltaiky. Provoz každého takového zařízení nakonec vždy zaplatí vyšší cenou ti, kdo službu platí, tedy občané a firmy,“ dodává Petr Havelka.

Existuje mnoho způsobů nakládání s odpady, které jsou bezpečné, ekonomicky smysluplné, plně v souladu s předpisy EU a stanovenou hierarchií nakládání s odpady. Větší důraz je třeba primárně klást na prevenci samotného vzniku odpadů, posléze na jejich důkladné třídění a další materiálové využití, a to např . v kombinaci s výrobou definovaných paliv z odpadů a jejich možného využití v k tomu určených již existujících energetických zdrojích. 

 

ČAOH

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..