Metodický návod MPO pro recyklaci plastů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých stránkách nový metodický návod pro recyklaci plastů, který se týká vydávání vyjádření MPO v případě ukončení odpadového režimu podle zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.). Konkrétně se jedná o vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh. 

S účinností nové odpadové legislativy v lednu 2021 získalo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou kompetenci k vyjádření, zda konkrétní věc, která byla odpadem, může opustit odpadový řežím a lze na ni pohlížet jako na výrobek. S ohledem na skutečnost, že k této nové kompetenci nová legislativa nespecifikovala a stále nespecifikuje prakticky žádné další podrobnosti, jak by se mělo postupovat, nastala v roce 2021 řada pochybností a obav dotčených recyklačních firem. Řada firem s podanou žádostí neuspěla. Články k tomuto tématu vyšly jak na webu Hospodářské komory ČR (Stát nestojí o recyklaci?), tak na webu České asociace odpadového hospodářství (Recyklujeme přes 20 let. Teď to chce stát znemožnit. Proč?). V dané oblasti proběhlo několik jednání. Výsledkem těchto jednání byl příslib Ministerstva průmyslu zpracovat jednotnou metodiku pro předmětný postup a pro podávané žádosti. Cílem bylo, aby každý žadatel dopředu a jasně věděl, co má pro úspešnou žádost předložit a čím má své argumenty k posouzení ukončení odpadového režimu pro jeho výrobky, doložit.

Česká republika má, podobně jako další členské státy EU, aktivně podporovat recyklaci odpadů a vytvářet podmínky pro to, aby suroviny obsažené v odpadech byly v souladu s cíli oběhového hospodářství využívány zpět do konkrétních výrobků, kde mohou nahradit primární suroviny. Aktuálně, v listopadu 2022, byl zpracován a vydán metodický návod MPO k oblasti výrobků ze segmentu recyklace plastů.

Rámcová směrnice o odpadech definuje k ukončení odpadového režimu tyto logické a pochopitelné podmínky:

Podle čl. 6 odst. 1 rámcové směrnice o odpadech přijmou členské státy vhodná opatření s cílem zajistit, aby odpad, který byl předmětem recyklace nebo jiného způsobu využití, nebyl již nadále považován za odpad, splňuje-li tyto podmínky:
a) látka nebo předmět jsou určeny k využití ke konkrétním účelům;
b) pro tuto látku nebo tento předmět existuje trh nebo poptávka;
c) látka nebo předmět splňují technické požadavky pro konkrétní účely a vyhovují stávajícím právním předpisům a normám použitelným na výrobky; a
d) využití látky nebo předmětu nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

 

V metodice MPO hraje zásadní roli splnění podmínek nařízení REACH

Metodický návod pro postup podání žádosti dle § 10 odst. 5 zákona o odpadech pro výrobky z oblasti recyklace plastů tak, jak jej Ministerstvo průmyslu a obchodu pojalo, je vydáván z hlediska požadavků evropského nařízení REACH (zejm. požadavky na zpětně získané látky, proces povolován). Metodika dále informuje o konkrétních podkladech, které je potřebné předložit k vydání předmětného vyjádření MPO. 

Ve vydané metodice Ministerstvo průmyslu a obchodu zdůrazňuje, že recyklaci je třeba posuzovat případ od případu a je výhradní zodpovědností každého jednotlivého výrobce/dovozce, aby jím uváděné zpětně získané látky, směsi nebo předměty na trh byly v souladu se zákonem o odpadech, nařízením REACH a dalšími evropskými či národními legislativními opatřeními nebo technickými předpisy podle zamýšleného konečného způsobu využití finálního výrobků z recyklátu.

MPO rovněž uvádí, že metodický návod pro recyklaci plastů byl vydán po konzultaci a se souhlasem České inspekce životního prostředí, Státního zdravotního ústavu v Praze a Ministerstva životního prostředí (gestora za uvedenou problematiku). 

Nyní je klíčové, zda tato aktuální metodika a povinnosti v ní stanovené, v praxi pomohou recyklačním firmám v potřebném rozvoji recyklace. Tedy v problematice úspěšného vyvedení výrobků, pro které existuje tržní prostředí a pro které existuje dlouhodobý odbyt, z režimu odpadů. Tak, aby je bylo možno prakticky využívat pro účely, pro které jsou tyto recyklované výrobky určeny a pro které plní technické normy. Česká republika bohužel zatím není v trajektorii ke splnění legislativou stanovených cílů recyklace. Každý správní produkt státu v této oblasti by proto měl aktivně příspět ke zrychlení požadovaného směřování a k většímu využívání surovin obsažených v odpadech.

Plné znění Metodikého návodu Ministerstvo průmyslu a obchodu, je ke stažení zde:

 

Plné znění ke stažení - metodicky-navod-pro-predkladani-zadosti-mpo---recyklace-plastu 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..