Novela vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve Sbírce

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci, že očekávaná novela vyhlášky k podrobnostem nakládání s odpady právě vyšla ve Sbírce zákonů, a to pod číslem 83/2016 Sb.

Jako obvykle přinášíme stručný a přehledný souhrn toho podstatného, co novela vyhlášky obsahuje. Tato obsáhlá a déle očekávaná novela vyhlášky je vydávána především v návaznosti na poslední novelu zákona o odpadech.

Novela přináší zejména tyto změny:

  • V oblasti sběru a výkupu kovových odpadů § 8  (rozšíření seznamu odpadů, na které se vztahuje povinnost identifikace odpadů a osob a povinnost vést evidenci o těchto skutečnostech). 
  • Změny v označování při shromažďování nebezpečných odpadů (§ 5).
  • Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů (v příloze č. 29 vyhlášky).
  • Nové znění přílohy č. 3 „Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu“.
  • Podrobnosti k novému systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v § 25 (obsah ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů v příloze č. 26 vyhlášky).
  • Podrobnosti týkající se způsobu přidělování identifikačních čísel zařízení IČZ (v § 24a vyhlášky).
  • Nové znění přílohy č. 20 Hlášení o produkci a nakládání s odpady, např. do přílohy č. 20 se doplňuje nový List č. 5 „Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady“, nové znění Listu č. 4 „Údaje o finanční rezervě, volné kapacitě skládky a poplatcích za ukládání odpadů na skládky“.
  • Další změny v oblasti evidence a ohlašování – nové znění přílohy č. 22 (hlášení údajů o zařízení), přílohy č. 25 (hlášení krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních) a přílohy č. 27 (dopravce odpadů).
  • S ohledem na poslední novelu zákona o odpadech (č. 223/2015 Sb.), která vypustila z povinnosti zpětného odběru minerální oleje, upravuje se v tomto směru i znění vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

 

Velmi podstatná jsou data účinnosti jednotlivých ustanovení 

Účinnosti nabývá novela rovnou již dnem vyhlášení, ale obsahuje několik přechodných ustanovení:

1. Nebezpečný odpad nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen alespoň nápisem "nebezpečný odpad".

2. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do 31. května 2016 obsahovat údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je v rámci písemných informací podle přílohy č. 2 bodu 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, povinen poskytovat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.

5. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.


Ke stažení

novela vyhlášky k podrobnostem nakládání s odpady: 83-2016.pdf [ 4.43 MB ]


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..