Odborníci upozorňují na řadu vážných problémů v legislativě evidencí a ohlašování odpadů

Nová odpadová legislativa z roku 2020 a 2021 s sebou k řadě dobrých věcí bohužel přinesla i výrazné a zbytečné rozšíření administrativy, velkou nepřehlednost a nejasnost řady povinností. Dobře patrné je to v oblasti evidencí a ohlašování. Odborníci k této problematice připravili obsáhlý materiál s výčtem konkrétních problémových bodů. Největší profesní svazy žádájí v dopise ministryni Hubáčkovou o pomoc při řešení tohoto problému.

Řada povinností je už tak složitých, že není koho se zeptat, ani právníci nevědí

Největší profesní svazy v sektoru odpadového hospodářství sdružující jak firmy ve vlastictví obcí a měst, tak firmy privátní, spolu se společností Inisoft, daly dohromady seznam konkrétních problémových částí nové odpadové legislativy týkající se evidencí a ohlašování. Spolek veřejně prospěšných služeb (SVPS), Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), Sdružení komunálních služeb (SKS) a společnost Inisoft připravili shrnující materiál, který upozorňuje na množství problémů evidenčních a ohlašovacích povinností. Signatáři chtějí ministerstvu pomoci s identifikací konkrétních nejasností, chyb, či povinností, na jejichž vykazování není zákonný právní nárok, a které přesto vyžaduje vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. Uvedené subjekty s tímto shrnujícím materiálem oslovili společným dopisem ministryni Hubáčkovou s žádostí o pomoc.

Profesní svazy žádají nápravu chybných ustanovení vyhlášky

Vzhledem k tomu, že agenda evidencí a ohlašování se týká prakticky všech povinných osob a signatáři dopisu byli v posledních měsících žádáni o pomoc jak ze strany obcí a měst, tak ze strany různých původců odpadů, ale i konkrétních odborných firem, dopis, včetně seznamu problémových bodů je uveden níže tak, aby byl k dispozici všem, kteří se snaží zajistit správné naplnění svých povinností, ale nevědí jak.

dopis2 

 

Text dopisu

Vážená paní ministryně,

jako největší celorepublikové profesní svazy sdružující většinu svozových a zpracovatelských firem v sektoru OH v České republice, spolu s odbornou společností Inisoft zaměřenou na produkty v oblasti evidence a ohlašování dle odpadové legislativy, bychom Vás chtěli informovat o vážných problémech na úseku evidencí a ohlašování odpadů souvisejících s dikcí nové odpadové legislativy.

Česká republika má od 1. ledna 2021 novou odpadovou legislativu, která má vést k naplnění cílů balíčku oběhového hospodářství. Tuto novou odpadovou legislativu vycházející ze závazných cílů nových evropských směrnic podporujeme a snažíme se aktivně hledat cesty k co nejefektivnějšímu nakládání s odpady.

Důležitou součástí nové odpadové legislativy je i vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška obsahuje širokou řadu evidenčních a ohlašovacích povinností. Jak jsme již upozorňovali při některých našich přechozích jednáních s Vámi, nová legislativa je v řadě ohledů nepřehledná, administrativně zatěžující a nejasná. Vyhláška č. 273/2021 Sb. zavádí nové evidenční a ohlašovací tabulky, řadu nových vykazovacích procesů, řadu pokynů k použití stanovených kódů, vyžaduje ohlašování spektra doposud nepožadovaných informací, apod.

Od ledna 2021 se snažíme co nejlépe implementovat všechny nové povinnosti do procesů v praxi. Mezi naše klíčové zákazníky patří obce a města. Ty jsou současně nositeli spektra nových evidenčních a ohlašovacích povinností. Nově mají obce vyplňovat dokonce cca 500 povinných údajů. Jako odborné firmy jsme vždy obcím s plněním těchto povinností pomáhali. Nyní často sami tápeme a nejsme schopni na větší počet praktických případů aplikace nových povinností odpovědět. To je znakem problematické legislativy. Bohužel nejsou schopny odpovědět ani odborné firmy zabývající se dlouhodobě vývojem a poskytováním nástrojů na digitalizaci evidencí a jejich ohlašování. Dříve alespoň tyto firmy byly schopny dát návod, jak postupovat, neboť pro plnění ohlašovacích povinností vyvíjely software. S novou odpadovou legislativou však už nikdo není schopen vysvětlit množství nových povinností a jejich správné naplňování. Důvodem je nesrozumitelnost a nejednoznačnost legislativy, její vysoká komplikovanost a šíře nových povinností. V řadě případů nepomáhají ani dotazy směřované na MŽP, jakožto gestora této legislativy.

Abychom byli co nejvíce konkrétní, zpracovali jsme ve spolupráci s našimi firmami, ale i s obcemi a městy shrnující materiál s identifikací množiny chyb a nejasností nové odpadové legislativy v oblasti evidencí a ohlašování. Tento materiál si Vám, vážená paní ministryně, dovolujeme předat jako přílohu tohoto společného dopisu.

Pokud by nebyly identifikované chyby a nejasnosti včas řešeny, pak povinné subjekty nevědí, jak správně ohlašovat. To může pro MŽP do budoucna znamenat zásadní problémy. Část požadovaných údajů není v praxi ani možné technicky zajistit, a proto budou vyplňovány pouze „odhadem“. Pro část požadovaných údajů není zákonný právní nárok. Hrozí zanesení citelných chyb do národních číselných řad nakládání s odpady. Hrozí rovněž správní řízení a pokuty pro povinné osoby, včetně obcí a měst za nesprávné plnění evidenčních a ohlašovacích povinností. Následně je zde riziko zbytečných soudních sporů.

Klíčovou věcí naší aktuální žádosti je skutečnost, že řada identifikovaných problematických bodů nové odpadové legislativy nabyde účinnosti za krátký čas, tedy k 1. lednu 2023. Jsme přesvědčeni, že potřebným řešením nastalé situace je posun účinnosti předmětných ustanovení nejméně o rok (novelou dotčených vyhlášek § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., stejně tak § 10 odst. 3 vyhlášky č. 345/2021 Sb. a § 33 odst. 2 vyhlášky č. 16/2022 Sb.).

Tím lze krizově odvrátit alespoň některé z hrozících rizik. Získaný čas pak musí být efektivně využit na otevřenou odbornou diskuzi k systémové revizi spektra evidenčních a ohlašovacích povinností a k opravě identifikovaných chyb a nejednoznačných částí legislativy. Cílem této revize by mělo být snížení administrativní zátěže, zmenšení rozsahu požadovaných informací na ty skutečně nezbytně nutné a rovněž digitalizace celkového procesu evidence a ohlašování.

Současně naše níže podepsané organizace nabízejí ministerstvu aktivní odbornou podporu při hledání v praxi funkčních legislativních řešení pro potřebnou novelizaci vybraných částí legislativy.

Vážená paní ministryně, chtěli bychom Vám zároveň společně poděkovat za Váš aktivní přístup a podporu společné snahy o efektivní nastavení funkčního oběhového hospodářství v podmínkách České republiky.

Děkujeme.

 

Plný text dopisu, včetně shrnujícího materiálu ke stažení zde

Společný dopis ČAOH, SVPS, SKS a Inisoft k problémům legislativy evidencí a ohlašování odpadů:

spolecny-dopis-na-MZP-evidence 

Samotný Shrnující materiál - Nejasnosti k průběžné evidenci odpadů v roce 2023:

shrnujici-material-evidence-odpady 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..