Odpadové fórum - Rozhovor s novým ředitelem ČAOH Ing. Havelkou

Po proběhlé personální změně oslovil časopis Odpadové fórum Českou asociaci odpadového hospodářství s žádostí o rozhovor s novým výkonným ředitelem.

Jste novým výkonným ředitelem ČAOH. Co je za tou personální obměnou?

Česká asociace odpadového hospodářství je tu již 15 let. Dlouhodobě sdružuje významné společnosti působící na trhu odpadového hospodářství v České republice. V tuto chvíli má ČAOH cca 40 členů a dále je na ní navázáno dalších 60 dceřiných společností těchto členů. Roční obrat, kterého tyto subjekty dosahují v odpadovém hospodářství je nějakých 13,7 miliardy Kč. K tomuto číslu se váží čísla další. Uveďme například, že členové asociace poskytují služby cca 60000 firem a společností a v rámci smluv s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro řádově miliony obyvatel ČR. V odpadovém hospodářství naši členové zaměstnávají více než 5000 pracovníků v cca 180 provozovnách. Členové asociace vlastní významný podíl zpracovatelských i koncových zařízení pro na nakládání s odpady v ČR. Když jsem však asociaci vnímal ve svém dřívějším profesním životě, věděl jsem sice, že existuje, ale příliš mnoho jsem o ní neslýchal. Její působení na poli důležitých subjektů, které se mají vyjadřovat a vyjadřují k podstatným otázkám odpadového hospodářství v ČR sobě navzájem nebo vůči státním institucím, nebylo odpovídající podílu na zajišťování služeb v odpadovém hospodářství v České republice. To chceme nyní změnit.

Jak hodnotíte dosavadní fungování této asociace? 

Myslím, že v rámci ČAOH byl za dobu jejího fungování odveden kus práce a už jen to, že asociace funguje v ČR 15 let je devizou této značky. Dále si myslím, že máme dlouhodobě kvalitní členskou základnu, kde sdružujeme profesionální subjekty, které odpadovému hospodářství skutečně rozumí, což prokazují rovněž svým mnohaletým působením na trhu v ČR, svým postupným rozvojem a růstem. Ale jak už jsem uvedl u Vašeho předchozího dotazu, máme co zlepšovat. Ke koncepčnímu a legislativnímu vývoji se dlouhodobě více a silněji vyjadřují subjekty, které na samotném trhu nemají takový podíl jako členové asociace a vzhledem ke skutečnosti, že  někteří z nich disponují výrazně menším počtem zařízení, kde se odpady nakonec zpracovávají a kde končí, nemají leckdy možná dostatečnou představu, co ty které zvažované změny mohou v reálu a v dlouhodobějším horizontu přinést, a to například pro občany tohoto státu. Je třeba, aby asociace dokázala své komentáře, připomínky a návrhy ke konkrétním tématům lépe diskutovat s ostatními subjekty, včetně státní správy, aby je uměla mediálně prezentovat a aby v důsledku tohoto lépe prosazovala vhodné směřování odpadového hospodářství v ČR.

Co přinese nový vítr za změny?

Ano, ano :o) jak se říká, nové koště dobře mete, to máte na mysli, že? Samozřejmě, že mám dost nápadů, co vše by šlo s takto kvalitní členskou základnou dělat. Nejprve odpadářská veřejnost pozná změnu na odborných konferencích a seminářích, kde chceme silněji a pravidelně sdělovat své postoje k současnému vývoji a samozřejmě jako konstruktivní partneři se budeme snažit nabízet i variantní řešení k návrhům předkládaným ze stran jiných subjektů. Další změnu budete moci zaznamenat v horizontu několika týdnů, protože chci, abychom jako ČAOH provozovali skutečně profesionální a z odborného a informačního hlediska kvalitní webové stránky. Ty stávající jsou již zcela neaktuální a neodpovídají nárokům současné doby. To bude jeden z našich důležitých informační kanálů. Potom jsou tu takové ty provozní věci, které jsou však také velmi důležité a zásadní měrou přispívají k profesionalizaci asociace, jako je změna sídla asociace a zřízení odpovídajících kancelářských prostor, stejně jako odpovídající personální vybavenost apod. To vše jsou důležité prvky pro kontakt asociace s okolním světem a odrážejí i úspěch, vliv a výkonnost jejich členů. V delším časovém horizontu bych chtěl, aby ČAOH postupně začala působit i jako organizátor různých odborných školení a seminářů pro odbornou veřejnost. Chci umožnit i větší propojení členů asociace ve vztahu k akademické sféře a dalším odborným institucím. Ve svých úvahách připravuji i jiné zajímavé odborné aktivity, kterými by ČAOH mohl přispět ke kvalitnímu odpadovému hospodářství v ČR. Ale to si zatím nechám pro sebe :o)

Jak bude vypadat spolupráce s Odpadovým fórem a dalšími médii?

Odpadové fórum vnímám jako velmi důležitý prvek v odpadové branži v naší zemi. Je to kvalitní pole pro výměnu názorů a co je důležité, vnímám i výrazný prvek objektivity. Aktivní spolupráce s médii je v mém pojetí budoucího směřování ČAOH jedna z klíčových aktivit, kterým se musí asociace věnovat. Jak už jsem říkal, v návaznosti na naše odborné zázemí, tvořené jednotlivými členy, chceme operativně a průběžně sdělovat naše odborná stanoviska k aktuálním otázkám odpadového hospodářství a média a zejména odborná média, jsou v tomto směru klíčovými partnery.

Budete pokračovat v udělování certifikací?

ČAOH je členem další zájmové organizace jménem SUCO. Poslání a funkce SUCO jsou zaměřeny zejména na certifikační procesy, takže v rámci tohoto vzájemného partnerství je to pro nás jedna z aktivit, které chceme udržovat i do budoucna. Dále nosím v hlavě i myšlenky na certifikační služby, které zatím v ČR nejsou úplně známé. Konkrétnější zatím být nechci, ale pokud vše dobře půjde, může ČAOH v budoucnu nabízet v tomto směru i něco zcela nového.

Proběhl váš odchod z ČIŽP bezbolestně?

V řadách ČIŽP jsem působil 8 let, což není málo. Začínal jsem jako řadový inspektor a potom jsem prošel několika zajímavými funkcemi s celorepublikovým záběrem, z nichž ta nejvyšší byla náměstek ředitele ČIŽP. Tuto funkci jsem vykonával cca 3 roky až do letoška. Musím říct, že práce u ČIŽP mi toho skutečně velmi mnoho dala a jsem za tuto zkušenost vděčný. V ČIŽP jsem si za dobu svého působení získal i poměrně mnoho osobních přátel, kterých si velmi vážím a myslím, že naše přátelství mým odchodem v žádném případě nekončí. Z ČIŽP jsem odešel na svou žádost a ve všech ohledech v dobrém. Na mé působení u ČIŽP a na své kolegy budu vždy kladně vzpomínat. Na druhou stranu existuje teorie, že člověk by neměl příliš dlouho působit na jednom místě, říká se, že změna je vhodná po 7-10 letech. Jsem tedy přesně v tomto intervalu :o)

Jaké problémy aktuálně se svými členy řešíte? Jsou aktivní?

Za prvé chci říct, že si velmi vážím výsledků, které každý jednotlivý člen asociace dokáže svým odborným přístupem a obchodním duchem dosáhnout. Drtivé většině členů se i v těchto nelehkých časech daří rozvíjet své aktivity. Což je pro asociaci a její postavení velké plus. Na druhou stranu každé společenství má řadu svých standardních provozních problémů. Samozřejmě, že i v asociaci není vše ideální a musíme s kolegy zapracovat na její větší profesionalizaci a také na tom, abychom zefektivnili vnitřní komunikaci a zavedli jasný systém spolupráce a komunikace na společných výstupech, tak abychom mohli dostatečně prosazovat navenek zájmy svých členů. Aktivní přístup celé členské základny je v tomto směru samozřejmě velmi důležitý předpoklad. Jsem si ale jistý, že oba tyto úkoly zvládneme dobře.

Co je Vaší parketou v rámci odpadového hospodářství jako oboru?

Práce u ČIŽP mi dala široký rozhled nad odpadovou problematikou a možnost vidět i tam, kam se ne každý může podívat. Sledoval jsem různé sféry vlivu a zájmů, které se v této branži proplétají. Poznal jsem se také se skupinou zajímavých lidí, kteří se podílí na rozhodování o dalším směřování odpadové problematiky v ČR. Mimo jiné jsem získal zkušenosti i z prací souvisejících s přípravou legislativy a koncepčního směřování odpadového hospodářství. To jsou asi věci, které budou užitečné i v ČAOH.

K čemu chováte odpor z pracovního hlediska? A ze soukromého?

Ta otázka mi přijde až vtipná a vyluzuje mi úsměv na tváři :o) Víte, že ani nevím. Z pracovního hlediska asi nemám oblasti, ke kterým bych měl profesní odpor. Věci beru realisticky a tak, jak je život přináší. Jakékoliv ideologie jsou mi vzdálené, nemám rád extrémy. A u té podmnožiny soukromého hlediska, k čemu mám odpor? Obecně nemám rád drby a pomluvy a také lidi, kteří je šíří. Vlastnosti, které osobně vnímám jako jedny z nejplytčích a zavrženíhodných, jsou lidská závist a hloupost.

Jak hodnotíte atmosféru a práci úředníků Ministerstva životního prostředí?

Na MŽP jsou lidé, kterých si vážím. Jsou tam také lidé, kterých si velmi vážím. Vážím si pracovitých lidí, kteří chtějí do problému proniknout a chtějí dát spoustu energie k posunutí problému vhodným směrem. Tak jako v každé společnosti, i na MŽP, je samozřejmě skupina těch ostatních. Rád však hovořím o příkladech pozitivních. Činnosti a vnitřní život na MŽP jsem měl možnost velmi zblízka, prakticky každodenně, sledovat přes šest let. Přiklonil bych se k názoru, který poměrně často slýchám od lidí z MŽP, a sice že bývaly i slunnější období. Je to však logické ve vztahu k tomu, v jaké ekonomické situaci se nyní ČR a její rozpočet nachází. Obecně situace ve státní správě není v časech, kdy je třeba na úrovni celého státu šetřit, zrovna růžová. Další věcí je, jak spolu lidé komunikují, to je také vždy velmi důležité. Práce na MŽP, už ze své podstaty , jistě není jednoduchá a lidí, kteří jí odvádějí kvalitně, si je třeba vážit. Tím bych odpověď na tuto otázku ukončil.

Přípravy nového zákona o odpadech - jak je prezentuje MŽP - probíhají ve spolupráci se SMO a AK. Jaká je úloha ostatních profesních sdružení včetně ČAOH?

Vzhledem k tomu, že odpadová problematika se týká širokého spektra zájmů, kdy některé z nich se silně týkají i SMO a AK, chápu že jsou to důležití partneři pro diskuzi. ČAOH zatím nebyl v rámci této diskuze příliš aktivní, ale předpokládám, že MŽP nyní přivítá aktuální silnou chuť ČAOH podílet se na pracích na novém zákonu a obecně na koncepcích a strategiích odpadového hospodářství ČR. Mezi důležitá témata, ke kterým jistě máme co říct, patří např. otázka integrovaných systémů nakládání s odpady, otázky týkající se možného zdražování některých způsobů nakládání s odpady a souvisejícího možného nárůstu nákladů pro občany a také otázky týkající se energetického využívání odpadů. Všechno to jsou však témata, ke kterým by se dal napsat samostatný článek, neboť nejsou jednoduchá, zasahují do mnoha sfér a jsou až příliš vážná, aby se o nic hovořilo pouze v heslech, či zkratkách.

Původně byla ČAOH sdružením soukromých subjektů, a pak byla členská základna rozšířena o výrobce a prodejce techniky pro nakládání s odpady. Budete v této politice pokračovat?

Členská základna je vždy důležitá a je základem každé asociace, či sdružení, buduje i její sílu. Jak už jsem říkal, ČAOH bude v následujícím období více prezentovat svá odborná stanoviska k aktuálním otázkám a pokud svými názory, myšlenkami a zastávanými pozicemi osloví další subjekty, které se podílejí na odpadovém hospodářství, je účast v asociaci samozřejmě možná. ČAOH chce a hájí zájmy všech svých členů. Toto je a bude součást naší značky.

Vraťme se do Vaší minulosti. Pobavte (nebo postrašte) nás historkami inspektora Havelky nebo nám řekněte něco o Vašich koníčcích a zálibách.

Smích… Ta otázka ohledně historek mi opět vyluzuje úsměv na tváři. Zní to jako název bestselleru z oblasti životního prostředí „Historky inspektora Havelky“..., smích. No,  nějaké historky by určitě byly, na druhou stranu ty zajímavé se nedají shrnout do jednoho odstavce. Ale svým dotazem jste mě zavedla na myšlenku, že někdy při dlouhých zimních večerech bych to mohl začít sepisovat :o) Ne všechny by ale asi byly úplně humorné a pozitivní. Přece jen za osm let na inspekci toho člověk zažije dost. Ve vztahu k tomu také přemýšlím, jaký by to asi byl žánr, možná komedie, ale spíše drama nebo thriller. Proto pojďme raději k těm koníčkům (úsměv). Vždycky jsem byl velmi intenzivně nastaven pro práci. Jsem ten typ člověka, že pokud mě práce baví, dávám jí opravu mnoho.  Hodně důležitá je pro mě zároveň má rodina, která to se mnou jistě nemá úplně jednoduché, ale dávají mi podporu. No a když si potřebuji vyčistit hlavu, tak mám pár věcí, které na to výborně fungují – rád běhám, rád plavu, v zimě rád lyžuji a úplně nejvíc si odpočinu na své motorce při nějaké delší vyjížďce, to mě vždycky zaručeně nabije.

Dotazy: Mgr. Lucie Jedličková, Odpadové fórum

Odpovědi: Ing. Petr Havelka, ČAOH

(data v článku odpovídají datu uskutečnění rozhovoru, tedy září 2012)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..