Odpady, formy zpoplatnění a obecně závazné vyhlášky obcí

Nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb., účinnost od 1. 1. 2021) upravuje nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady v obecním systému odpadového hospodářství v § 59 a násl. Obec má povinnost určit místa pro třídění (oddělené soustřeďování) alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 také textilu.

Na tomto místě je dobré zdůraznit, že nově zákon o odpadech obcím ukládá tzv. třídící cíle, tedy povinnost zajistit, aby např. v roce 2025 vytříděné recyklovatelné složky tvořily alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů (§ 59 odst. 3). V roce 2030 už to má být alespoň 65 % v každé obcí.

 

Obecně závazná vyhláška o obecním systému

Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou, ve které může zároveň určit i místa, kde bude přebírat:

a) stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob,

b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu,

c) komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se do obecního systému na základě písemné smlouvy zapojí; v takovém případě musí obec obecně závaznou vyhláškou, kterou nastaví obecní systém, stanovit alespoň druhy odpadu, které může právnická nebo podnikající fyzická osoba předávat do obecního systému, způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního systému a způsob jejího výběru,

d) výrobky s ukončenou životností v případě, pokud je přebírá v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, nebo

e) rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci komunitního kompostování podle § 65.

Co se týče dosavadních obecně závazných vyhlášek obcí o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vydaných podle starého zákona o odpadech, tak MŽP v metodickém sdělení uvádí, že „nebudou v rozporu ani s novým zákonem o odpadech“, nicméně doporučuje: „Během roku 2021 bude však vhodné všechny obecní vyhlášky novému zákonu přizpůsobit.“  

Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí k nové legislativě zde: https://www.mzp.cz/cz/fungovani_obecniho_systemu 

Právní výklad a vzor Ministerstva vnitra k nové obecně závazné vyhlášce o obecním systému zde:

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-ozv-metodicky-material-c-5.aspx

 

Platby za komunální odpad

Nová odpadová legislativa zásadně mění dosavadní způsoby platby občanů za komunální odpad. Poplatky za komunální odpad řeší již pouze zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.), který v § 10d upravuje tyto dva nové druhy poplatku:

a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a

b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

První z místních poplatků je poplatkem za možnost využívat existence obecního systému, poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není žádná fyzická osoba přihlášena. Maximální výše tohoto poplatku činí 1200 Kč.

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 2

 

Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána:

a) přihlášením v této obci,

b) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – platba podle množství, kterou lze navíc dle zákona vztáhnout jen na směsný komunální odpad

Druhý místní poplatek již zohledňuje množství vyprodukovaného odpadu poplatníkem. Základem tohoto poplatku totiž může být hmotnost odpadu, objem odpadu nebo kapacita shromažďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad připadající na poplatníka. Sazba tohoto druhého poplatku činí nejvýše 6 Kč za kg (pokud je základem hmotnost odpadu) a  1 Kč za l (pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků).

Zpoplatnit lze tedy jen odkládání směsného komunálního odpadu a nikoli odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu.

 

A co dosavadní zákonem zrušené možnosti plateb?

Co se týče tří zrušených dosavadních způsobů plateb za komunální odpad (úhrada a poplatek podle starého zákona o odpadech a místní poplatek podle § 10b zákona o místních poplatcích) platí pro ně přechodná ustanovení. Z těchto přechodných ustanovení vyplývá, že pokud obce chtějí, mohou ještě v roce 2021 tyto již zavedené způsoby platby využívat. Pro zpoplatnění v roce 2022 však již bude nezbytné, aby obec zvolila jeden ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad.

 

Metodické pokyny ministerstev k platbám poplatků

Vzory a právní výklady Ministerstva vnitra k obecně závazným vyhláškám o místním poplatku zde: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-k-1-1-2021.aspx

Metodické sdělení MŽP k platbě poplatků za komunální odpad zde: https://www.mzp.cz/cz/poplatky_komunalni_odpad

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..