OZO Ostrava využije energetického potenciálu nerecyklovatelných komunálních odpadů

Severní Morava bude mít svou moderní třídící linku jak na dotřídění odpadů z barevných kontejnerů, tak na třídění směsných komunálních odpadů. Moderní linka zajistí odklon odpadů ze skládek, ještě více zefektivní třídění a zajistí větší množství druhotných surovin pro recyklaci. Vytříděný nerecyklovatelný, avšak spalitelný odpad, linka nasměruje ve formě homogenizovaného paliva do moderních energetických zdrojů, kde nahradí uhlí a jiná fosilní paliva.

Komunální odpady jsou cennou surovinou. Bez třídění není recyklace možná

Moderní třídící linku na komunální odpady staví ostravská společnost OZO Ostrava s.r.o., člen České asociace odpadového hospodářství. Tato firma má mnohaleté zkušenosti s tříděním odpadů, tedy s produkcí druhotných surovin. Sváží odpady z Ostravy a z desítek obcí v regionu. Řadě městských třídíček z kraje také pomáhá s využítím nerecyklovatelného výmětu z třídění plastů. Více než dvacetileté zkušenosti má společnost také s výrobou certifikovaného paliva z odpadů. To slouží jako náhrada za černé uhlí při výrobě cementu v cementárnách, stejně tak může posloužit jako alernativa fosilních paliv v modeních teplárnách.

Ostrava, podobně jako všechna další města a obce v České republice, má podle nové odpadové legislativy stanovené třídící cíle pro komunální odpady. Bez nové linky by dosažení zákonných cílů bylo nereálné. Motivací je také odklon využitelných odpadů ze skládek v souladu s principy oběhového hospodářství. Podle evropské legislativy jsou odpady zejména zdrojem cenných surovin pro další výrobu.

Z procesů třídnění vzniká i frakce nevhodná pro recyklaci, ale s vysokým energetickým obsahem. Moderní linka umí vytřídit kvalitní druhotné suroviny pro recyklační průmysl. Z vytříděné nerecyklovatelné frakce umí navíc vyrobit velmi kvalitní palivo pro moderní energetické zdroje typu cementáren, nebo multipalivových kotlů v teplárnách. Ostrava se tímto rozhodla pro skutečně moderní řešení odpadového hospodářství, které je velmi efektivní i v ekonomické rovině.

Připravují se hned dva velké projekty

Na severní Moravě se připravuje i druhý podobný projekt. Ten bude v Havířově provozovat společnost CEVYKO. I v Havířově bude moderní třídící linka, která bude třídit jak odpady z barevných kontejnerů, tak směsný komunální odpad z přilehlých obcí a měst. Z obou toků bude i tato linka třídit druhotné suroviny pro recyklační průmysl. Z nerecyklovatelné frakce vytříděného odpadu bude vyrábět homogezizované certifikované palivo podle evropských technických norem. Obce a města napojená na toto moderní řešení budou mít výhodu výrazně lepší pozice ke splnění zákonných cílů třídění a recyklace a odkloní odpady ze skládek.

"Jedná se o velmi efektivní systém. Zároveň vede obce k účinnému primárnímu třídění a co nevytřídí občané do barevných kontejnerů, s tím si poradí moderní třídící technologie. V daném regionu tak linka navyšuje celkové výsledky třídění a významně snižuje množství nevyužitelného odpadu. Zároveň je zde klíčové napojení na moderní energetické koncovky v regionu, které smysluplně pomáhají s využitím vytříděné nerecyklovatelné frakce odpadu", říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Starostové si navíc pochvalují, že obce při tomto řešení nemusí zbytečně platit za nelogické "pálení" nemalé inertní složky odpadů, jako v případě spaloven směsných komunálních odpadů. Tato energeticky nevyužitelná frakce je totiž vytříděna, což obcím ušetří nemalé peníze.

Dalším významným benetifem je skutečnost, že lokální moderní energetické zdroje mají při tomto řešení kvalitní a certifikovanou náhradu za fosilní paliva.

Více k této problematice, zde 1) Energetické využití odpadů – jaké jsou aktuální aspekty k úvahám?, 2) Paliva z odpadů jsou budoucností energetického využití nerecyklovatelných materiálů   3) Pro města a obce - Spalovny (ZEVO) na SKO. Mohou to obce podepsat?

Energetické využítí zbytkové spalitelné frakce po třídění komunálních odpadů je logická cesta

Moderní technologie na energetické využití UPRAVENÝCH odpadů, jsou kvalitní alternativou, kterou Evropská unie aktivně podporuje. Je skutečností, že součástí cílů oběhového hospodářství je i cíl k zásadní redukci množství vznikajících směsných komunálních odpadů. Jejich produkci je třeba do roku 2030 redukovat na polovinu (dle Akčního plánu Evorpské komise k oběhovému hospodářsví *). S tím souvisí i fakt, který Evropská komise prosadila do stávajícího Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Zde je stanoven zákaz podpory pro nové spalovny směsných komunálních odpadů. Z druhé strany však EU v rovině energetického využtí podporuje řadu moderních cest, jako je energetické využití upravených odpadů, či paliv z odpadů v mlutipalivových kotlích, bioodpadů v bioplynových stanicích, dále jsou to technologie pyrolýz, či plazmového zplyňování, apod. Realizace projektů jako je výstavba nového zařízení společnosti OZO Ostrava nebo podobné linky společnosti CEVYKO v Havířově, úzce navazuje na potřeby moderního odpadového hospodářství.

Videoreportáž k výstavbě nové moderní linky na komunální odpady společnosti OZO Ostrava

Níže uvádíme text reportáže TV POLAR o využití energetického potenciálu komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji:

V Moravskoslezském kraji se připravuje první využití komunálních odpadů, které končí bez užitku na skládkách, k výrobě tepla a elektřiny pro zdejší obyvatele. Společnost OZO staví novou třídící linku komunálních odpadů, doplněnou o výrobu tzv. tuhých alternativních paliv vhodných pro teplárny. Využívat je bude skupina Veolia v nových moderních kotlech.

Odpadů, které končí na skládkách a mohly by být využity, je obrovské množství. Už dávno se ví, že skládkování komunálního odpadu není efektivní ani rozumné. Je to dostupný a levný zdroj energie. V Česku ho zatím ale neumíme dostatečně využít.

Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „Úkolem je odklonit odpady ze skládky a to je zásadní problém. Pokud máte něco někam odklonit, tak musíme mít kam. Spolupráce s energetiky je vlastně jediná, kdy můžeme ty energeticky využitelné frakce odklonit.“

Tak se rozběhla spolupráce ostravské společnosti OZO a skupiny Veolia. Výsledkem je první využití energetického potenciálu komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji a jedno z prvních v České republice.

Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „Právě k tomu má sloužit ta nová linka, kterou budeme stavět od listopadu s tím, že bychom ji chtěli dokončit v polovině příštího roku a následně odpad, který končí na skládce, už budeme třídit a vyrábět z toho TAPy.“

Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „Především se skládá z části třídící, to je novinka, že jsme schopni zpracovat i směsní komunální odpady.V první části dojde k vytřídění na materiálově a energeticky využitelné frakce a teprve ve druhé části z těch energeticky využitelných frakcí budeme vyrábět palivo, tzn. musíme jej ještě dočistit tak, jak energetici potřebují.“

TAP neboli tuhé alternativní palivo už se vyrábí a využívá v cementárnách, ale zatím jen z průmyslových odpadů. Z těch komunálních – to bude průlom. Chyběla k tomu legislativa i zájem ze strany měst a obcí.

Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V současné době obce a města tuto problematiku už řeší, i když někdy trochu laxně, protože v současné době zatím ještě odpady lze skládkovat levně. Na druhou stranu, podle mého mínění, tento směr do budoucna již je jednoznačně daný a jasný. Jinými slovy maximálně třídit, maximálně recyklovat a po recyklaci maximálně využívat energeticky obsah takto vzniklého paliva.“

Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „My jsme nachystaní vyrábět TAPy už 20 let, tyTAPy pro teplárny. Jenom nebyly teplárny, které by měly zájem ty odpady využívat. Dnešní situace tomu nahrává a i teplárny zjišťují, že odpady hoří, tak jsme rádi, že můžeme tu naši vizi realizovat.“

OZO bude umět TAP vyrobit a Veolia z nich bude umět vyrobit teplo a elektřinu, a to v nových multipalivových kotlech, které budou splňovat přísné emisní limity.

Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V současné době končíme realizaci výstavby v Přerově, kotel je před dokončením a plánujeme najetí do provozu ke konci tohoto roku. Co se týká Teplárny Karviná, tam plánujeme také stejný projekt – tzn. výstavbu multipalivového kotle, v současné době jsme ve fázi přípravy toho projektu.“

Michal Kříž, projektový manažer, Veolia: „Primárně chceme odebírat od lokálních výrobců a jsme rádi, že tady vznikají projekty tohoto typu. OZO je jeden z prvních příkladů v Moravskoslezském kraji. Na to navazuje další, a to je havířovské CEVYKO, které by mělo najet do provozu v roce 2025 – 2026. Na střední Moravě se chystá projekt Technických služeb Olomouc.“

TAP mají výhřevnost podobnou uhlí, mohou tedy částečně nahradit fosilní paliva. Mezi přednosti tuhých alternativních paliv z odpadů patří také jejich plynulá dostupnost po celý rok a nízké emise.

Karel Belda, jednatel, OZO Ostrava: „Tím, že TAPy jsou převážně z tříděného odpadu, tzn. z plastu,  papíru, dřeva, tak ten zápach v podstatě není žádný, z hlediska zápachu to je bezproblémové.“

Michal Kříž, projektový manažer, Veolia: „My musíme plnit rozhodnutí integrovaného povolení a musíme plnit taky BATy, to jsou nejlepší dostupné evropské technologie. Když se podíváte do zahraničí, tak ve velkých městech jako je například Vídeň, Švýcarsko, severské státy, všude jsou zařízení na energetické využití odpadů. Není důvod se bát tohoto, budeme plnit veškeré limity, které mají standardy pro spalování a energetické využití odpadů.“

Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „Odkláníme se od uhlí a toto je to nejlepší palivo, co v současné době máme. V porovnání cen, TAP budou nejlevnější variantou, tím nejlepším řešením v rámci výroby tepelné energie.“

Jsou s tím spojené velké investice, ale OZO i Veolia jsou přesvědčeni, že to stojí za to. Odpadů vhodných pro energetické využití v teplárnách společnosti Veolia je a bude dost.

Petr Bielan, technický náměstek, OZO Ostrava: „V MS plánu odpadového hospodářství tato alternativa je zmíněná, takže my jsme v souladu s plánem MS kraje.“

Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava, Veolia Energie ČR: „V Plánu Moravskoslezského kraje** tato alternativa je zmíněna, takže jsme s ním v souladu.  V MSK vzniká cca 650 tisíc tun komunálního odpadu s energetickým potenciálem na úrovni 190 tisíc tun. K tomu bychom ještě měli přičíst tzv. výměty, které také vznikají v rámci recyklace. Když to sečteme, tak energetický potenciál je na úrovni 250 tisíc tun za rok.“

Využívání nerecyklovatelných odpadů k výrobě tepla a elektřiny ctí principy cirkulární ekonomiky a pomůže snížit závislost alespoň části obyvatel na nejistém a drahém plynu a neekologickém uhlí. Posilování palivové soběstačnosti se stává stěžejní pro všechny regiony.

 

Pozn.:

* Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový akční plán pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa, Brusel, 11.3.2020, COM(2020) 98 final

** Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz; s využitím materiálu Moravskoslezské regionální televize: POLAR televize s.r.o., vydáno 5. 9. 2022

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..