Platit za pneumatiky dvakrát nebo ne? PNEU a sběrné dvory obcí v aktuálním stanovisku MŽP

Nová odpadová legislativa účinná od ledna tohoto roku zahrnuje nejen nový zákon o odpadech, ale také zákon o výrobcích s ukončenou životností (č. 542/2020 Sb.). Tedy speciální zákon k zákonu o odpadech, ve kterém nalezneme úpravu oblasti zpětného odběru baterií, elektrozařízení a pneumatik a rovněž oblast nakládání s vozidly s ukončenou životností (autovraky). Zákon řeší povinnosti výrobců a kolektivních systémů, které výrobce sdružují.

Podmínky zpětného odběru pneumatik jsou upraveny v § 97 zákona a právě k tomuto ustanovení vydal odbor odpadů MŽP aktuálně dne 14. 4. 2021 stanovisko, které má vyřešit nejasnosti obecních úřadů ohledně výkladu.

Recyklační příspěvky již byly zaplaceny při nákupu nových pneumatik

Obecně platí, že pneumatiky s ukončenou životností by měly především směřovat do míst zpětného odběru (místo povinně zřízené výrobcem). Za tímto účelem spotřebitel platí při koupi nové pneumatiky tzv. recyklační příspěvek, tedy částku, která slouží k financování zpětného odběru. S vybranými penězi nakládají kolektivní systémy nebo výrobci. Proto má být následně zpětný odběr pneumatik s ukončenou životností zdarma. Výrobce pneumatik (resp. kolektivní systém) je ze zákona povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních pneumatik od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr (§ 97 odst. 1).

Nový zákon a minimální sběrná síť pneumatik

Ve kterých obcích má výrobce povinnost zřídit místo zpětného odběru? Ze zákona musí výrobce vytvořit minimální síť veřejných míst zpětného odběru v případě pneumatik v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, v každém městském obvodě nebo městské části. Podle zákona mají výrobci (kolektivní systém) dále povinnost zřídit alespoň jedno veřejné místo v každé obci, která o to požádá, za předpokladu, že ve vzdálenosti do 10 km už není nějaké to veřejné místo zpětného odběru zřízeno.

pneu-dvur

Otázkou je pak dosavadní běžná praxe řady obcí, které na svých sběrných dvorech odebíraly podle předchozí legislativy odpadní pneumatiky, a to mimo režim zpětného odběru. Důvodem této praxe obcí byla zejména logická snaha předcházet vzniku černých skládek a také umožnit občanům odkládat veškerý odpad přímo v obci. Protože obce měly s takto odevzdanými pneumatikami následně finanční náklady, bývala za starého zákona tato služba na sběrných dvorech pro občany obvykle zpoplatněna.

 

 

Nový zákon situací obcí zkomplikoval. Lidé možná budou za pneumatiky platit podruhé

Odbor odpadů MŽP ve stanovisku uvádí, že kontinuita v této praxi musí být zachována.  Problematickým se ale v této souvislosti jeví odstavec 3 v § 97 nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, který stanoví, že: „V případě, že výrobce pneumatik nemá podle odstavce 2 povinnost zřídit v obci veřejné místo zpětného odběru, nebo tuto povinnost navzdory projevenému zájmu obce nesplnil, je obec oprávněna určit v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí na svém území místo, kde mohou být odděleně soustřeďovány odpadní pneumatiky. Obec je v takovém případě oprávněna převzít odpadní pneumatiky od konečných uživatelů za podmínek stanovených zákonem o odpadech pro nakládání s komunálním odpadem.“ 

Je tedy zřejmé, že podle zákona až v případě, kdy není v obci zřízeno místo zpětného odběru a povinná osoba jej i přes zájem obce odmítá zřídit, tak může obec přistoupit k dosavadní praxi odebírání pneumatik na sběrném dvoře v režimu odpadů. Jak se k tomuto problému staví ministerstvo? Ze zmiňovaného stanoviska odboru odpadů MŽP vyplývá, že není třeba držet se tohoto zákonného ustanovení. Zde konkrétní citace MŽP: „Jinými slovy, ačkoliv zákon explicitně všem obcím neumožňuje odpadní pneumatiky odebírat, odbor odpadů má za to, že by měla být tato možnost zachována alespoň do doby, kdy bude území ČR pokryto plně funkční a veřejně dostupnou sítí míst zpětného odběru…“

Lze tedy shrnout, že podle aktuálního stanoviska odboru odpadů MŽP by tak obce měly vždy (bez ohledu na znění § 97 odst. 3 zákona) možnost odebírat odpadní pneumatiky ve standardním režimu odpadů a požadovat v této souvislosti od konečných uživatelů úplatu. I přes to, že spotřebitel peníze již jednou zaplatil, tedy že za sběr a recyklaci odpadních pneumatik již byly peníze odvedeny do systému zpětného odběru, a to při nákupu věci.

odber-pneumatik

Jak toto napasovat do souladu s dikcí nového zákona a jak to odůvodnit spotřebiteli? Nový zákon již jednoznačně zohledňuje to, že spotřebitel už za sběr a recyklaci pneumatiky zaplatil při nákupu pneumatiky. Tyto peníze byly zaslány příslušnému systému k plnění povinností zpětného odběru a využití pneumatik a měly by být na danou věc uplatněny. Spotřebitel však zřejmě zaplatí znovu.

 

Povinné osoby a odpovědný kolektivní systém

Stanovisko MŽP dále obsahuje seznam výrobců pneumatik, které je možné ze strany obcí oslovit z důvodu zřízení veřejného místa zpětného odběru, kde by mělo být předání odpadních pneumatik zdarma.

eltma

Zde je odkaz na kolektivní systém, který je odpovědný za funkčnost sběru odpadních pneumatik v ČR zdarma - kolektivní systém ELTMA. A zde je odkaz na seznam míst zpětného odběru KS ELTMA, kde by měly být pneumatiky převzaty zdarma - SEZNAM MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK ZDARMA.

 

Ke stažení

Stanoviko MŽP k odpadním pneumatikám ze dne 14.4.2021 + seznam povinných osob - 2-oodp-stanoviskpneumatik-1442021 

Stanoviko MŽP k odpadním pneumatikám ze dne 6.4.2021 - oodp-stanovisko-pneumatiky-20210406 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím metodických materiálů MŽP

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..