Právní analýza požadavků LRV k zákonu o odpadech

Dne 8.9.2016 projednala Legislativní rada vlády návrh zákona o odpadech. Komise Legislativní rady vlády k návrhu uplatnily širokou řadu připomínek a požadavků na dopracování. Plénum LRV vrátilo zákon zpět MŽP k nutnému dopracování. MŽP po měsíci předložilo upravený návrh zákona zpět do LRV. Aktuální verze zákona má být LRV projednána již tento čtvrtek, tedy 3.11.

Vzhledem k vysokému počtu opakovaných dotazů k aktuálnímu znění návrhu zákona o odpadech a požadavkům LRV k této předloze, nyní zveřejňujeme právní rozbor k opakovaně předkládanému znění návrhu zákona o odpadech. Právní analýza přehledně uvádí body, které LRV definovala jako nutné k dopracování/přepracování, a to zda a jakým způsobem byly zapracovány do poslední verze zákona.

Návrh zákona je obsáhlou matérií a je třeba uznat, že na něm byl odveden kus nesnadné práce, jak ze strany předkladatele, tak v této fázi i ze strany Legislativní rady vlády a jejich odborných komisí. Legislativní rada vlády složená z významných odborníků na jednotlivé části práva posoudila návrh podrobně a definovala řadu objektivních připomínek k potřebnému dopracování. Níže uvedená právní analýza přináší přehled, jakým způsobem a v jakém rozsahu se MŽP podařilo zapracovat nezbytné změny. Z analýzy vyplývá, že řada bodů definovaných ze strany LRV zatím nebyla, zřejmě z časových důvodů, do textu zákona zapracována. Je proto otázkou, jak bude dne 3.11. materiál opětovně posouzen Legislativní radou vlády a jakým způsobem budou zatím nevyřešené body definované uznávanými odborníky na legislativu do materiálu zapracovány tak, aby zákon mohl být kvalitní předlohou a mohl být funkčním podkladem pro další schvalovací proces.

 

Kompletní souhrn nedostatků zapracování připomínek Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech a jeho důvodové zprávě ze strany předkladatele návrhu

 

Nedostatky zapracování připomínek Legislativní rady vlády (LRV) a jejích komisí k návrhu zákona o odpadech:

 1. § 1 odst. 1 písm. a) – emise látek znečišťujících ovzduší

Požadavek Komise pro správní právo, aby byl pojem „emise látek znečišťující ovzduší“ nahrazen pojmem „znečišťující látky vnášené do ovzduší“ (který je užíván v § 2 zákona o ovzduší), nebyl reflektován.

 1. § 1 odst. 1 písm. h) – „in situ“

Požadavky komisí na nahrazení pojmu českým ekvivalentem, resp. na vypuštění pojmu, nebyly reflektovány.

 1. Pojem „Odpad“ (pův. § 3, nový § 4)

Připomínky komisí byly sice zapracovány do znění tohoto §, avšak v samotném textu v současné době chybí slovo „věc“ a výsledná definice je tak zcela nesmyslná.

 1. Zařazování odpadů, Katalog odpadů (pův § 3, nově § 4 a 5)

Odst. 4) byl upraven tak, že stanovuje, že v pochybnostech, zda je věc odpadem, rozhoduje krajský úřad. Toto řízení však nelze zahájit, pokud bylo zahájeno řízení o uložení pokuty nebo opatření k nápravě na základě zjištění, že osoba nenakládá s touto movitou věcí v souladu určenými právními předpisy. V případě zahájeného řízení tak nebude možné rozhodnout o tom, zda se jedná o odpad či nikoliv (rozhodovat je příslušný výhradně krajský úřad, avšak není možné zahájit řízení).

 1. Stav, kdy odpad přestává být odpadem (pův. § 6, nové § 8 a 9)

Připomínka Komise pro finanční právo týkající se nahrazení sousloví „kritéria a podmínky upřesňující, kdy“ nebyla do návrhu zákona zapracována.

 1. Další základní pojmy (pův. § 7, nový § 10)

Mezi základní pojmy i přes doporučení Komise pro správní právo nebyl doplněn pojem „komunitní kompostárny“.

 1. Povolení provozu zařízení (pův. § 14, 15, nové § 21, 22, 23)

Předkladatel zákona ignoroval návrh Komise pro správní právo, týkající se §22 odst. 3 (resp. §14 odst. 9), která navrhovala doplnění ustanovení o větu druhou, která by stanovila, že schválení zprávy o revizi může být prvním úkonem v řízení.

Navzdory návrhu Komise pro správní právo o prověření formulace ustanovení § 23 odst. 2 (resp. původního § 15 odst. 2) z důvodu možné nepřímé novelizace stavebního zákona (konkrétně jeho § 119), zůstal text nezměněn, nebylo zohledněno ani v důvodové zprávě k návrhu zákona.

 1. Změna, zrušení a zánik povolení provozu zařízení (pův. §16, nový §24)

Předkladatel v novém návrhu nezohlednil připomínku Komise pro správní právo, která upozorňovala na obtížné a neproporcionální řešení odst. 2 písm. a) (původní odst. 3 písm. a)).

U pojmu „opakovaně“ je sporné, kolikáté jednání pod něj lze podřadit a zda mezi nimi může být významná delší časová prodleva, tato připomínka nebyla zohledněna.

Komise rovněž navrhovala vymezení diskreční pravomoci krajského úřadu – konkrétně zakotvení kritéria závažnosti, aby se vyloučila nepřiměřená tvrdost spočívající v povinnosti krajského úřadu zrušit povolení provozu zařízení z důvodu opakovaného porušení jakékoli povinnosti podle tohoto zákona (nehledě na jeho závažnost), nebylo v návrhu zapracováno.  

 1. Povolení k obchodování s odpady (pův. §17, nový §25)

Komise pro správní právo požadovala upravit formulaci, která by upřesnila výraz „splněny podmínky pro jeho vydání“ v odst. 2, na konci věty první. Navzdory doporučení text návrhu zůstal nezměněn.

 1. Skladování odpadu (pův. §23, nová §31)

Nebyla reflektována připomínka Komise pro správní právo o chybějícím stanovení počátku běhu lhůty pro skladování odpadu, která je uvedena v odst. 2 (původním odst. 3).

 1. Využití odpadu (pův. §26, nový §34)

Nereflektován požadavek Komise pro finanční právo uvést nadpis § 26 jako „Obecná ustanovení“, nicméně nadpis „Využití odpadu“ byl z označení § 26 vypuštěn úplně a byl připojen k Oddílu 3, který celou úpravu využití odpadu zastřešuje.

 1. Odstraňování odpadu (pův. §28, nový §36)

Opět požadavek uvést nadpis „Obecná ustanovení“ – stejná úprava jako u nového § 34.

 1. Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku (pův. §32, nové § 41, 42)

Podle názoru Komise pro správní právo je § 41 odst. 2 (resp. §32 odst.) nepřímou novelou insolvenčního zákona. S touto připomínkou se předkladatel nevypořádal, a to ani v důvodové zprávě.

Komise pro správní právo navrhovala vypustit z návrhu odstavec 3 týkající se otázky dispozic s prostředky rezervy, navrhovatel se s připomínkou nevypořádal, pouze rozdělil úpravu do dvou paragrafů.

 1. Přeshraniční přeprava odpadu (pův. §36, nový §46)

Předkladatel nereflektoval doporučení komise týkající se upřesnění zmocňovacího ustanovení v odst. 6, je nejasné, co má být předmětem nařízení.

 1. Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů (pův. § 37, nový §47)

Z odst. 2 Komise pro správní právo požadovala vyškrtnout slovenský jazyk, pokud neexistuje reciproční ustanovení ve slovenské úpravě o češtině. Slovenský jazyk vypuštěn nebyl, a to i přesto, že slovenská právní úprava vyžaduje komunikaci čistě ve slovenském jazyce.

 1. Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem (pův. §45, nový §61)

Předkladatel nijak nereflektoval doporučení Komise pro správní právo nahradit v odst. 2 pojem „odpovídající druh komunálního odpadu“ pro obalový odpad papíru, plastů, skla a kovů (úvodní ustanovení uvádí jako jediný druh zvláštního odpadu, a to odpad biologicky rozložitelný).

 1. Obecné povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (pův. §46, nový §62)

Není zřejmé, zda byl prověřen soulad návrhu zákona se zákonem o veterinární péči, v důvodové zprávě nebyl zmíněn.

Upozornění Komise pro správní právo, že je třeba vyjádřit kritéria pro stanovení obsahu prováděcího předpisu, nebylo zohledněno.

 1. Komunitní kompostování (pův. §48, nový §64)

Nebyl reflektován návrh Komise pro správní právo zavést pojem „komunitní kompostárna“ mezi základní pojmy, ačkoli s tímto pojmem návrh v následujícím ustanovení pracuje.

 1. Balení a označování nebezpečných odpadů (pův. §53, nový §69)

Požadavek Komise pro správní právo na úpravu slovosledu odst. 3 druhé věty nebyl reflektován. (Komise navrhovala přeformulovat větu tak, aby nebylo sloveso až na konci věty, z toho důvodu, že jde o germanismus).

 1. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (pův. § 54, nové §71, 72)

Doporučení na změnu formulace v původním odst. 2 (nový §71 odst. 3) zůstalo nereflektováno. Komise doporučila změnu formulace, pokud není nezbytné, aby přihlašovací údaje pověřené osoby byly součástí pověření.

 1. Odpad z výroby oxidu titaničitého (pův. §58, nový §78)

Nezohledněna připomínka na vypuštění slova „různé“ ve spojitosti s těžkými kovy uvedenými v písm. b) daného ustanovení. Nezapracování této připomínky znamená určitou míru právní nejistoty. Vypuštění slova „různé“ by totiž znamenalo, že zákaz umisťovat do vodního útvaru se vztahuje na všechny těžké kovy, v této situaci však není jasné, o které těžké kovy se bude jednat.

 1. PCB (pův. §59 a 60, nové §79, 80, 81)

Komise požadovala nalézt vhodnější označení pro PCB, tato připomínka vypořádána nebyla.

Nedošlo k úpravě ustanovení tak, aby určovalo meze/kritéria pro stanovení obsahu prováděcího předpisu, jak požadovala Komise pro správní právo.

 1. Odpadní olej (pův. §65, nový §87)

Nezapracována připomínka Komise pro evropské právo na doplnění odst. 3 o podmínku technické proveditelnosti (komise navrhovala zvážit doplnění formulace slovy „je-li to technicky proveditelné“).

 1. Podrobnosti vedení evidence a ohlašování (pův. §68, 69, 70, nové §90, 91, 92)

Nepřeformulován § 91 odst. 4. Komise pro správní právo navrhovala použít formulaci „Evidenci odpadů, zařízení k nakládání s odpady a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů vznikajících v rámci jeho činnosti zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s ministerstvem“.

Neupravená formulace v návětí § 92 odst. 5. Komise pro správní právo doporučila upravit formulaci vzhledem k tomu, že písmena a) – f) začínají slovem „rozsah“.

 1. Plán odpadového hospodářství České republiky (pův. §72, 73 nový §94, 95)

Komise pro správní právo měla připomínku k právnímu režimu Plánu odpadového hospodářství ČR. Nesouhlasila s jeho uvedením jako opatření obecné povahy (OOP)  s odkazem na Politiku územního rozvoje, která rovněž není opatřením obecné povahy, neboť nejde o konkrétní regulaci určitého území s obecně vymezeným okruhem adresátů, ale toliko koncepční nástroj.

Plénum LRV přijalo stanovisko, že závazné části plánů odpadového hospodářství by měly být přijaty formou OOP a nikoli právním předpisem, protože ta není vhodná. Naproti tomu zpravodajská zpráva upozorňuje na fakt, že OOP bude jen obtížně splňovat definiční znak konkrétnosti jeho předmětu, navíc ho půjde zrušit v rámci soudní ochrany (dle SŘS).

Předkladatel připomínku reflektoval tak, že v § 94 odst. 3 nově stanoví, že „Plán odpadového hospodářství ČR schvaluje vláda. Závaznou část plánu vyhlašuje vláda svým nařízením.“ Vzhledem k tomu, že jde rovněž o koncepční nástroj podobně jako v případě politiky územního rozvoje, bylo by na místě zvážit, zda by nebylo lepší ponechat plán odpadového hospodářství pouze ve formě usnesení vlády s určením, pro které subjekty, příp. v jakých částech je toto usnesení závazné (podobně jako ve stavebním zákoně, v § 32 an.)

 1. Plán odpadového hospodářství kraje (pův. §74, 75, 76, nové § 96, 97, 98)

Nad rámec připomínek odstraněna forma opatření obecné povahy v případě závazné části plánu odpadového hospodářství kraje. Předkladatel změnil formu na obecně závaznou vyhlášku, což v praxi znamená, že veřejnost, která má na zpracování plánu odpadového hospodářství participovat podle §96 odst. 1, je vyloučena (resp. možnosti jejího zásahu do připravovaného plánu jsou omezeny). Nadto je vhodné podotknout, že zásady územního rozvoje kraje podle stavebního řádu (podle §36 odst. 4), které jsou rovněž koncepčním nástrojem, byť v oblasti územního plánování, jsou vydány formou opatření obecné povahy.

 1. Základ poplatku (pův. §80, nový §102)

Nereflektována připomínka Komise pro správní právo k odst. 2, ve kterém by mělo být stanoveno, že neodpadní materiály jsou předmětem poplatku (nejenom že se zahrnují do základu a jakou mají sazbu).

 1. Opatření k nápravě (pův. §91, nový §113)

K odst. 1:

Komise pro finanční právo požadovala, aby možnost uložení opatření k nápravě byla dána nehledě na spáchání přestupku. S touto připomínkou se předkladatel vypořádal tak, že spáchání přestupku nahradil nedodržováním povinností stanovených zákonem nebo rozhodnutím podle tohoto zákona vydaným.

Naproti tomu Komise pro správní právo a rovněž plénum LRV považovali původní ustanovení (s přestupky) za velice neurčité, protože opatření k nápravě lze uložit v případě jakéhokoliv protiprávního jednání, které je daným zákonem považováno za přestupek. Požadavek Komise pro správní právo a pléna LRV tedy splněn nebyl, nová formulace tuto neurčitost ještě prohloubila, jelikož bude možné uložit opatření k nápravě v případě jakéhokoli nedodržení povinností stanovené zákonem nebo rozhodnutím vydaném na jeho základě.

K odst. 2 a 3

Komise varovala před přechodem odpovědnosti za jednání po zemřelé fyzické osobě (nepodnikající), který by byl v rozporu se zásadou individuální odpovědnosti za přestupek. Předkladatel se s připomínkou vypořádal přeformulováním příslušných ustanovení, avšak nedošlo k úpravě pro případ, kdy nástupcem právnické osoby bude fyzická osoba (např. při převodu jmění na společníka).

 1. Přestupky fyzických osob (pův. §92, nový §114)

Přestupek uvedený pod odst. 1) písm. h) přesunut pod písm. r), nicméně připomínka Komise pro správní právo týkající se sankcionování samotného smísení nebezpečných odpadů zůstala nevypořádána.

Nereflektována připomínka Komise pro správní právo týkající se změny formulace přestupku uvedeného v odst. 1 pod písm. p). Místo „nenakládá s komunálním odpadem v souladu“ navrhovala komise formulaci „nakládá s komunálním odpadem v rozporu“. Komisí navržená formulace je přesnější, jelikož sama o sobě vyjadřuje porušení právní povinnosti spíše než formulace předkladatele.

Nereflektována připomínka Komise pro správní právo týkající se přepracování formulace přestupku uvedeného v odst. 1 pod písm. x). Není jasné, které jednání je sankcionováno.

 1. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (pův. §93, nový § 115)

Nereflektována připomínka týkající se přepracování formulace přestupku uvedeného v odst. 4 pod písm. o). Podle názoru komise není jasné, které jednání je sankcionováno.

Nereflektována připomínka k odst. 5 písm. d), kdy komise navrhla nahradit slova „základní popis“ slovy „informace o“.

 1. Společná ustanovení (pův. § 94, 95, 96 nové §116, 117, 118)

Nereflektována připomínka Komise pro správní právo o založení věcné příslušnosti obce s rozšířenou působností v případě projednávání přestupků uvedených v §116 odst. 1 písm b).

Komise navrhovala zvážení doplnění formulace v § 116 odst. 4 tak, aby byl blíže specifikován jiný obecní úřad, který o přestupku obce rozhodne. V návrhu komise byl „obecní úřad, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu“. Tato připomínka nebyla do návrhu zákona zapracována, tudíž nadřízený správní orgán bude moci pověřit rozhodováním kterýkoli jiný obecní úřad.

 1. Správní úřady vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství (pův. §97, nový §119)

Připomínka Komise pro správní právo o nadbytečnosti odst. 2 zakotvujícího spolupráci mezi správními orgány s ohledem na ustanovení správního řádu zůstala nereflektována.

 1. Ministerstvo (pův. § 98, nový §120)

Nezohledněna připomínka Komise pro finanční právo o vypuštění písm. a) (norma obsažena v kompetenčním zákoně).

Komise pro správní právo požadovala prověření nezbytnosti explicitně upravovat ustanovení o rozhodování o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu uvedeného pod písm. i). Text zůstal zachován.

 1. Ministerstvo zemědělství (pův. §101, nový §123)

Komise pro správní právo požadovala prověření nezbytnosti explicitně upravovat ustanovení o rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Ústředního a kontrolního zkušebního ústavu zemědělského uvedeného pod písm. b). Text zůstal zachován.

 1. Krajské hygienické stanice (pův. §104, nový §126)

Připomínka komise o nadbytečnosti písm. c) zakotvujícího spolupráci s ostatními správními úřady s ohledem na ustanovení správního řádu zůstala nereflektována.

 1. Zadržení odpadu zboží, které je odpadem, a dopravního prostředku při provádění kontroly přepravy odpadů celními úřady (pův. §108, nový § 130)

Komise pro správní právo navrhovala prověřit formulaci „bez ohledu na práva třetích osob“ uvedenou v odst. 2, zejm. ve vztahu k celnímu zákonu. Text ustanovení zůstal nezměněn.

 1. Námitka proti zadržení odpadu, zboží, které je odpadem, a dopravního prostředku (pův. §110, nový §132)

Komise navrhovala prověřit, jaký bude právní režim námitky, zejm. ve vztahu k celnímu zákonu. Text ustanovení zůstal nezměněn.

 1. Vrácení zadrženého odpadu, zboží, které je odpadem, a dopravního prostředku (pův. §111, nový §133)

Komise pro správní právo navrhovala doplnění textu o ustanovení „Vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obdobný obecný zájem, k hodnotě věci se nepřihlíží“ (Obdobné ustanovení je v § 48 odst. 3 přestupkového zákona). Doplnění nebylo provedeno, text zůstal v původní podobě.

 1. Náhrada nákladů (pův. §112, nový §134)

Připomínka Komise pro správní právo k odstavci 3, týkající se změny splatnosti náhrady nákladů nikoli ke dni oznámení, ale k právní moci oznámení, zapracována nebyla.

 1. Součinnost celního úřadu s jinými orgány (původní §113, nový §135)

Připomínka Komise pro správní právo o nedůvodnosti odkazování z odst. 3 na odst. 2., když lze přímo stanovit lhůtu 3 dny, nebyla reflektována.

 1. Policie ČR (pův. §115, nový §137)

Komise pro správní právo doporučovala dané ustanovení vypustit, jelikož nezakládá žádné nové kompetence Policii ČR a kompetence uvedené v tomto ustanovení lze dovodit z jiných právních předpisů.

Komise pro finanční právo navrhovala vypustit odst. 2. Ani jedna z těchto připomínek nebyla zohledněna.

 1. Krajský úřad (pův. §116, nový §138)

Do textu byly zapracovány veškeré připomínky s výjimkou změny slovesa „kontroluje“ za sloveso „dozoruje“ uvedeného v odst. 1 písm. a).

 1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností (pův. §117, nový §139)

Viz předchozí bod (sloveso „kontroluje“ v odst. 1 písm b)).

 1. Obecní úřad a újezdní úřad (pův. §118, nový §140)

Viz předchozí 2 body („kontroluje“ v odst 1, písm. a).

 1. Přechodná ustanovení (pův. §123, 124, nové §145, 146)

Komise požadovala úpravu formulace ustanovení § 145 odst. 4 ve vazbě na zaváděnou terminologii. Návrh zákona pracuje s pojmem „Zařízení určené pro nakládání s odpady“, přičemž dané ustanovení obsahuje pojem „sklad odpadu“, který ani není nikde definován (jediná další zmínka o „skladu“ je v §31 odst. 4 navrhovaného zákona). Text navzdory připomínce zůstal nezměněn.

     46.   Přílohy

Nebyly zapracovány připomínky týkající se gramatické chyby – chybějícího písmene –e ve slově „obsahuje“ v příloze č. 2, bodu 3 a vypuštění textu v závorkách v příloze č. 5

    47.  Další připomínky

LRV upozornila na nutnost provedení revize pojmů a legislativních zkratek, zákon pracuje s pojmem „směsný komunální odpad“, který není nikde definován.


Nedostatky zapracování připomínek Legislativní rady vlády (LRV) a jejích komisí k důvodové zprávě:


1.      Vyloučení výbušnin z působnosti zákona (§ 2 odst. 1 písm. c))

Komise pro evropské právo požadovala do důvodové zprávy doplnit vysvětlení, kdy se výbušniny stávají odpadem. Předkladatel sice doplnil výklad, proč jsou výbušniny z působnosti zákona vyloučeny, avšak na otázku, kdy se tedy stanou odpadem, už důvodová zpráva neodpovídá.

2.      Rozhodování v případě pochybností, zda se jedná o odpad (pův. § 3 odst. 5 a 6, nový § 4 odst. 4)

Původní znění návrhu zákona obsahovalo jednoznačné určení, že v případě, kdy vyvstane pochybnost, zda je movitá věc odpadem, pak rozhoduje krajský úřad, vyjma případů, kdy pochybnost nastane v řízení o uložení pokuty nebo opatření k nápravě (pak měl správní orgán rozhodnout samostatným výrokem rozhodnutí. Nové znění návrhu zákona pak stanoví, že „V pochybnostech, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední. Toto řízení nelze zahájit, pokud bylo zahájeno řízení o uložení pokuty nebo opatření k nápravě na základě zjištění, že osoba nenakládá s touto movitou věcí v souladu s tímto zákonem, zákonem o výrobcích s ukončenou životností nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o přepravě odpadů“. Dle našeho názoru tak dle textu návrhu zákona dochází k situaci, kdy v případě zahájeného řízení nebude možné rozhodnout o tom, zda se jedná o odpad či nikoliv (rozhodovat je příslušný výhradně krajský úřad, avšak není možné zahájit řízení). Důvodová zpráva tak je v rozporu s textem návrhu zákona, ustanovení by mělo být doplněno dle předchozí verze návrhu a výslovně zmocnit k rozhodnutí o tom, zda se jedná o odpad, správní orgán, u kterého probíhá řízení.

3.      Provádění komunitního kompostování v souladu s jinými právními předpisy (pův. § 48 odst. 3, nový § 64)

Komise pro finanční právo požadovala uvést, o jaké právní předpisy jde. Předkladatel doplnil odkaz na zákon o vodách, o ovzduší a o ochraně přírody a krajiny, avšak jedná se o demonstrativní výčet, tedy nelze říci, zda byl požadavek splněn v plném rozsahu.

4.      Zásadní změna podmínek ve vztahu ke změnám POH (pův. § 73 odst. 1 a 75 odst. 1, nový § 95 odst. 1 a § 97 odst. 3)

Komise pro finanční právo požadovala uvést, o jaké změny podmínek se jedná. Předkladatel doplnil, že se jedná zejména o změnu předpisů, která mění cíle obsažené v těchto plánech. Jedná se však o demonstrativní výčet, tedy nelze říci, zda byl požadavek splněn v plném rozsahu – v tomto bodě lze očekávat i změny jiného rázu – například významný posun v technologiích nakládání s odpady apod.

5.      Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) (pův. § 72 odst. 4, nový § 94)

LRV navrhovala, aby závazná část POH ČR byla přijímána ve formě opatření obecné povahy, tato připomínka nebyla respektována, a to s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Ao 1/2005, že POH ČR nesplňuje znaky opatření obecné povahy z hlediska konkrétnosti předmětu. Rovněž argumentuje tím, že žádná koncepce, která se vztahuje na celé území ČR, nemá právní formu opatření obecné povahy a je třeba vzít v úvahu, že POH ČR je primárně určen orgánům veřejné správy, nikoli adresátům, vůči kterým je veřejná správa vykonávána.

6.      Opatření k nápravě (pův. § 91 odst. 1, nový § 113 odst. 1)

LRV požadovala upřesnění porušení povinností, za které je možné uložit opatření k nápravě – předkladatel upravil text tak, že namísto odkazu na spáchání přestupku odkazuje obecně na porušení povinnosti stanovené zákonem – tedy požadavek na upřesnění konkrétního porušení povinnosti (vymezení protiprávního jednání) splněn nebyl. Předkladatel chybně argumentuje tím, že je obecné vymezení nutné s ohledem na rozmanitost povinností v oblasti působnosti zákona o odpadech, a odkazuje na obdobné úpravy v zák. o ochraně ovzduší a v zák. o integrované prevenci).

7.      Opatření k nápravě (pův. § 91 odst. 3, nový § 113 odst. 2 a 3)

LRV navrhovala zvážit možnosti důsledků přechodu povinnosti na právního nástupce. Předkladatel zohlednil problém přechodu na fyzické osoby u podnikající fyzické osoby, avšak nedošlo k úpravě pro případ, kdy nástupcem právnické osoby bude fyzická osoba (např. při převodu jmění na společníka).

 

Návrhy obou verzí návrhu zákona o odpadech, tedy verze, ke které uplatňovala LRV své připomínky a verze, která byla po měsíci prací ministerstvem opět předložena LRV, je k dispozici pod tímto odkazem.

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím právní analýzy požadavků LRV k zákonu o odpadech


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..