Připomínky k dokumentu Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

V průběhu července probíhala veřejná konzultace k materiálu MŽP Státní politice životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do roku 2050. Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto sdružení zastřešující největší kapacitu recyklačních technologií v České republice, zaslala k materiálu připomínky k nutné podpoře recyklace. Plný text zaslaných připomínek je k dispozici níže.

 

Text dopisu s připomínkami

 

Vážení,

v rámci vyhlášené veřejné konzultace se Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto profesní svaz sdružující společnosti s celkovým podílem cca 65 % trhu služeb nakládání s odpady v ČR, tímto vyjadřuje k textu aktuálního materiálu s názvem Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050. Naše připomínky se s ohledem na odborné zaměření naší asociace týkají zejména agendy odpadového/oběhového hospodářství.

S většinou textu v kapitolách týkajících se odpadového/oběhového hospodářství souhlasíme a podporujeme jej. Kde bychom však s jistotou vnímali vážnou potřebu doplnění textu, je oblast zcela nezbytné legislativní podpory recyklace, jakožto významné součásti evropské hierarchie nakládání s odpady, zejména recyklace komunálních odpadů, ke které byly novými směrnicemi stanoveny konkrétní závazné číselné cíle.

Připomínka č. 1: V textu tohoto strategického dokumentu, konkrétně do kapitoly 2.2 (případně do druhé části dokumentu), jednoznačně vytyčit potřebu splnění konkrétních číselných cílů dle nových platných směrnic, a to ke konkrétním rokům. Česká republika se zavázala ke splnění Evropskou unií definovaných cílů balíčku oběhového hospodářství. Svou důležitostí a rozsahem se jednoznačně jedná o cíle strategické. Největší výzvou je pak právě cíl recyklace, konkrétně recyklace komunálních odpadů, který EU stanovila na minimálně 65 % k roku 2035 (60 % k roku 2030). Vzhledem k tomu, že období, na které je zaměřen aktuální dokument Státní politiky ŽP, je právě obdobím, kdy Česká republika bude muset naplnit závazně stanovené cíle recyklace, je zřejmé, že by tento nelehký úkol měl být odpovídajícím způsobem v předmětném materiálu viditelně uveden.

Česká republika velmi pravděpodobně bude mít v tomto roce schválenou novou odpadovou legislativu. Ta obsahuje skutečně velké množství efektivních nástrojů na splnění jednoho z dalších důležitých evropských cílů, kterým je omezení skládkování. To je v pořádku. K němu byl ze strany EU stanoven rovněž konkrétní cíl, a to omezit skládkování komunálních odpadů k roku 2035 na max. 10 %. ČR není mezi zeměmi, které dostaly k tomuto cíli odklad až do roku 2040. Pro rozvoj oběhového hospodářství v ČR je to jistě dobře.

Problémem však je, že již při schvalování nové české odpadové legislativy se jasně ukázalo, že tato neobsahuje potřebné nástroje ke splnění závazných cílů recyklace, tedy k přesunu potřebného množství odpadů odkloněných ze skládek právě do recyklace. Ověřitelnou skutečností je fakt, že ani se znalostí nové odpadové legislativy se v podmínkách ČR pro další roky bohužel nepřipravují odpovídající kapacity ke splnění závazných cílů recyklace. Nová legislativa reálně motivuje investory spíše k investicím do velkých kapacit technologií umístěných níže v hierarchii. V debatách ve sněmovně proto bylo přislíbeno, že nástroje na nezbytnou podporu recyklace, které se nepodařilo/nepodaří dostat do nové odpadové legislativy, budou diskutovány a prosazovány v „dalších krocích“. S tím souvisí další navrhovaná připomínka.

Připomínka č. 2: Doplnit do dokumentu závazek státu k prosazení konkrétních nástrojů na podporu recyklace do legislativy. Dle našeho názoru je nepochybně aktuálně projednávaná Státní politika ŽP jedním z těchto „dalších kroků“, které mohou nezbytnému systémovému navýšení recyklace pomoci. Věříme, že se na MŽP nalezne ochota pro doplnění tohoto důležitého strategického dokumentu o výčet alespoň některých konkrétních nástrojů, které recyklaci skutečně efektivně podpoří a k jejichž legislativní podpoře by se stát podle našeho názoru měl v tomto strategickém dokumentu jasně přihlásit s uvedením časového rámce reálného legislativního prosazení konkrétního druhu nutné podpory.

V tomto směru chceme konstruktivně odkázat na již zpracovaný materiál s výčtem některých možných konkrétních nástrojů na podporu recyklace, které vznikly dlouhodobou diskuzí řady odborníků, včetně samotných recyklačních firem, a to v rámci odborné pracovní skupiny RecHelp. Ta doposud definovala konkrétně 11 možných nástrojů na podporu recyklace. Část z těchto nástrojů je doporučována rovněž z pozice EU a jejich orgánů (jako příklad lze uvést body č. 1, 3, 7, případně bod 11. Aktuálně bylo podobné opatření schváleno na evropském summitu, kdy se zástupci všech zemí dohodli na nutném zavedení daně na nerecyklované plasty, které má pomoci většímu uplatnění druhotných plastů a recyklace samotné.)

Stručný výčet navrhovaných nástrojů zde pro přehlednost uvádíme:

 1. Snížení sazby DPH
 2. Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
 3. Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval určité procento recyklovaných výrobků
 4. Daňové zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu
 5. Podpora recyklace v rámci dotačních programů
 6. Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem
 7. Definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků
 8. Příprava standardů pro sekundární plasty
 9. Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnosti uplatnění druhotných surovin, konkrétně plastů
 10. Potřeba evidence vzniku a využití druhotných surovin
 11. Zdanění primárních surovin

Podrobnější informace k jednotlivým navrhovaným nástrojům obsahuje přiložený písemný materiál skupiny RecHelp.

Věříme, že naše připomínky budou moci být v textu dokumentu Státní politiky dostatečně zohledněny. Jednoznačně by to pomohlo dalším snahám o potřebné nastavení podpory recyklace v České republice, bez kterého se ve vztahu k nutnému splnění závazných cílů v žádném případě jako ČR neobejdeme.

Zároveň si tímto dovolujeme požádat o informaci o vypořádání našich připomínek.

 

Ke stažení:

Státní politika životního prostředí ČR 2030

dopis-na-mzp---statni-politika-zp---priloha.pdf [ 1.64 MB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..