Připomínky k návrhu vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Vyhláška má být prováděcím předpisem k novému zákonu o odpadech. Česká asociace odpadového hospodářství jako obvykle shrnula vybrané odborné připomínky z praxe členských firem a upozornila na některé části nového předpisu, které by bylo vhodné zjednoznačnít, či upravit tak, aby byly v praxi efektivně použitelné a pro své uživatele pokud možno jednoznačné a jasné.

 

Připomínky k návrhu vyhlášky tak, jak byly odeslány na MŽP

 

Vážení,

v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu zasílá Česká asociace odpadového hospodářství níže uvedené připomínky ve standardní tabulce, včetně odůvodnění.

Ustanovení

Znění připomínky

Odůvodnění

 

K § 1

V úvodní větě toho ustanovení by mělo být slovo „současně“ nahrazeno slovem „zároveň“ a slovo „stanoví“ nahrazeno slovem „upravuje“

 

č. 48 Legislativních pravidel vlády

Doporučující

K § 1 písm. e)

Pro písm. e)  - „metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“ – chybí zmocňovací ustanovení.  Do úvodní věty návrhu vyhlášky by mělo být zřejmě doplněno ustanovení § 76 odst. 2 návrhu zákona o odpadech (sněmovní tisk 676).

 

Odůvodnění

Návrh zákona o odpadech neobsahuje ustanovení, kterým by zmocnil Ministerstvo životního prostředí ČR ke stanovení metod a postupů hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vyhláškou. Při absenci zmocňovacího ustanovení je vyhláška v příslušné části, tj. v části upravující metody a postupy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, nezákonná, resp. protiústavní.

 

Zásadní

K § 4 odst. 3 a odst. 4

(3) Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.

 

(4) Odděleně sbíraný obalový odpad se zařazuje do podskupiny 15 01.

 

Připomínka

Rozpor s návrhem zákona o odpadech i se zavedenou praxí.

 

Odůvodnění

Citovaná ustanovení předloženého návrhu vyhlášky je třeba vykládat tak, že pokud obec bude sbírat obalový odpad odděleně, musí jej vykazovat jako odpad podskupiny odpadů 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), přestože se dle návrhu zákona o odpadech jedná o odpad komunální, tedy by měl být klasifikován a vykazován jako odpad skupiny 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU. Definice komunálního odpadu obsažená v projednávaném návrhu zákona o odpadech obaly výslovně zahrnuje, a tedy je rozpor předloženého návrhu vyhlášky s návrhem zákona o odpadech zcela evidentní.

 

Navrhovaná úprava by rovněž způsobila nejasnosti v otázce původcovství a vlastnictví obalového odpadu odděleně sbíraného obcí, neboť by se na takový odpad v důsledku kategorizace odpadu nikoliv jako komunálního odpadu neuplatnila zákonná úprava těchto otázek pro komunální odpad.

 

Zásadní

K § 4 odst. 4

Oproti dosavadní vyhlášce č. 93/2016 Sb. (§ 5 odst. 3) bylo nově upraveno znění ustanovení týkající se odděleně sbíraného obalového odpadu (podskupina 15 01). Nově návrh vyhlášky (§ 4 odst. 4) neobsahuje slova:„včetně jeho směsí, i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu“.  Odůvodnění návrhu vyhlášky tuto změnu nezmiňuje, a tedy neuvádí konkrétní důvody.   Podskupina 15 01 v příloze č. 1 je ale i nadále nazvána „Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)“.

 

Považujeme proto za zcela nezbytné, aby byla otázka zařazování odděleně sbíraného odpadu v obcích v § 4 odst. 4 jasně formulována tak, aby byl výklad znění vyhlášky pro praxi zcela jednoznačný. 

 

 

Právě problematika zařazování obalového odpadu v případě separovaného odpadu z obcí přináší v praxi skutečně značné výkladové problémy. Jedná se o to, zda separovaný odpad z obcí zařadit pod skupinu 20 (komunální odpad) či pod podskupinu 15 01. Je zřejmé, že např. v obci separovaný papír není čistě „obalový“ odpad. Přístupy k zařazování separovaného odpadu se v obcích liší. Následně pak vzniká problém, že většina odběratelů plastů nebo papíru odebírá odpady zařazené v podskupině 15 01, ale často nechtějí odebírat odpady zařazené do skupiny 20.

 

Zásadní

K § 5 odst. 4

Věta druhá „V ostatních případech je tento odpad součástí druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.“ se jeví jako nadbytečná.

 

Viz text připomínky

Doporučující

K § 5 odst. 5

 

 

Nově navrhované ustanovení týkající se zařazování do směsného komunálního odpadu považujeme za nejednoznačné a matoucí. Slova „a dále odpady, které by při zařazení do druhu odpadu ve skupině 20 podle svého původu a materiálu mohly ohrozit recyklaci odpadů tohoto druhu odpadu zejména tím, že jsou znečištěny jinými odpady" naznačují, že by původce mohl být povinen zařadit pod katalogové číslo 20 03 01 Směsný komunální odpad každý odpad, který by nebyl přímo recyklovatelný. Naprostá většina separovaných odpadů však podléhá dalším úpravám, než se z nich získají recyklovatelné složky.

Požadujeme proto výše uvedená slova z ustanovení vypustit.

 

 

Viz text připomínky

Zásadní

K § 6 odst. 4 (rovněž i § 7 odst. 5)

V textu ponechána poznámka: Error! Bookmark not defined.

 

Chyba v textu

Doporučující

K § 7 odst. 6

(6) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*", se označují jako "O/N". Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se přednostně zařazují pod odpovídající druh odpadu kategorie O a v případě, že takovýto druh odpadu v Katalogu není, pak se označují jako „N/O“.

 

Připomínka

Nesoulad s projednávaným návrhem zákona o odpadech.

 

Odůvodnění

Projednávaný návrh zákona o odpadech upravuje pouze dvě kategorie odpadů, a to odpad nebezpečný a odpad ostatní (viz ust. § 7 odst. 1 a 3 návrhu zákona). Podzákonným právním předpisem nelze definovat novou kategorii odpadu, neboť při postupu v souladu s navrhovanou vyhláškou by byl porušován navrhovaný zákon o odpadech. Komentované ustanovení proto považujeme za nezákonné.

 

Zásadní

K § 9 odst. 2

 

„Pro osobu, která absolvovala školení podle odstavce 1, je dostačující, pokud se účastní v pravidelných nejvýše ročních intervalech školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů….“ Odůvodnění návrhu vyhlášky však uvádí „14 měsíčních intervalech“ a nikoli ročních.

Požadujeme sjednotit interval.

 

 

 

Viz text připomínky

Zásadní

K § 11 odst. 5

Překlep ve slově - „Integrovného“.

 

Chyba v textu

Doporučující

K § 11 odst. 5

Podle tohoto ustanovení „Pověřená osoba uchovává přílohy dokumentační zpravy vztahující se k hodnocením nebezpečných vlastností odpadu, jejichž hodnocení prováděla.“ V ustanovení však není uvedeno, jak dlouho má pověřená osoba přílohy uchovávat. Požadujeme doplnit časový údaj.

 

Viz text připomínky

Zásadní

K příloze č. 1

Do Katalogu se doplňuje značné množství nových katalogových čísel, celkem cca přes 30, které evropské Rozhodnutí nezná (i kategorie nebezpečný odpad). Odůvodnění obsahuje převodovou tabulku ve vztahu k evropskému harmonizovanému seznamu. Nicméně v odůvodnění zmiňované důvody této zásadní změny považujeme za velmi vágně formulované. Např. důvod „ povinnost sledovat podrobněji některé odpady vyplývající z evropských předpisů“ je zcela nedostatečně odůvodněn. 

Požadujeme redukovat, či odůvodnit nezbytnost jednotlivých odchylek nad rámec evropského Rozhodnutí.

 

 

ČSÚ dříve vždy kritizoval odchylky od evropského Rozhodnutí s odkazem na možné další chyby ve zpracování dat, či duplicity, apod. Jednotlivá doplněná katalogová čísla by měla být vždy dostatečně odůvodněna a z odvodnění by měla plynout zřejmá nezbytnost prosazení odchylky od evropského Rozhodnutí.

Zásadní

K příloze č. 1

Skupiny katalogu odpadů

 

20        Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

 

***

 

15        ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

 

15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

 

***

 

20        KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

 

20 01   Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

 

Připomínka

Rozpor s návrhem zákona o odpadech a se zavedenou praxí.

 

Odůvodnění

Výčet/definice komunálního odpadu uvedené v seznamu skupin odpadů neodpovídají definici komunálního odpadu obsažené v projednávaném návrhu zákona o odpadech. Takový nesoulad považujeme za nevhodný pro budoucí uživatele norem, potažmo i pro kontrolní orgány, a navrhujeme tyto definice uvést do souladu, případně řádně odůvodnit jejich odlišnost.

 

Oddělený sběr na úrovni obcí dlouhodobě probíhá tím způsobem, že jsou sbírány obalové i neobalové odpady do jedné separační nádoby (např. plast), pokud by však obec sbírala u některého materiálu (např. plast) obalový a neobalový odpad odděleně, musí obalový odpad vykazovat jako odpad podskupiny odpadů 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), přestože se dle návrhu zákona o odpadech jedná o odpad komunální, tedy by měl být klasifikován a vykazován jako odpad skupiny 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU. Definice komunálního odpadu obsažená v projednávaném návrhu zákona o odpadech obaly výslovně zahrnuje, a tedy je rozpor předloženého návrhu vyhlášky s návrhem zákona o odpadech zcela evidentní.

 

Navrhovaná úprava by rovněž způsobila nejasnosti v otázce původcovství a vlastnictví obalového odpadu odděleně sbíraného obcí, neboť by se na takový odpad v důsledku kategorizace odpadu nikoliv jako komunálního neuplatnila zákonná úprava těchto otázek pro komunální odpad.

 

Zásadní

K příloze č. 1

Chybí kód pro pryžové odpady ve skupině 07 02 XX (např. 07 02 51 Pryžové odpady).

Nyní se vozí pryž nejčastěji pod 04 02 09 - Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer), (což není úplně optimální) nebo 07 02 99 s upřesněním, kde někdy bývá problém právě s upřesňující definicí. Není možné přidat do skupiny 07 02 XX „pryžové odpady“ ? Plasty svůj kód mají. Pryž, jako poměrně velká skupina materiálů, ne. Není jí tak možno specificky evidenčně sledovat.

 

 

Doporučující

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________

 

Ke stažení

dopis ČAOH s připomínkami k návrhu vyhlášky -  caoh-pripominky-k-vyhlasce---katalog---hodnoceni-no-web.pdf [ 965.15 kB, PDF ]

návrh vyhlášky - navrh-vyhlasky.pdf [ 922.4 kB, PDF ]

odůvodnění - 132oduvodneni.pdf [ 339.3 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..