Připomínky k POH Olomouckého kraje vypořádány… recyklace se navyšovat nebude…

Před několika týdny proběhlo veřejné projednání Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Následně mohla veřejnost podat ve lhůtě do 5 dnů své připomínky k tomuto materiálu (do 6.11.2015). Dne 18.12.2015 má zastupitelstvo kraje projednávat text plánu odpadového hospodářství.

 

Připomínek k POH Olomouckého kraje se sešla celá řada. Mnoho z nich se týkalo kritiky nastavení navrhovaného budoucího systému na nejnákladnější technologie z nižších příček odpadové hierarchie. Kraj (stát) tak není technologicky neutrální. Řada kritických připomínek také odkazovala na potřebu zabývat se nově vyhlášenými evropskými cíli recyklace komunálních odpadů, kterou vnímá Evropská komise jako klíčovou a stanovuje k ní aktuálně i konkrétní cíle. Již k roku 2025 (za 9 let) stanovuje cíl recyklace 60 % všech komunálních odpadů a k roku 2030 cíl recyklace 65 % všech komunálních odpadů. Text POH toto zatím nereflektuje.


Z pohledu kraje trvá potřeba vybudovat paralelní systém…

Kraj ve vypořádání prakticky neřeší otázku nyní již zřejmé potřeby zvýšené recyklace, třídění a úprav odpadů (včetně SKO). Z ne zcela jasného důvodu kraj i zpracovatel POH stále stojí za tím, že je třeba zaplatit a vybudovat drahý paralelní systém odpadového hospodářství k tomu již funkčnímu (nové překládací stanice). Cílem je,  aby kraj disponoval s množstvím směsného komunálního odpadu nezbytným do spaloven odpadů. Ty kraj stále vnímá jako zásadní potřebná zařízení pro budoucí řešení. Logiku ve vztahu k nutnosti splnit nové evropské cíle to však příliš nedává.


Nové evropské recyklační cíle se zřejmě zavádět nebudou

Novými cíli EU se kraj ani zpracovatel POH ve vypořádání připomínek prakticky nezabývá a odkazuje na to, že cíle Evropské komise zatím nejsou závazné… To může být objektivně dosti krátkozraké, protože představa, že Komise nechá balíček jen tak rozplynout do ztracena je skutečně velmi nepravděpodobná.


Komise požaduje statistická data

Jasný postoj Komise k potřebě plnění vyhlášených recyklačních cílů sdělují zástupci Komise jak do médií, tak i na různých odborných jednáních v členských zemích, včetně ČR. Poslanci Evropského parlamentu se dokonce vyjadřují tak, že cíle je třeba ještě zvýšit a že je třeba omezovat způsoby nakládání s odpady na nižších příčkách odpadové hierarchie. Komise navíc oznámila, že bude chtít plnění cílů ověřovat, a to každoročně prostřednictvím, citujme „výhradně statistických dat“. Česká krajská POH jsou přitom zatím na pokyn MŽP vyhotovena výhradně z dat MŽP (nikoli statistických). Je proto pravděpodobné, že k této věci bude třeba ještě vést nějaká jednání, abychom si jako ČR s krajskými POH zbytečně nekomplikovali cestu k evropským dotacím a k reálné možnosti srovnání výsledků našeho OH s ostatními státy v EU.

Citace z odstavce č. 27 textu návrhu novely evropské odpadové směrnice (součást Balíčku EK) – plné znění zde – „Ukázalo se, že zprávy o provádění, které členské státy vyhotovují každé tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování dodržování předpisů a zajištění řádného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení, která členským státům ukládají povinnost předkládat tyto zprávy. Místo nich by sledování dodržování předpisů mělo vycházet výhradně ze statistických údajů, které členské státy každý rok oznámí Komisi.


Riskuje ČR dotace?

Stručně řečeno, na věc lze nahlížet tak, že kraj svým trvajícím přístupem riskuje dotační prostředky z EU, protože i jeho POH bude muset být pravděpodobně zasláno do Bruselu k ověření reálnosti vykazovaných dat a toho, zda nejsou navrhovaným řešením ohroženy evropské odpadové cíle. Komise navíc dlouhodobě upozorňovala na to, že chce odpadová data porovnávat dle statistických údajů. Dále kraj riskuje otázku možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže (více viz zde).

Každopádně však má kraj kompetenci vydat své POH tak, jak si jej připravil (resp. zpracovatel  - společnost FITE). Tedy pokud mu jej zastupitelstvo schválí. Má však také odpovědnost za své kroky. Ta vždy přichází později, ale dá se předpokládat, že i zde přijde. Pokud se nestane něco zásadního, pak i Olomoucký kraj bude muset cca za 9 let zvýšit podíl recyklace veškerých komunálních odpadů na 60 %. Což je poměrně nelehký úkol, na který je třeba se co nejdříve připravit. Překládací stanice navrhované krajem však jistě potřebné řešení nepřinášejí. Připomínkové řízení k textu návrhu POH proběhlo a kraj veškerými informacemi disponuje. I tyto problémové body byly předmětem připomínek. Uvidíme, jak vše dopadne. Navíc je před krajskými volbami a i toto může hrát určitou roli. Z průzkumů dlouhodobě vychází, že veřejnost podporuje třídění a recyklaci odpadů.

 

Kdy aktualizujeme POH?

Níže je pro informaci také veřejné stanovisko MŽP k textu POH Olomouckého kraje. MŽP je v probíhající odborné diskuzi na nemalý problém s daty a s nesedícími nově navrhovanými kapacitami v krajských POH upozorňováno v posledních týdnech opakovaně, a to ze strany stále více subjektů. Věc je také poměrně častým tématem některých odborných i obecných médií (zprávy z tisku - 1, 2, 3, 4). V této komunikaci vůči MŽP opakovaně zaznívá také aktuální potřeba zohlednění již vyhlášených nových evropských cílů, a to jak do připravovaného nového zákona, tak do POH. Důvod je jasný, aby se předešlo nutnosti aktualizací krajských POH cca rok až dva po jejich vyhlášení, což je asi nejhorší řešení.

Slovensko již nové evropské cíle do svého POH zakomponovalo a investoři se podle nich mohou již řídit. Věřím, že i MŽP v ČR nastartuje procesy k aktualizaci POH ČR a k úpravám textu krajských POH. Témata jsou jasná – nově stanovené evropské recyklační cíle a nově potvrzená potřeba Evropy vycházet výhradně ze statistických dat.

Je samozřejmě možná i varianta nečinit nyní nic. A MŽP  na to má v obecné rovině jistě právo. Lze se odkázat podobně jako kraj na to, že cíle vyhlášené Komisí ještě nejsou závazné. Ale ve vztahu k investorům, ale i krajům, obcím a celému sektoru, to logicky není příliš rozumné a fér… To, že se strategie (POH) budou muset upravit je již nyní více než jisté. Dokonce víme i směr a hodnoty. Čím dříve se to udělá, tím je to pro sektor vhodnější, bezpečnější (stabilnější) a férovější. Jde to, naši slovenští sousedé to dokázali, věřím, že se nám to podaří také.

 

Ke stažení:

Odkaz na průběh schvalování SEA, včetně všech souvisejících dokumentů

Odkaz na připomínky ČAOH k POH OK

Vypořádání připomínek k POH OK: vyporadani-pripominek-sea-poh-ok-konecna-verze.pdf [ 5.79 MB ]

Stanovisko MŽP k POH OK: stanovisko-poh-olk.pdf [ 287.49 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..