Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra ke složení pracovních skupin na MŽP

Pracovní skupiny k legislativě odpadového hospodářství byly od listopadu minulého roku tématem článků v odborných i obecných médiích. Kritika padala zejména na nevyvážené složení pracovních skupin definované minulým vedením resortu. Nový ministr Brabec již kritizované složení některých skupin upravil, přizváni byli zástupci obcí, odpadářských asociací, ale i nevládních organizací. Jeho krok je vnímán pozitivně jako otevřený a konstruktivní. U některých skupin zatím pravděpodobně nebylo finálně rozhodnuto (např. elektro).

Polemika Odpadového fóra

Do poloviny února se skupiny scházely v původním obsazení a s ohledem na trvající kritiku nevyváženého stavu, řešil tuto věc i zavedený odborný časopis Odpadové fórum. Ve stejných únorových dnech redakce tohoto časopisu vyhlásila polemiku na téma složení pracovních skupin, konkrétně skupiny ke zpětnému odběru elektro a baterií, tedy k nyní často diskutované problematice působení kolektivních systémů. Redakce polemiku uvedla následujícím odstavcem a dotazem:

V rámci přípravy nové odpadářské legisltivy vznikla na Ministerstvu životního prostředí mimo jiné i pracovní skupina zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení, baterií a akumulátorů. O vyváženosti složení této i dalších pracovních skupin se vedou vášnivé debaty, a proto jsme se i my pozastavili nad tímto problémem. Pakliže pohlédneme na celý řetězec subjketů, kterých se legislativní změny budou týkat, můsíme se zeptat:

Myslíte si, že složení pracovní skupiny k oblasti zpětných odběrů (zejm. elektro, baterie) je vyvážené z hlediska všech zaintersovaných stran?

Na otázku odpověděli:

Petr Miller, Sdružení výkupců druhotných surovin

Marek Sýkora, Svaz měst a obcí

Petr Kratochvíl, Ecobat

Tereza Ulverová, Elektrowin

Aleš Šrámek, Asociace recyklátorů elektronického odpadu

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Jan Maršák, ředitel odboru odpadů MŽP

Petr Šulc, Svaz průmyslu druhotných surovin

Blanka Chudobová, D+P Rekont

Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie MPO

Plný text příspěvků všech shora uvedených osob je k dispozici v březnovém čísle časopisu Odpadové fórum. Příspěvek Petra Havelka za Českou asociaci odpadového hospodářství je zde:

Diskuze musí být odborná a otevřená

Postup, který zvolilo bývalé vedení MŽP, je třeba odmítnout a označit jako chybný. Není možné, aby se legislativa odpadového hospodářství (OH), která se dotýká všech občanů a firem v České republice, řešila v utajení za zavřenými dveřmi.

Původní složení skupin je zcela nevyvážené a logicky se nabízí vyjádření, že účelové. Velmi dobrým příkladem tohoto stavu je skupina ke zpětným odběrům upotřebených výrobků, kde jasnou většinu mají samotné kolektivní systémy, které si zde prosazují intenzivně své zájmy. Naopak zájmy občanů (kteří de-facto celý systém platí), či svozových a recyklačních firem, tedy zpracovatelů, kteří fyzicky provádějí recyklaci, jsou ve skupině zásadně potlačeny, což je jasně patrné i z některých výstupů, které z jednání skupin unikly. U ostatních skupin je to bohužel velmi podobné. Ve skupinách zcela chyběli zástupci obcí, odpadářských asociací, či nevládních organizací. Obce se proti nevhodnému složení skupin opakovaně ohradily a s několikaměsíční prodlevou se nakonec na tato podivná uzavřená jednání probojovaly.

ČAOH jako bezpochyby největší svaz firem ze sektoru OH se ihned po získání informace o těchto skupinách písemně obrátil na MŽP s odůvodněnou žádostí o účast (již v 11/2013). Podobným způsobem postupovala i řada dalších uznávaných odborných organizací dlouhodobě působících v sektoru OH. Ani po opakovaných snahách a dotazech na MŽP však nebyli zástupci odborné veřejnosti a klíčových asociací na tato jednání puštěni. Takový stav je skutečně alarmující! O věc se stále více zajímají i novináři, se kterými bývalé vedení MŽP o skupinách opakovaně odmítlo hovořit. Relevance a objektivnost případných výstupů je také samozřejmé pochybná. V tak zásadní oblasti jako je agenda OH je třeba konsensuálně projednat budoucí směřování v otevřené a pokud možno co nejvíce odborné diskuzi. Ano, je to náročné. Je však zřejmé, že v otevřené diskuzi je více než obtížné hájit věci jako je protitržní ISNO, či s tím úzce spojenou potřebu razantního zdražení služeb v OH, nebo udržení stávajícího monopolního nastavení v oblasti kolektivního sběru (elektro, obaly) kritizované antimonopolním úřadem, apod.

Věřím, že s novým vedením ministerstva se do resortu opět vrátí odbornost, otevřenost a věcná diskuze. Bez těchto předpokladů nevěřím v nalezení optimálního a efektivního řešení. KONEC CITACE

Aktuální vývoj

Ke shora uvedenému příspěvku ČAOH je vhodné aktuálně dodat, jak je již psáno v úvodu tohoto článku, že nový ministr Brabec složení některých skupin upravil. ČAOH a jiné organizace se prvních jednání vybraných nově doplněných skupin na konci února zúčasnili a je třeba sdělit, že ze strany zástupců MŽP byly nyní tyto skupiny vedeny konstruktivně, otevřeně a důležité věci zde byly zúčastněnými odborníky dostatečně diskutovány. Pokud se podobný vývoj podaří i při dalších jednáních a také v ostatních skupinách, např. i v oné k elektru, bude to důležitý signál, že příprava některých potřebých změn legislativy je na dobré cestě k nalezení konsenzuálního, kvalitního a funkčního řešení.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..