Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

Na konci listopadu 2017 se v Praze konal mimořádně zajímavý seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“, který usiloval o komplexní pohled na otázku třídících zařízení (MBÚ) a jejich budoucnost v ČR. Seminářem provázel uznávaný odborník a bývalý ředitel odboru odpadů MŽP pan Bohumil Beneš a také pořadatel semináře pan Pavel Novák, dlouholetý odborník v oblasti odpadového hospodářství.

Úvodem Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) zhodnotil výhody mechanicko-biologické úpravy odpadů (třídící zařízení) v širším kontextu odpadového hospodářství ČR, a to v návaznosti na očekávané změny související s tzv. Oběhovým balíčkem EU. Jako podstatnou, pro plnění evropských cílů, označil další intenzifikaci sběrné sítě barevných kontejnerů a principu třídění odpadů u původců odpadů. To však na splnění vysokých evropských recyklačních a separačních cílů stačit nebude. Proto je třeba do spektra technologií začlenit i třídící linky na zbývající směsný komunální odpad. Jak ostatně navrhují i materiály Evropské komise a podobně jako je tomu v ostatních státech EU. Ve své prezentaci se dále pozastavil nad aktuálními změnami v české odpadové legislativě, které dalšímu rozvoji třídících linek bohužel efektivně brání. Množství projektů třídících linek bylo v posledním roce zastaveno. Zejména se jedná o otázku nevhodně nastaveného parametru výhřevnosti v odpadové vyhlášce č. 294/2005 Sb. (více viz zde 1, 2, 3, 4). S aktuálně chybně nastaveným parametrem nesouhlasí rovněž např. Spolek veřejně prospěšných služeb (SVPS, cca 120 společností obcí a měst) stanovisko viz zde, sdružení CZ BIOM, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, či Hnutí DUHA (stanovisko viz zde). Petr Havelka na závěr shrnul potřebné kroky k dalšímu vhodnému vývoji odpadového hospodářství v ČR, nebytné ke splnění evropských cílů. Toto jsou základní body, které pro další diskuzi k vhodnému nastavení navrhuje ČAOH – více viz zde navrhy-reseni-caoh.pdf [ 443.3 kB, PDF ]. Celá prezentace je ke stažení zde caoh---odpady---trideni.pdf [ 1.17 MB, PDF ].

Ivo Kropáček (Hnutí DUHA) v úvodu své prezentace potvrdil komentovaný nevhodně nastavený parametr výhřevnosti ve vyhlášce MŽP a skutečnost, že chybné nastavení nyní limituje výstavbu dalších potřebných třídících linek v ČR. Dále představil studii Hnutí Duha „Skutečně potřebné kapacity pro energetické využití odpadu v ČR“. Východiskem této studie je současná nízká míra recyklace v ČR, která neodpovídá vysokým cílům v připravovaném evropském „Oběhovém balíčku“. Výstavba nových zařízení např. pro energetické využití odpadů by se v ČR měla plánovat právě s ohledem na nezbytnost navýšení třídění a recyklace odpadů. V závěru studie Hnutí Duha uvádí, že ČR potřebuje vybudovat regionální linky MBÚ o celkové kapacitě 1 100 tisíc tun/rok.

Pavel Novák (Ing. Pavel Novák s.r.o.) doplnil předchozí prezentace o velmi zajímavou analýzu skladby a dalších vlastností směsného komunálního odpadu, ze které opět vyplynula nevhodnost nastavení parametru výhřevnosti v nyní platném znění příslušné vyhlášky MŽP.

Zástupce Ministerstva životního prostředí Vojtěch Pilnáček ve své prezentaci obhajoval nastavení parametru výhřevnosti v novelizované vyhlášce. Dále se vyjádřil k dlouho očekávané vyhlášce MŽP, která by upravila potřebná kritéria pro alternativní paliva z odpadů (jako je tomu např. v Rakousku, Německu či na Slovensku). Zástupcem MŽP bylo sděleno, že zatím nebyl návrh vyhlášky předložen do vnitřního připomínkového řízení. Předmětná vyhláška by měla vycházet z normy ČSN EN 15 359 a měla by stanovovat především limitní obsahy polutantů v sušině, minimální výhřevnost, seznam katalogových čísel odpadů, ze kterých bude TAP možné vyrábět, systém ověřování kvality atd. 

V rámci programu vystoupil rovněž Jaroslav Podlešák (Krajský úřad Karlovarského kraje) s legislativními úskalími při povolování konkrétního MBÚ a rovněž s aspekty povolovacího řízení konkrétního zařízení Sokolovské uhelné. Toto zařízení představil Zdeněk Bučko (Sokolská uhelná, právní nástupce, a.s.). Přítomné informoval o vybudování moderní zpracovatelské technologie na společné zplyňování uhlí a paliv vyrobených z odpadu, které by mohlo ročně zpracovat až 150 kt paliv vyrobených zpracováním tříděných komunálních odpadů. Tato technologie využívá chemické procesy, které primárně nejsou spalováním, a je významná právě s ohledem na snižování emisí škodlivin do ovzduší. Prezentace Tomáše Balocha (ZEVO Praha Malešice) se zabývala otázkou, zda jsou výměty z MBÚ vhodným palivem pro ZEVO v návaznosti na očekávaný vývoj výhřevnosti SKO. Otakar Rýdl prezentoval energetické využití tuhých alternativních paliv (TAP) při spoluspalování a v monozdrojích a uvedl rovněž zahraniční zkušenosti z Polska, Rakouska či Finska. Požadavky na TAP ze směsného komunálního odpadu z pohledu cementáren a princip tvorby cen TAP prezentoval opět Pavel Novák.

Kapacita semináře byla zcela naplněna. Seminář byl velmi zajímavou a zatím bohužel spíše ojedinělou akcí, která shrnula aktuální témata související s problematikou potřebných zařízení na mechanicko–biologickou úpravu odpadů.  Klíčovým tématem byla zatím nedostatečná legislativní podpora rozvoje těchto zařízení v ČR, což je jistě pro české odpadové hospodářství škoda. Doufejme, že seminář a možné podobné budoucí akce přispějí k potřebným změnám odpadové legislativy. Takovým změnám, aby podobná zařízení mohla být v ČR opět plánována a provozována. Pozitivní pro původce odpadů je fakt, že tato zařízení nepotřebují násobné zdražení poplatků v zákoně o odpadech a mohou efektivně dopomoci významnému omezení skládkování odpadů. Což je důležitý aspekt, neboť evropský balíček oběhového hospodářství stanoví, že k roku 2030 mají členské státy skládkování omezit na 10 %.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..