Recyklovatelné materiály a lehké obaly: výzva pro třídění

Proměnlivé a neustále se měnící složení odpadních materiálů představuje výzvu pro projektanty třídících zařízení, která i přes stále se zvyšující náročnost procesu potřebují dosahovat trvale vysoké míry čistoty. Společnost STADLER, přední dodavatel třídících zařízení pro recyklační průmysl, má v tomto oboru bohaté zkušenosti a znalosti z budování vysoce výkonných provozů. Důraz je kladen na účinné zpracování každého typu materiálu tak, aby byly splněny specifické požadavky každého zákazníka.

Odvětví recyklace a likvidace odpadů se neustále vyvíjí, aby mohlo reagovat na zvyšující se úroveň zpracování a na narůstající objemy odpadů. Po celém světě byla zavedena nová nařízení, předpisy, přístupy a cíle řešící globální problematiku odpadů. Státy zavedly rozdílné přístupy ke sběru a třídění suchých směsí recyklovatelných materiálů a lehkých obalů ve snaze snížit množství odpadů mířících na skládky. Složení a hustota tohoto odpadu se v čase mění, přibývají zejména fólie a plastové vaničky. Recyklační průmysl zároveň vyžaduje vysokou úroveň čistoty tříděných frakcí, aby jejich recyklované konečné produkty mohly konkurovat původním materiálům na trhu. Tyto faktory podněcují poptávku po třídících zařízeních schopných flexibilně zpracovávat více druhů materiálu a zároveň trvale dosahovat vysoké míry čistoty.

Vývoj třídících zařízení pro suché směsi recyklovatelných materiálů a lehkých obalů, která splňují tyto požadavky, vyžaduje individuální přístup a podrobnou znalost toho, jak různorodé složení odpadového materiálu ovlivňuje proces třídění. Zde společnost STADLER vyniká, protože se na navrhování třídíren tohoto typu od samotného začátku podílela a řadu takových zařízení po celém světě vybudovala.

 

Konstrukční hlediska: složení odpadních materiálů

milos-krasa

Miloš Krása, manažer prodeje společnosti STADLER pro Českou republiku a Polsko

Různé faktory jako způsob sběru a třídění odpadu, který se může lišit v jednotlivých zemích nebo dokonce na regionální úrovni, ovlivňují složení odpadních materiálů vstupujících do třídících zařízení. Suché směsi recyklovatelného materiálu mohou zahrnovat papír a lepenku, plastové obaly, železné i neželezné kovy a fólie, a v některých případech také nápojové kartony nebo sklo. Řadu komodit lze sbírat odděleně. Oddělený sběr přispívá k vyšší čistotě odpadu. Volba režimu výběru poplatků za sběr komunálního odpadu místními úřady ovlivňuje míru třídění odpadů vhodných k recyklaci. Složení odpadů je také ovlivněno rozdílnou demografií mezi venkovskými a městskými oblastmi nebo ročním obdobím.

V České republice je podstatné, že je využitelný komunální a obalový odpad sbírán odděleně prostřednictvím barevných kontejnerů a přichází tak do třídících zařízení již v poměrně „čistém“ stavu. „Při vývoji třídících zařízení suchých směsných recyklovatelných a lehkých obalů je složení odpadů klíčovým hlediskem,“ říká Miloš Krása, manažer prodeje společnosti STADLER pro Českou republiku a Polsko.

Přijetí nových evropských recyklačních cílů vede ke změnám ve způsobu nakládání s odpady. Možné způsoby jejich realizace se v České republice projednávají na úrovni vlády i ve firmách zabývajících se sběrem a zpracováním odpadů. Některé firmy zareagovaly rychle a budují první poloautomatizované třídičky využívající optické separátory, balistické separátory a další vybavení. Pro třídící zařízení v České republice jde o významný krok vpřed. Další firmy jdou cestou postupného zdokonalování technologií ručního třídění. Česká legislativa musí být aktualizována, aby byly prosazeny potřebné změny odpovídající předpisům EU.

Společnost STADLER je v těchto jednáních velmi aktivní, účastní se výběrových řízení a nabízí nejlepší řešení šité na míru českému odpadovému hospodářství a obchodnímu modelu.

 

Řízení komplexity

Belgie přijala rozhodnutí, že se druhy plastů shromažďované v modrém pytli určeném obalovým odpadům rozšíří o všechny plastové obaly (ČR má zavedeno již dlouhodobě). V důsledku této změny by třídírna ve Willebroeku, provozovaná společností pro udržitelné odpadové hospodářství Indaver, byla nucena zpracovávat mnohem větší objem odpadu a zvládat náročnější třídění více druhů materiálů.

photo02 photo03

Třídící zařízení Indaver

Společnost se rozhodla investovat do vybudování nového provozu třikrát většího, než je ten stávající. K dodání návrhu zařízení s potřebnou kapacitou a zvýšeným nárokům byla zvolena společnost STADLER. „Vstup do projektu se společností STADLER nám všem dal velkou jistotu kvalitní instalace za využití špičkových technologií. Od počátku jsme věděli, že projekt bude v dobrých rukách a že STADLER udělá vše, co bude nutné, aby byl spuštěn včas,“ říká Eline Meyvis, projektová inženýrka třídícího zařízení v Indaveru.

Do hry vstoupily rozsáhlé zkušenosti společnosti STADLER, která vyvinula a postavila nový závod schopný třídit velké objemy obalového odpadu na 14 frakcí s průchodností přes 20 t/h za použití pytlového rozrývače, bubnových třídičů, magnetů, větrných třídičů, separátorů vířivých proudů, balistických separátorů a optických třídičů. „Flexibilita celého projektového týmu včetně lidí na místě výstavby byla neuvěřitelná. Mimořádná byla také ochota řešit problémy a zajistit správnou funkčnost. Dodávka společnosti STADLER je vysoce kvalitní a Indaver se na ni může plně spolehnout.“

Společnost STADLER si úspěšně poradila se všemi komplikacemi při realizaci projektu během celosvětové pandemie onemocnění COVID-19: „V souvislosti s pandemií koronaviru to nebyl jednoduchý rok, ale STADLER to přesto zvládnul. Všechny projektové milníky týkající se výroby a dodávek strojů a jejich částí byly splněny. Stavba byla dokončena podle plánu a uvedení do provozu proběhlo včas. Během celé výstavby společnost STADLER důsledně koordinovala činnosti mnoha subdodavatelů. Z důvodu mimořádných protiepidemických opatření byla nutná dodatečná administrativa a provádění preventivního testování pracovníků. Ačkoli to nebyl jednoduchý úkol, veškeré možné zdržení a problémy byly překonány skvělou týmovou prací a velkou flexibilitou na obou stranách.

 

Flexibilita integrovaná do procesu návrhu a dodávky

photo04photo05Třídící zařízení Schroll 

„Nejdůležitějšími výzvami, které je třeba při návrhu a výstavbě zařízení na suché směsi recyklovatelných odpadů a lehkých obalů řešit, jsou změny v materiálovém složení, v obalech a v požadavcích na čistotu, protože mohou ovlivňovat kvalitu a využití produktů,“ vysvětluje Miloš Krása. „Tyto změny mohou nastat mezi fází návrhu a konečným uvedením zařízení do provozu, což je třeba zohlednit. Ve společnosti STADLER máme zkušenosti s řešením těchto problémů díky flexibilitě a začlenění rezervních kapacit do našeho návrhu."

Pro společnost STADLER byl tento přístup důležitý zejména při navrhování všestranného perspektivního třídícího zařízení pro skupinu Schroll ve Francii, pro kterou společnost STADLER již dříve navrhla a postavila 5 zařízení.  Na přání zákazníka bylo zařízení navrženo tak, aby umožňovalo budoucí rozšíření a třídění dalších frakcí, a také možnost instalace robotů. Společnost STADLER tento požadavek vyřešila zařazením dvou nezávislých třídicích linek – jedné pro zpracování vícevrstvého materiálu a druhé pro duté plasty – tj. sestavy poskytující větší flexibilitu.

Vincent Schroll, spolumajitel skupiny Schroll Group, oceňuje schopnost společnosti STADLER inovovat a vyvíjet nové produkty, které splňují měnící se potřeby: „Technický vývoj zařízení odpovídá rostoucím požadavkům našich třídicích center.“ Spolumajitel Pascal Schroll dodává: „Oceňujeme schopnost Stadleru plnit závazky, radit nám a reagovat na změny v nastavení zařízení.“

 

Uspokojení rostoucí poptávky po recyklaci

Tlak na řešení globálních problémů s odpady směřováním k oběhovému hospodářství vede k růstu odvětví recyklace. V důsledku toho společnost STADLER zaznamenala nárůst poptávky po nových třídících zařízeních a také modernizaci a rozšíření stávajících zařízení.

photo06 photo07

Zařízení Viridor

To byl případ společnosti Viridor, jedné z předních britských společností v oblasti recyklace a nakládání se zdroji a odpady, která v roce 2020 provedla modernizaci svého zařízení na recyklaci materiálů Masons Materials Recycling Facility (MRF) v hodnotě 15,4 milionu liber. Jako jeden ze dvou dodavatelů tohoto zařízení společnost STADLER upravila jeho provoz, navýšila kapacitu z 65 000 tun/rok na 75 000 tun/rok a kvalitu výstupu, kde dosáhla 98,5% čistoty u novin a letáků a 95% čistoty u polymerů jako jsou PET, HDPE a směsné plasty.

Ředitel recyklace společnosti Viridor, Colin Richardson, řekl: „Jednalo se o zdaleka největší investici do recyklačního zařízení ve Spojeném království za poslední roky. Společnost Viridor se zaměřuje na rozvoj možností navrácení kvalitních recyklovaných materiálů zpět do ekonomiky, kam patří. Investiční plán provozu Masons byl speciálně navržen tak, aby bylo dosaženo nejen větší kapacity, ale také aby kvalita výstupů odpovídala požadavkům trhu. Zařízení má nyní stejný vstupní materiál jako dříve, ale díky modernizaci jsme schopni zpracovat dalších 10 000 tun materiálu ročně. S výkonem modernizovaného zařízení jsme velmi spokojeni.“

 

 

O společnosti STADLER

Společnost STADLER se zabývá plánováním, výrobou a montáží třídicích systémů a komponentů v odpadovém a recyklačním průmyslu po celém světě. Tým více než 450 kvalifikovaných zaměstnanců nabízí komplexní služby šité na míru, od koncepčního návrhu přes plánování, výrobu, modernizaci, optimalizaci, montáž, uvedení do provozu, přestavby, demontáž, údržbu a servis součástí až po kompletní systémy recyklace a třídění. Sortiment zahrnuje balistické separátory, pásové dopravníky, třídicí bubny a odstraňovače etiket. Společnost je rovněž schopna dodávat ocelové konstrukce a elektrické rozvaděče pro zařízení, která instaluje. Tato rodinná společnost byla založena v roce 1791 a její činnost a strategie se opírá o princip zajišťovat kvalitu, spolehlivost a spokojenost zákazníků, být dobrým zaměstnavatelem a poskytovat silnou sociální podporu.

 

Více informací najdete na www.w-stadler.de

Mediální kontakty:

Nuria Martí                                                   Marina Castro Hempel

Ředitelka                                                       Marketing

Alarcon & Harris PR                                      STADLER Anlagenbau GmbH

Telefon: +34 91 415 30 20                            Telefon: +49 7584 9226-1063

Email: nmarti@alarconyharris.com              Email: marina.castro@w-stadler.de

Web: www.alarconyharris.com                     Web: www.w-stadler.de

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství www.caoh.cz ve spolupráci se společností STADLER

Anglická verze textu článku ke stažení zde: stadler-en 

Reklamní PR článek

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..