Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017

Česká asociace odpadového hospodářství přináší přehledné shrnutí oznamovacích povinností z odpadové legislativy, které vytvořila společnost Inisoft.


Termín 15. 2. 2017 se nezadržitelně blíží a proto Vám přinášíme shrnutí ohlašovacích povinností k tomuto datu.

 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb.
 • Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.
 • Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence dle vyhlášky č. 641/2004 Sb.

 

Hlášení o odpadech

Všechna výše uvedená hlášení se zasílají v elektronické podobě v datovém standardu do systému ISPOP. Způsob vyplnění ročního hlášení je různý a záleží na nástroji, který k tomu použijete. Nejsnadnějším řešením je použití programu EVI 8, který automaticky převede průběžnou evidenci do podoby ročního hlášení. Zároveň EVI 8 umožňuje ze stejných dat připravit i výkaz ODP 5-01 pro Český statistický úřad. Ať už použijete jakýkoliv nástroj, je důležité vědět, že systém ISPOP obsahuje řadu kontrol, které odhalují případné chyby ještě před samotným přijetím hlášení v tomto systému. Každé hlášení o odpadech prochází následně dalšími kontrolami a ověřením na místně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a úřadech správních obvodů hl. m. Prahy (ORP a SOP). Tyto kontroly se realizují v programu EVI 8 Obec a vycházejí ze zadání MŽP resp. CENIA (České informační agentury životního prostředí). Cílem všech kontrol je nalezení nejen formálních nesrovnalostí, ale i obsahových chyb. Na některé z důležitých kontrol Vás níže upozorníme. Výhodou programu EVI 8 určeného pro firmy je, že tyto kontroly v sobě také obsahuje a to včetně podrobného popisu a doporučení jak zjištěné problémy vyřešit.

Pozn.:  Společně s nápovědou k programu EVI 8 je uživatelům k dispozici v případě uzavření servisní smlouvy i technická podpora každý pracovní den od 8:00 do 16:00, pravidelné aktualizace i helpdesk.


Přehled nejdůležitějších obsahových kontrol:

 • Kontrola množství – v případě vyplnění podezřele vysokého množství kontrola upozorňuje, zda není hmotnost uvedena v kusech, litrech či jiných jednotkách (u této validace záleží na druhu odpadu a kategorii)
 • Meziroční porovnání zůstatků – pokud v ročním hlášení uvedete kód nakládání xN5, pak v hlášení za další rok musí být uveden záznam s kódem nakládání C00 u stejného druhu odpadu a ve stejném množství
 • Kontrola vyrovnané bilance, ABC bilance – jedna z podmínek správně vyplněného hlášení je, aby množství vyprodukovaného (písmeno A v kódu nakládání) a převzatého odpadu (písmeno B), případně množství převedené z loňského roku (písmeno C) odpovídalo množství stejného druhu odpadu předaného, zpracovaného nebo uskladněného ke konci roku
 • Kontrola duplicitního hlášení – pokud podáte více hlášení se stejným celkovým množstvím a nejedná se o doplněná hlášení, pak se tato hlášení v rámci jednotlivých ORP prověřují
 • Kontrola na zrcadlové položky – pokud u odpadu uvedete kategorii O/N, kontrola zjišťuje, zda v Katalogu odpadů neexistuje jiné katalogové číslo stejného druhu odpadu s kategorií N
 • Kontrola kódu BN30 – tento kód nakládání lze použít pouze u vybraných partnerů a druhů odpadů
 • Kontrola úplnosti adres partnerských subjektů – provádí se podle databáze RES Plus
 • Kontrola kódu BN40 (odpad po úpravě) bez předchozího odpovídajícího nakládání – tento kód nakládání můžete použít pouze v případě, že odpad předtím upravujete
 • Kontrola na poměr množství předupravených a nově vzniklých odpadů – pokud uvedete v hlášení nepoměrné množství vzniklých odpadů z úpravy oproti množství upravených odpadů, je možné, že tento stav bude pracovník ORP prověřovat
 • Kontrola použití kódu XN50 a XN53 (inventurní rozdíl) – tento kód nakládání slouží pouze pro vyrovnání drobných rozdílů v množství vzniklých např. nepřesnostmi ve vážení. Použití tohoto kódu je vždy vhodné okomentovat v poznámce hlášení
 • Kontrola vyplněného údaje IČZ – pokud je partnerem oprávněná osoba, musíte uvést kód IČZ identifikující dané zařízení, do kterého jste odpad předali
 • Kontrola na velké meziroční nárůsty produkce odpadů – Vaše hlášení se meziročně porovnává a dojde-li k velkému poklesu či nárůstu v množství, pak budete pravděpodobně osloveni pracovníkem ORP otázkou, co bylo příčinou
 • Kontrola na číslo provozovny – Identifikační číslo provozovny nesmí být 0 a musí odpovídat metodice stanovené ve sdělení MŽP: http://mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni


Kontroly na celostátní úrovni

Údaje z jednotlivých hlášení o odpadech se každoročně sehrávají do centrální databáze ISOH. Agregované informace jsou veřejně dostupné v internetové aplikaci VISOH. Pro účely státní správy jsou k dispozici v internetové aplikaci ALLISOH. Inspektoři ČIŽP i pracovníci krajských úřadů a ORP tak mají přístup do centrální databáze a mohou provést např. křížové porovnání dat z hlášení konkrétního původce a oprávněné osoby. Zároveň se z centrální databáze každoročně zjišťují subjekty, které měly podat hlášení a neučinily tak.

Upozornění: Chcete-li vědět více, využijte naše služby v oblasti poradenství školení.

 

Hlášení o obalech

Tato hlášení se z ISPOP zpracovávají rovněž v systému ISOH. Ověřovatelem je přímo MŽP resp. CENIA. Pro ohlašovatele jsme již před několika lety vytvořili snadno ovladatelný program OBAL 8, který umožňuje z průběžné evidence obalů hlásit jak na MŽP přes systém ISPOP, tak čtvrtletně autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím textu společnosti Inisoft.


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..