Rozhodnutí MŽP: Předání odpadů a tzv. SUBDODÁVKY

Přinášíme Vám aktuální názor Ministerstva životního prostředí (MŽP) a České inspekce životního prostředí (ČIŽP), který se týká předávání odpadů, což má přímý vliv na průběžnou evidenci odpadů. Tento názor vychází z rozhodnutí MŽP při odvolacím řízení, ve kterém se oprávněná osoba snažila zvrátit rozhodnutí ČIŽP ve smyslu fyzického předávání odpadů.

Celý problém spočívá v tom, zda "Smluvní subjekt" (oprávněná osoba), který si uzavře smlouvu např. s původcem o tom, že od něj bude přebírat odpady do svého vlastnictví, může převzetí tohoto odpadu realizovat pomocí subdodavatele, tj. zda může do svého vlastnictví převzít odpad bez toho, aby jej fyzicky převzal. Celý evidenční proces pak vypadá tak, že původce zaznamená produkci odpadů (A00) a předání smluvnímu subjektu (AN3), smluvní subjekt zaeviduje převzetí do svého vlastnictví (B00) od původce a předání (BN3) subdodavateli. Subdodavatel pak eviduje převzetí od smluvního subjektu pod kódem nakládání B00. Důležitou okolností však je, že odpad si od původce převezme fyzicky přímo subdodavatel a smluvní subjekt toto převzetí eviduje prakticky pouze „papírově“ (viz obrázek).

Námitka smluvního subjektu při odvolání byla taková, že v zákoně nikde není uvedeno, že převzetí odpadů musí být realizováno fyzicky. MŽP je však toho názoru, že i když pojem „převzetí odpadu“ není v zákoně o odpadech definován, jako řada jiných pojmů, je reálně používanou terminologií a je jí třeba interpretovat s přihlédnutím ke smyslu či účelu existence právního předpisu či jeho jednotlivých ustanovení, kde jsou příslušné termíny obsaženy a použity. Zde MŽP zřejmě mj. poukazuje i na prováděcí vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, kde je v příloze č. 2  – Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadůuvedeno, že provozovatel zařízení musí provést při přejímce odpadu vizuální kontrolu každé dodávky odpadu. A to bez fyzického převzetí nelze prakticky uskutečnit.

MŽP ve svém rozhodnutí uvádí, že zcela zásadně odmítá argumentaci subjektu dovozujícího závěr, že převzal odpad od původce i v případě, kdy tento odpad vůbec nebyl přeložen na jeho provozovaná (odsouhlasená) mobilní zařízení ke sběru odpadů a kdy dokonce s tímto odpadem nepřišel do styku a ani jej nespatřil.

Dále MŽP uvádí, že pojem „převzetí odpadu“ tak, jak má být tento pojem v kontextu zákona o odpadech chápán a interpretován, nelze od fyzické dispozice s tímto odpadem oddělit. Z toho důvodu rovněž odmítlo argumentaci subjektu, že převzetí odpadu má s původcem smluvně zajištěno. Taková smluvní ujednání jsou totiž soukromoprávní povahy a jako taková nemohou mít vliv na způsob výkladu a používání jednotlivých ustanovení a pojmů obsažených v zákonu o odpadech popř. v jiných dotčených právních předpisech.


Jak to dopadne na praxi?

Domníváme se, že tento názor je přelomový a bude mít vliv na řadu subjektů podnikajících v oblasti nakládání s odpady. I z pohledu původce bude znamenat určitou komplikaci, protože bude muset ve své průběžné evidenci zaznamenávat toho, kdo mu odpad fyzicky přebírá a zjišťovat, zda je pouze dopravcem či oprávněnou osobou. Pokud bude subdodavatel oprávněnou osobou, bude muset zjišťovat, zda má platný souhlas a další související činnosti. Samozřejmě bude možné, aby tyto povinnosti částečně přenesl na smluvní subjekt. Ten, pokud fyzicky odpad nepřevezme, bude muset původci nahlásit, kdo tak učinil a rovněž bude muset zajistit, aby takový odpad neměl ve své průběžné evidenci. Při fakturaci pak bude nutné pravděpodobně změnit texty na vystavených dokladech. Soulad mezi evidencí odpadů a účetními doklady v tomto případě již také nebude možný.

 

Co se vyplní do průběžné evidence?

Průběžná evidence odpadů by tedy v daném případě měla vypadat následovně. Původce vyprodukovaný odpad (A00) předá subdodavateli (AN3) a subdodavatel zaznamená tento příjem pod kódem nakládání (B00). Smluvní subjekt v průběžné evidenci odpadů nefiguruje (viz obrázek).

Pozn.:Pokud by odpad od původce převzal pouze dopravce, musí původce do průběžné evidence zaznamenat jako partnera příjemce odpadů (oprávněnou osobu s platným souhlasem).    

Závěrem dodáváme, že názor MŽP k převzetí odpadu se týká i přepravy nebezpečných odpadů a vyplňování ohlašovacích listů. Pokud Vás tato problematika zajímá a chcete vědět více, nebo prodiskutovat své praktické zkušenosti, využijte a přihlaste se na některý z našich seminářů na toto téma. Více informací o námi pořádaných školení získáte zde: https://www.inisoft.cz/skoleni.

 

Zdroj: web ČAOH s využítím článku společnosti Inisoft s.r.o. (Petr Grusman)

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..