Rozhovor pro časopis Odpady - Ing. Petr Havelka

„Chceme být silnou profesionální asociací, která bude rozvíjet různé odborné aktivity a chceme být jasně definovaným partnerem pro konstruktivní odbornou diskuzi,“ říká nový ředitel ČAOH Ing. Petr Havelka.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) provedla změnu ve svém vedení. Dosavadní výkonný ředitel JUDr. Ing. Petr Měchura byl v srpnu tohoto roku odvolán. Novým ředitelem byl po provedeném výběrovém řízení jmenován Ing. Petr Havelka, který doposud působil v České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na ředitelství v Praze. Zeptali jsme se ho, jaké má v novém působišti plány.

 

S jakými cíli vstupujete do nové funkce. Co chcete v práci sdružení změnit?

Problematika odpadů se netýká jen nějaké užší skupiny odborníků jak ve státní správě, tak ve sféře podnikové. Téma odpadů a toho, jak s nimi bude v rámci státu nakládáno, kolik to bude stát, kdo bude nositelem povinností a co se bude dít, když systém nebude fungovat, jsou věci, které zajímají mnohem širší skupinu osob nebo se jí minimálně dotýkají. Jednotlivci, ať už osoby nebo společnosti, však své názory uplatní jen v omezené míře.

Odpadové hospodářství v ČR je nyní, v roce 2012, na určitém rozcestí. Přípravy nového zákona o odpadech, přípravy nového Plánu odpadového hospodářství, vyvíjející se regionalizace při nakládání s odpady, vývoj integrovaných systémů nakládání s odpady apod., to jsou témata, která budou zásadním způsobem ovlivňovat způsoby nakládání s odpady v příštích letech. Jsme tedy v době, kdy je třeba zodpovědně a s vysokým stupněm znalosti věci tyto změny diskutovat a vhodným způsobem je promítat do budoucí legislativy. Dle našeho  názoru doposud v poli diskutujících nebyl příliš vidět a slyšet hlas těch, kteří ve skutečnosti přímo se vznikajícími odpady nakládají, sváží je v obcích po celém území ČR, na svých zařízeních zajišťují třídění využitelných složek odpadů, odpady dále upravují, starají se o to, aby konec života odpadů byl v souladu se zákonnými podmínkami a byl zodpovědný k životnímu prostředí. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) v sobě takovéto subjekty sdružuje, a to po dobu již zhruba 15 let. Jen zatím nebyla příliš aktivní.

Co vlastně představuje ČAOH?

V ČAOH je nyní sdruženo 40 členů, plus dalších asi 60, kteří jsou dceřinými společnostmi našich členů. V současné době zajišťují členové ČAOH služby v oblasti odpadů na území celého státu s ročním obratem ve výši cca 14 miliard Kč. Naši členové dlouhodobě a kvalitně poskytují své služby v drtivé většině obcí na území celého státu milionům obyvatel a desítkám tisíc společností, v současnosti je to kolem 60000 firem. Další skutečností je, že v tomto sektoru naši členové zaměstnávají aktuálně nějakých 5000 pracovníků.

Pojďme se teď znovu vrátit k původnímu dotazu.

Ano, hovořil jsem o tom, že o ČAOH zatím nebylo příliš slyšet. Je skutečností, že když jste se zeptali někoho z odborné veřejnosti, jaká témata asociace v posledních letech řešila a jaké jsou její postoje a myšlenky, jak se profiluje k ostatním vyjednávacím parterům v rámci odborné diskuze, uslyšíte, že o asociaci toho nikdo mnoho neví a její názor prakticky nikdo nezná. Myslím si, že je to velká škoda. Česká republika a její sféra odpadového hospodářství by si dle mého názoru zasloužila skutečně profesionální subjekt tohoto typu, který by rozvíjel různé odborné aktivity a byl by jasně definovaným partnerem pro odbornou diskuzi. Ptáte se mě, s jakými cíli jsem do nové funkce vstoupil a co bych chtěl změnit? Důležitým cílem je zviditelnit asociaci. Názor asociace by měl být pravidelně slyšet na různých odpadářských konferencích a jiných odborných setkáních. Chceme postupnými kroky vybudovat z ČAOH profesionální odpadářskou asociaci typu těch, které známe z okolních zemí, řekněme na západ a jih od našich hranic. Asociaci, jejíž odborný názor bude respektovaným vyjádřením sdružení firem, které s odpady dlouhodobě nakládají v širokém spektru různých způsobů a dělají to kvalitně a zodpovědně. ČAOH rozhodně má na čem stavět.

Dále bych chtěl, abychom působili i jako pojítko mezi akademickou sférou a odpadářskou praxí zavedených firem. To může velmi pozitivně ovlivnit obě strany i samotné odpadové hospodářství v ČR.

Jaké jsou vaše první úkoly? Co musíte udělat nejdříve?

Těch úkolů je široká řada. Část z nich jsou ty ryze provozní, jako je například zajištění odpovídajících kancelářských prostor a nového sídla Jsem rád, že aktuálně mohu čtenářům časopisu Odpady oznámit, že ČAOH již má od 1. října prostory svého nového sídla. Naše nové sídlo se nachází na stanici metra Vysočanská, naproti obchodní Galerii Fénix.  Mezi další úkoly patří svolání valné hromady asociace, kde by měla mimo jiné proběhnout diskuse o minulém období a samozřejmě by měla být stanovena linie pro období budoucí, včetně změny stanov. Chtěli bychom rovněž zjednodušit podmínky členství a stát se otevřenou asociací pro všechny, kteří podnikají v odpadovém hospodářství a identifikují se s našimi názory a zastávanými pozicemi.

Velmi důležitým úkolem je rovněž zhotovení zcela nových moderních webových stránek asociace. Chci, aby naše webové stránky byly důležitým a stále aktualizovaným zdrojem informací. Bude to i jedna z klíčových cest jak budeme prezentovat naše odborné názory a stanoviska k aktuálním otázkám.

Dalším důležitým úkolem, který už není ryze provozním, je nastavení systému efektivní komunikace uvnitř asociace, tak abychom uměli operativně projednávat a definovat společné postoje. Pak jsou zde úkoly odborné, ty souvisejí s konkrétními tématy nynější doby. Chtěl bych v sídle asociace zavést pravidelná odborná setkání, kde budeme jak interně, tak i s dalšími, kdož by měli zájem, diskutovat aktuální otázky a hledat vhodná řešení.

Budete spolupracovat s ostatními profesními organizacemi (STEO, SVPS, Aporeko), případně dalšími významnými subjekty, jako je například EKO-KOM?

Chceme být asociací otevřenou jak vstupu nových členů, tak široké komunikaci s ostatními partnery. Osobně jsem člověk, který velmi rád diskutuje, rád si vyslechnu názory druhých stran. Beru to tak, že ostatní názory svým způsobem pilují ten váš a dělají jej kvalitnějším a silnějším. Ve svém minulém působení jsem vedl a účastnil se opravdu širokého spektra různých diskuzí a střetů názorů. Partnerů v diskuzi jsem si vždy vážil a jejich názor beru vážně. ČAOH je pro budoucí období otevřena konstruktivní spolupráci na poli odpadového hospodářství a diskuzi s ostatními subjekty.

Myslíte, že je nyní prostor pro vznik nových podobných asociací a sdružení? A bylo by to vhodné v podmínkách ČR?

Podle mého názoru je v tomto směru vhodné spíše využít toho dobrého, co se již na tomto poli uskutečnilo. Pokud bych si vzal za příklad ČAOH, tak jsem přesvědčen o tom, že patnáctiletá tradice, ač ne příliš viditelná, ale odsloužená, je jednoznačnou devizou a je hodnotou této značky. To, že členská základna se v poměrně kvalitní podobě udržela po tuto dobu a navíc nově chce zásadně podpořit a zviditelnit tuto značku, hovoří samo za sebe. Než vznik nějakých dalších menších asociací, bych viděl jako konstruktivní a pro věc velmi smysluplné, spíše cílit energii a čas na dobrou spolupráci těch stávajících asociací. Stručně řečeno, pro vznik dalších podobných asociací zde, v podmínkách poměrně nevelké České republiky, nevidím realistický a objektivní důvod.

Do sdružení přicházíte s rozsáhlými zkušenostmi z České inspekce životního prostředí. Využijete je, rep. myslíte, že vám budou tyto zkušenosti užitečné?

Na ČIŽP jsem pracoval poměrně dlouhou dobu, osm let. Z pozice náměstka ředitele jsem měl možnost poznat i zajímavé názorové a zájmové střety, a to nejen v oblasti odpadů. Práce na ČIŽP a prakticky každodenní kontakt s MŽP, mi toho hodně daly a jsem rád, že jsem měl možnost získat zde důležité zkušenosti jak osobní, tak profesní. Poměrně dopodrobna jsem poznal systém řešení věcí ze strany státu. V budoucím období bych chtěl svých dosavadních zkušeností samozřejmě využít a věřím, že budou platné. A protože jsem člověk, který se velmi rád učí, beru své nynější působení i jako možnost naučit se pro změnu aspekty odpadové problematiky ze strany podnikatelské sféry a těch, kteří s nimi umí fyzicky nakládat.

 

Říkal jste, že ČAOH se bude chtít vyjadřovat ke konkrétním aktuálním odpadářským tématům doby. Můžete uvést nějaká takováto aktuální témata?

Mezi důležitá témata, o kterých je dle mého názoru třeba ještě podrobně diskutovat a dobře zvážit spektrum možných cest, po kterých by se ČR měla vydat, patří např. témata přístupu k energetickému využívání odpadů, integrované systémy nakládání s odpady, otázka možného zdražování odpadového hospodářství cestou legislativních úprav, např. zvažované navyšování skládkovacího poplatku, apod. Zcela aktuálním tématem je nyní také nový Plán odpadového hospodářství. 

Dotazy: Ing. Jarmila Šťastná - časopis Odpady

Odpovědi: Ing. Petr Havelka - ČAOH

(data v článku odpovídají době pořízení rozhovoru - říjen 2012)

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..