Rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou – Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji žije přes 637 tis. obyvatel. Je zde 624 obcí a měst, což je cca jedna desetina z celkového počtu obcí v České republice. V krajském městě, tedy v Českých Budějovicích, žije přes 93 tis obyvatel. Podle dat MŽP, stejně jako v jiných krajích, i v tom Jihočeském, narostla za posledních 12 let celková produkce komunálních odpadů na obyvatele. Konkrétně stoupla produkce komunálních odpadů od roku 2009 dokonce o 37,6 % na 586,5 kg na obyvatele v roce 2021.

Prioritu odpadového hospodářství, tedy potřebu snížení množství vznikajícího odpadu, se nepodařilo v poslední dekádě splnit ani v tomto kraji. Na vině nejsou ani tak občané, ale spíše systém vykazování a legislativa. Hlavním důvodem tak vysokého navýšení produkce byla motivace pro obce vykazovat vyšší procenta vzniku a třídění bioodpadů.

440px-south_bohemian_region_coa_cz 

Na druhou stranu lze označit za pozitivní, že i v tomto kraji se postupně snižuje poměr množství vznikajících směsných komunálních odpadů (SKO) na celkové produkci komunálních odpadů. Jihočeši snížili za posledních 12 let produkci směsného komunálního odpadu na hodnotu 258,9 kg na obyvatele a rok. Poměr SKO k celkovému množství komunálních odpadů kles za tuto dobu z původních 62,4 % na aktuálních 44,1 %.

Stejně jako některé jiné kraje, i kraj Jihočeský má v tomto směru ještě velký potenciál ke zlepšení. Dle propočtu cílů oběhového hospodářství, pokud chce být i tento kraj v oblasti nakládání s odpady udržitelný, měl by v souladu se zákonnými cíli třídění a cíli k redukci množství směsných komunálních odpadů, snížit množství produkovaného SKO k roku 2030 cca na 129 kg na občana a rok. Evropská komise ve svém červnovém reportu k plnění cílů ve členských zemích zmínila právě i tento velmi důležitý cíl ke snížení produkce směsných komunálních odpadů.

Pokud bychom si udělali nejjednodušší možnou analýzu ke splnění zákonných cílů třídění, kterou by si měly v každém případě udělat všechny obce v kraji, vychází nám následující celková čísla. Pokud využijeme čísla MŽP, pak občané v tomto kraji produkují ročně celkem 373 600 kg komunálních odpadů. Nová odpadová legislativa z roku 2020 definuje, že obce a města mají v tomto kraji před sebou úkol, k roku 2035 vytřídit minimálně 70 % vznikajících komunálních odpadů. Tedy z uvedeného celkově vznikajícího množství, by se 261 520 tun komunálních odpadů mělo přesunout do barevných kontejnerů a jiných typů separace. Tyto odpady mají být po nutné úpravě přednostně směřovány na recyklaci. Zbývá cca 112 000 tun komunálních odpadů. Jak dlouhodobé rozbory a objektivní veřejně dostupná data ukazují, ve směsném komunálním odpadu jsou rovněž nevyužitelné frakce, jako popel, nespalitelné zbytky, apod. Tyto nevyužitelné, avšak pro životní prostředí rizikové odpady, je možné dle platné legislativy uložit na zabezpečenou skládku. Jejich množství však nemůže dle zákona překročit 10 %, tedy cca 37 360 tun. Méně jich však, s ohledem na faktickou kvalitu těchto zbytků, s jistotou nebude. Zbývajících cca 74 640 tun bude energeticky využito pro výrobu energie a tepla a odpadů. To je pozitivní, protože tím může být nahrazena energie z uhlí.

img_8918

Jihočeský kraj má však v poslední době poměrně vážný problém. Projektů na energetické využití odpadů se zde objevilo mnohem více, a to s kapacitou významně vyšší, než jaká je samotná produkce odpadů v kraji při započítání závazných a povinných legislativních cílů oběhového hospodářství. Na tento reálně hrozící scénář upozornili i někteří senátoři již při schvalování nové odpadové legislativy. Logicky přednost by měly mít moderní projekty, které pomohou s využitím vytříděných nerecyklovatelných zbytků z třídících linek. Podobně jako je tomu v například v Přerově, kde moderní multipalivový kotel nesmí přijímat neupravené směsné komunální odpady (čímž nebude v kraji podvazovat třídění), ale právě nerecyklovatelné zbytky po třídění. Tím tyto moderní energetické projekty mohou pomoci oběhovému hospodářství.

Často se setkáváme s dotazy starostů, zda se mohou dlouhodobě zavázat k dodávkám směsných komunálních odpadů do nějakého zařízení, např. v rámci celokrajského projektu. K tomu uvádím jednoduchou odpověď. Všechny obce v kraji se musí především zamyslet nad vlastními čísly ohledně komunálních odpadů. Musí si vytvořit plán, jak v dalších 10 - 12 letech splnit zákonné cíle obce pro třídění odpadů. Tedy jak vytřídit nejméně 70 % z komunálních odpadů vznikajících v obci (k roku 2035). Obce se tedy nemohou zavázat k dodávkám neupravených směsných komunálních odpadů do jakéhokoli zařízení. Příslušní obecní politici by tím znemožnili splnění zákonných cílů obce. Dalším důvodem, proč to nedělat, je možný konflikt se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Důvodů je více, ale to by bylo na celý samostatný článek. Z odborného hlediska bych proto před tím chtěl varovat. Zákonnou odpovědnost však v tomto mají konkrétní představitelé obcí, proto musí být v těchto věcech skutečně velmi obezřetní.  

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..