Rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou – Olomoucký kraj

Časopis Pro města a obce nově přináší ve svých vydáních v roce 2023 pravidelný komentář k vývoji odpadového hospodářství v jednotlivých krajích v České republice. O odborné komentáře v tomto směru byl redakcí požádan ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Tentokrát byl hodnocen Olomoucký kraj.

Olomoucký kraj má přes 620 tis. obyvatel a 402 obcí a měst. Jen v samotné Olomouci žije cca 100 tis obyvatel. Za posledních 12 let se celková produkce komunálních odpadů na obyvatele podle dat MŽP, podobně jako v jiných krajích, zvýšila. Od roku 2009 narostla o 25,4 % na 587,9 kg na obyvatele v roce 2021. I zde byla hlavním důvodem navýšení produkce nová legislativa, která obce motivovala ke třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). S novým tříděním BRKO se zvýšilo i jeho vykazované množství.

Z hlediska moderního přístupu k oběhovému hospodářství je pozitivní, že v Olomouckém kraji zároveň viditelně klesla produkce směsného komunálního odpadu. Mezi lety 2009–2021 se snížila o 15,7 % na 255,4 kg na obyvatele a její podíl na celkové produkci komunálních odpadů ve sledovaném období poklesl z 64,6 % na 43,4 %. S ohledem na cíle oběhového hospodářství by však měla dále klesnout až na cca 128 kg na obyvatele. Odpady se z černé popelnice daří přesouvat do barevných třídících nádob, prostřednictvím kterých může z odpadu na třídících linkách znovu vzniknout hodnotná druhotná surovina.

Města jako Olomouc, či Prostějov, jdou v oblasti odpovědného třídění aktivně příkladem. Obě města získala vysoké ocenění v rámci soutěží v třídění odpadů. Města v tomto kraji jdou ale stále dál. V poslední době rozvíjí například Přerov nebo Prostějov tzv. multikomoditní třídění, kdy do žlutých kontejnerů na plasty mohou občané odkládat, také nápojové kartony a nově i kovové obaly. Vše se následně s vysokou účinností vytřídí na třídící lince a připraví pro recyklaci. I menší obce v tomto kraji kladou stále větší důraz na třídění. I zde se s dobrými výsledky postupně rozvíjí tzv. door-to-door systémy, kdy občané mají barevné sběrné nádoby přímo v rodinných domech a třídění tak mají nejjednodušší, jak to jen lze.

Olomoucký kraj má, oproti většině ostatních krajů, jednu zcela novou a velmi významnou aktuální výhodu, a to z pohledu uzavřené smyčky oběhového hospodářství. Tou výhodou je důležitá koncovka. Obce a města zde pochopily, že produkci směsných odpadů je nutné zcela zásadně snížit a naopak je nezbytné významně navýšit množství tříděných odpadů. Po obcích to nově vyžaduje zákon. Všechny obce v ČR budou muset k roku 2035 vytřídit minimálně 70 % komunálních odpadů. V regionu se připravují moderní linky na třídění a zpracování odpadů. Ne všechny vytříděné odpady je však možné recyklovat. Po třídění stále zbývá množina odpadů, které jsou sice nerecyklovatelné, ale mají energetický obsah a je vhodné je využít k výrobě energie. Klasické spalovny (ZEVO) nejsou pro tříděné zbytkové odpady technologicky vhodné.

Zásadní výhodou Olomouckého kraje z hlediska uzavřené smyčky oběhového hospodářství je otevření moderního multipalivového kotle na paliva z odpadů (TAP). Tato paliva vyhovují přísným evropským ISO normám. Nový moderní kotel byl na konci roku 2022 uveden do provozu v Přerově. Koncové zařízení tak pomůže obcím a městům jak s finálním využitím nerecyklovatelné části vytříděných odpadů, tak s výrobou energie bez potřeby uhlí. Obce rovněž, na rozdíl např. od dovozu směsných odpadů do spalovny, ušetří značné peníze za zbytečné pálení inertní nespalitelné frakce, která je ve směsném odpadu z nemalé části obsažena. Tato frakce má velkou hmotnost a tudíž za ní obce platily vysoké náklady. Do multipalivového kotle takový nevyužitelný odpad nejde, protože je před tím vytříděn.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

28. května 2024  |  zdroj: Enviweb

29. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

30. května 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..