Seminář v Poslanecké sněmovně k zákonu o odpadech

ČAOH se aktivně zúčastnila odborného semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (termín konání dne 14.11.2012).

Seminář se týkal zejména možného budoucího legislativního a faktického vývoje v oblasti zákona o odpadech. Seminářem provázel pan poslanec Mgr. Tomáš Úlehla, místopředseda Výboru pro životní prostředí. Ze strany odborné odpadářské veřejnosti se semináře zúčastnil nemalý počet zástupců důležitých odpadářských společností působících na trhu v ČR. Dále byl přítomen Svaz měst a obcí ČR, sdružení CICPEN a někteří další. Bohužel semináře se neučastnil žádný zástupce Ministerstva životního prostředí, ač bylo MŽP na tento seminář zváno, jako jeho velmi důležitý účastník. Následně bylo zjištěno, že MŽP účast zajistilo třemi pracovníky odboru odpadů MŽP, jako náhradníky za pozvaného ředitele Ing. Manharta. Ti však nebyli vpuštěni přes vrátnici PS, neboť nebyli na seznamu pozvaných účastníků. 

Ze strany ČAOH byla na semináři poměrně podrobně prezentována problematika možných rizik a negativních aspektů aktuálně v některých regionech silně prosazovaného modelu centralističtějšího řízení toků odpadů známého jako ISNO – Integrované systémy nakládání s odpady. Zástupci ČAOH na jednání mimo jiné upozornili na to, že pokud se ČR vydá cestou podpory zřizování ISNO v jednotlivých regionech, může to velmi reálně znamenat nemalé zdražení poplatků za odpadové hospodářství všem občanům ČR, omezení volného trhu a zásadní zhoršení konkurenčního prostředí. Tato svá konstatování zástupci ČAOH podpořili sérií prezentovaných dat a srovnání.

Po proběhlé prezentaci se vedla diskuze nad předmětnou problematikou. Do diskuze se zapojili jak přítomní poslanci, tak zástupci ČAOH, ale i Svazu měst a obcí ČR a sdružení CICPEN. Ze strany zúčastněných pánů poslanců pak zaznělo shrnutí, že poslanci požádají MŽP o sdělení podrobnějších informací k problematice připravovaného zákona o odpadech a nového POH ČR. Návrh nového POH ČR v sobě, v některých formulacích zahrnuje nástroje související s prosazováním ISNO. Na závěr semináře bylo řečeno, že k diskuzi nad touto vážnou problematikou, která se ve svém důsledku může týkat ekonomické situace každého občana v ČR, bude nutné se ještě dále podrobněji zabývat. V tomto směru by se na půdě Poslanecké sněmovny měl v návaznosti na tento první seminář konat rovněž seminář navazující, kde by měly být řešené věci dále a podrobněji diskutovány. 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..