Slovensko ustupuje od zamýšleného zvyšování poplatků za komunální odpad

Slovenský parlament schválil racionální a smysluplnou novelu zákona. Naši východní sousedé ustoupili od původně zvažovaného diskutabilního plošného zdražení poplatků, které by zvýšily náklady obcí a měst, resp. jejich občanů. Aktuálně prosadili novelu, která prioritně motivuje k třídění a materiálovému využití odpadů, a to bez reálného navýšení skládkovacích poplatků.

 

Hledalo se smysluplné a motivační řešení

Český příběh kolem opakujících se snah o citelné zdražování poplatků v zákoně o odpadech související s prosazováním nových spaloven a zaváděním protitržních tzv. integrovaných systémů nakládání s odpady – „ISNO“ nebo nově také „DSO“ je již poměrně známý. Ve zveřejněných výstupech k této věci bývají obsaženy informace o potřebě zdražení poplatků dokonce o 100 %, a to jen v první fázi. V ČR se počítá s tím, že toto zdražení mají zaplatit občané a také firmy. Stále z více stran přitom zaznívá, že navrhované zdražení není potřebné a že je šito na míru pouze úzké skupině, která z něj má profitovat. Česká cesta se tak jeví jako poměrně iracionální a snižující konkurenceschopnost naší ekonomiky. Uvidíme, jak dopadne.

Naši východní sousedé na Slovensku také aktuálně řešili úpravu odpadové legislativy, jejich přístup se však zdá být zásadně smysluplnější. Slováci ustoupili od zvažovaného zdražení poplatků za komunální odpad v obcích. Politikům je zřejmé, že v současné ekonomicky a sociálně problematické době není možné lidem plošně zvyšovat náklady. Slovenská cesta je zároveň formulována tak, že motivuje původce odpadů k co největšímu třídění odpadů a je tak ve shodě s evropskou odpadovou hierarchií.

Na Slovensku aktuálně proběhlo schválení novely zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. V říjnu 2013 se novela tohoto zákona dostala do druhého čtení v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) pod číslem tisku 720.

Novela přináší následující změny:

  • Co se týče příjmu poplatku za ukládání odpadů, novela upřesňuje způsob rozdělení příjmů z poplatku za uložení odpadu, pokud se skládka (či odkaliště) nachází v katastrálních územích více obcí.
  • Příjemcem poplatku zůstávají obce (stejně jako doposud v ČR).
  • Novela umožňuje obcím využít příjmy z poplatku i na jiné účely, než je odpadové hospodářství této obce, a to konkrétně na zlepšení životního prostředí, pokud však jsou splněny podmínky stanovené zákonem (např. obec má zavedený tříděný sběr komunálních odpadů pro papír, plasty, kovy a sklo a další podmínky).
  • Novela obsahuje nové přílohy č. 4 a č. 5, které obsahují seznamy podle katalogových čísel ostatních odpadů a nebezpečných odpadů, za které se mají platit zvyšující se poplatky. Většina těchto odpadů je produkována průmyslem a službami. Opatření tak vede k určitému nárůstu nákladů firem na odstraňování vybraných druhů odpadů.
  • Co se týče komunálního odpadu, je výše poplatků v novelizované příloze č. 1 zákona téměř totožná s dosavadním zákonem. Určitým zpřísněním je, že v dosavadním zákoně se počítá i se zvláštní sazbou poplatku při vytřídění jedné, dvou a tří složek komunálního odpadu – novela však nyní počítá se stanovením konkrétních sazeb po vytřídění pěti, čtyř a méně než čtyř složek. Je třeba uvést, že od roku 2010 je na Slovensku zavedená povinná separace minimálně 4 složek komunálních odpadů (podobně jako v ČR) a od roku 2013 už 5 složek. Neměl by tedy teoreticky ani existovat komunální odpad, z kterého by bylo vytříděno méně než 5 složek komunálního odpadu. Komunálních odpadů se tak změny směrem ke zdražení novelou téměř nedotknou. Schválené opatření je narozdíl od těch navrhovaných v ČR zejména motivační a má vést k co největšímu třídění bez nutnosti dodatečných nákladů pro občany.

Verze finálně schválené novely je odlišná od kritizované verze, kterou slovenské ministerstvo životního prostředí původně předložilo v červnu 2013 do vnějšího připomínkového řízení. Ministerstvo navrhovalo výraznější změny v oblasti poplatků, a to zejména:

  • Poplatek za směsný komunální odpad měl být jednotný, nepodporoval vyšší třídění, tedy neměl se snižovat v závislosti na vytříděných složkách a počítal tak se zvýšením poplatku za uložení komunálního odpadu. Opatření měli zaplatit zejména obce a občané.
  • Sazba poplatků v příloze č. 1 zákona za uložení odpadů uvedených v přílohách č. 4 a č. 5 byla původně navrhována mnohem vyšší.
  • Ministerstvo také navrhovalo více druhů odpadů v seznamech ostatních odpadů a nebezpečných odpadů (navrhované přílohy č. 4 a č. 5) – v projednávané verzi už jsou seznamy v přílohách zredukované (např. kaly z ČOV). Vyjmuté odpady tak mají nyní spadat do položky s nižší sazbou skládkového poplatku.

 

Obce na Slovensku hájily zájmy svých občanů

Z racionálních úprav původní ministerské verze je vidět zejména efektivní snaha slovenských obcí a jejich zástupců o co nejnižší dopady legislativních změn na peněženky svých občanů. Taková snaha je samozřejmě u zástupců obcí předpokládaná. Uvidíme jak v tomto ohledu, tedy při hájení zájmů občanů, bude působit Svaz měst a obcí (SMO) v České republice.

Lze tedy shrnout, že oproti původnímu ministerskému znění návrhu slovenské novely se změnila především výše poplatků (citelně klesly) a rovněž se redukovaly zmiňované seznamy odpadů v přílohách č. 4 a č. 5 obsahující odpady, za které se má platit vyšší sazba poplatku. Aktuálně schválené znění je tedy mírnější a vyznívá příznivěji zejména pro obce, protože již nepočítá s navýšením poplatků za komunální odpad.

 

Zajímavé srovnání

Z pohledu situace v ČR je rovněž velmi zajímavé podívat se na schválenou výši poplatků za ukládání nebezpečných odpadů. Je obecně známé, že Česká republika má tyto poplatky zcela nejvyšší na světě. Dokonce několikanásobně vyšší než ostatní státy v EU. Konkrétně je to 6200 Kč/t. To samozřejmě působí své problémy, o kterých v polovině tohoto roku informoval např. Nejvyšší kontrolní úřad. Naproti tomu na Slovensku budou tyto poplatky po nyní schváleném zdražení stanoveny ve výši 60 Euro/t, tedy cca 1620 Kč/t.

Uvidíme, jak dopadne český příběh. Zda podle předem připraveného scénáře, nebo se podobně jako na Slovensku podaří najít racionální cestu bez potřeby zbytečného citelného zvyšování nákladů občanům. Cestu zaměřenou zejména na motivaci k vyššímu třídění odpadů.

 

Pozn. - Níže je pro informaci uvedena příloha aktuální slovenské novely, stanovující poplatky za uložení odpadů:

poplatky-slovensko.pdf [ 66.26 kB ]


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím informací z portálu http://www.odpady-portal.sk a www.nrsr.sk

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..