Starostové z Pardubického kraje nesouhlasí s některými záměry v odpadovém hospodářství

Ve čtvrtek 16. května proběhl v České Třebové seminář na téma „Budoucnost odpadového hospodářství obcí Pardubického kraje“. Seminář pořádalo Sdružení místních samospráv ČR a to z důvodu opětovné přípravy nového odpadového zákona, který může výrazně zasáhnout rozpočty obcí a měst nejen v Pardubickém kraji.

Níže je uvedena shrnující zpráva krajské organizace Starostů a nezávislých Pardubického kraje z této akce

Seminář moderovali tajemník SMS ČR Mgr. Tomáš Chmela a Mgr. Ing. Jan Sedláček, 3. místopředseda SMS ČR. Kvalitní prezentací o budoucím postavení obcí v systému likvidace KO přispěli Ing. Milan Hron, místostarosta obce Květná (SY), a Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), který zde vysvětlil, na čem je založen tzv. model ISNO (Integrovaný systém nakládání s odpady). Velmi výstižný příspěvek o zkušenostech se zpracováním a likvidací prezentoval předseda MR Hlinecko a starosta obce Svratouch, Jiří Socha. Seminář podpořili i zástupci kraje, a to radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, Ing. Václav Kroutil, a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Josef Hejduk. Slíbenou účast bohužel na poslední chvíli odřekl senátor Šilar, který se problematikou odpadů zabývá.


Je na tom naše odpadové hospodářství v ČR opravdu tak špatně?

Mnohokrát je nám předesíláno, že Česká republika neplní evropská kritéria, čímž se odůvodní leckterá legislativní změna. V prezentacích jsme se však dozvěděli, že celková produkce odpadu v České republice od roku 2003 klesla o 15 %. V porovnání - ČR produkuje 2,4 t/občan, EU 5,2 t/občan. Zaujímáme tedy 6. nejlepší místo v rámci EU co se týče objemu produkce komunálního odpadu. Naopak podíl využívaných odpadů postupně roste a v roce 2011 činil více než 78 % (5. nejlepší místo v EU). Ruku v ruce s tím pak dlouhodobě klesá množství odpadů, které je třeba odstraňovat. Tato pozitivní čísla jsou výsledkem přirozeného vývoje na trhu odpadového hospodářství a postupného rozvoje mnoha různých forem zpracování odpadů. Za posledních šest let v ČR vznikly desítky až stovky nových zařízení k nakládání s odpady, často v režii obcí. Prakticky zmizely černé skládky, protože občané se naučili, že když si zaplatí, tak se o likvidaci komunálního odpadu nemusí starat.

 

ISNO a další změny? Nitky vedou ke spalovnám

Dále zaznělo, že se na ministerstvu životního prostředí zvažuje zavedení integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO), které podporují některé velké organizace a sdružení. Jednalo by se o svazky obcí na krajské úrovni a s významnou rolí kraje, které by centrálně zajišťovaly likvidaci komunálního odpadu. Současné diverzifikované tržní prostředí, kde si každá obec svobodně vybírá svou cestu v odpadovém hospodářství (mj. na základně cenové nabídky jednotlivých společností či sdružení), by patrně dostalo zavedením ISNO tvrdý úder. Přestože máme v České republice odpadové hospodářství nyní plně funkční a v souladu s požadavky, danými Evropskou unií, je cílem dalších navrhovaných legislativních úprav postupně zavést všeobecný zákaz skládkování odpadů a záměr vybudovat v ČR až 13 spaloven na spalování komunálního odpadu (který dle kapacit těchto zařízení může obsahovat i jinak běžně recyklovatelný a kompostovatelný odpad). Připravovaný návrh odpadového zákona mj. právě za účelem omezit skládkování předpokládá postupné zvyšování ceny za ukládání odpadu, a to v průběhu následujících deseti let až pětinásobně. Toto se logicky promítne do výše poplatků za odpady, které se týkají každého z nás. Již v následujícím roce by mělo dojít k zákonnému dvojnásobnému navýšení ceny za skládkování. Náklady na vybudování spaloven komunálního odpadu se ale pohybují v řádech desítek miliard korun. Záměr budování těchto zařízení nabývá na rozporuplnosti také především bereme-li v úvahu skutečnost, že EU hodlá v horizontu deseti let zavést postupný zákaz spalování recyklovaného a kompostovatelného odpadu (více informací podrobněji a vysvětlení o ISNO naleznete také v časopise Odpady č. 07-08/2012). Na růst nákladů celého odpadového hospodářství, který uvedené změny vyvolají, budou mít negativní vliv také zamýšlené systémové změny, jako je omezení konkurence českého odpadového hospodářství, omezení samostatnosti obcí v rozhodování o svém odpadovém hospodářství a jeho cenách na dlouhou dobu, zmařené investice, nesoulad se záměry EU a dlouhodobá fixace na několik vybraných nejdražších možných technologií bez preference recyklace odpadů. Zmizí prostor pro uplatnění nových technologií. Výstavba spaloven způsobí růst přepravy odpadů (silnice, doprava, hluk, klimatické změny – mnohem více CO2) ve srovnání s jinými technologiemi. Není řešena problematika odpadů – cca 30 % ze spálených odpadů ze spalovny musí na skládky. Z většiny spálených odpadů se získá méně energie, než by se ušetřilo jejich recyklací atd.

 

V diskusi starostů mj. zaznělo:

  • důsledky ponesou zastupitelstva obcí, která budou muset přijímat rozhodnutí o navyšování ceny za likvidaci odpadů
  • spalování nesmí dominovat našemu budoucímu odpadovému hospodářství, neboť již nyní je ve vyspělých zemích EU nadbytek volných kapacit spaloven (EU 406 = přebytek, boj o odpad, klesá efektivita a rostou náklady spalování)
  • proč má být potrestán občan, který třídí odpad? Naopak, třídění se mu musí vyplatit snížením ceny za likvidaci TKO
  • je třeba zalarmovat všechny starosty, rozšířit informace o tom, co se chystá, a žádat zainteresované zákonodárce a hlavně Svaz měst a obcí, který tyto změny nepochopitelně spolunavrhuje, o vysvětlení. Tímto jednáním SMO jasně ukázal, že nezastupuje malé obce a města, ale jde přímo proti nim, tak jako při prosazování změny RUD
  • padla výzva, aby malá města a obce vystoupila na protest ze Svazu měst a obcí. Ať si ponechá název jen „Svaz velkých měst“.

 

A co pro to můžeme udělat?

  • prosadit širokou diskusi na úrovni zastupitelstev, mikroregionů, zastupitelstev krajů, poslanců a senátorů a to neprodleně
  • upozornit poslance a senátory na skryté dopady návrhu novely zákona o odpadech a souvisejících zákonů a zabránit všemi způsoby jeho přijetí v PČR
  • iniciovat zpracování alternativních koncepcí s dopadem sociálním, ekonomickým i environmentálním

 

 

František Mokrejš

předseda a tajemník krajské organizace Starostů a nezávislých Pardubického kraje

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..