SVPS odhaduje zdražení odpadu plen ze sociálních zařízení až na desetinásobek

V srpnu začala platit nová vyháška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.). Ta dopadá na řadu původců odpadů i firem využívajících odpady. Mimo jiné dopadá i na stovky sociálních zařízení a domovů důchodců. Podle Spolku veřejně prospěsných služeb se těmto zařízením, často zřizovaným obcemi a městy, zbytečně násobně navýší náklady na odstraňování odpadu použitých hygienických plen. Pleny se podle MŽP totiž mají nově odstraňovat pouze ve spalovnách.

Podle nové vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou nedávno podepsal ministr Richard Brabec, musí být použité hygienické pleny z domovů důchodců a sociálních zařízení nově směřovány pouze na odstranění spálením ve spalovnách buď nebezpečného nebo komunálního odpadu. Podle Spolku veřejně prospěšných služeb (dále jen SVPS), který sdružuje desítky svozových a zpracovatelských firem ve vlastnictví obcí a měst, způsobí toto opatření zbytečné navýšení nákladů na odstranění těchto odpadů (použitých plen). Navýšení nákladů lze dle odborníků z profesních svazů odhadovat reálně až na desetinásobek dosavadní ceny. Důvodem je fakt, že nově stanovená povinnost odstranění ve spalovnách je sama o sobě výrazně dražší. Další podstatné náklady budou způsobeny tím, že odpad použitých plen bude třeba nově převážet na násobně delší vzdálenosti než doposud. Přitom přepravní náklady tvoří rovněž podstatnou část ceny.

O tomto problému a o významných ekonomických dopadech na zmíněná sociální zařízení informovalo SVPS neprodleně písemně Ministerstvo životního prostředí. V dopise SVPS je uvedeno jak reálně odhadované zdražení, tak způsob, jakým bylo obecními i privátními firmami standardně nakládáno s tímto druhem odpadu v posledních patnácti letech. Jak SVPS informovalo, byly tyto odpady v souladu s legislativou a také se stanovisky hygienických stanic po celou dobu odstraňovány standardně na řízených skládkách. Zde byly v souladu se stanoveným postupem následně překryty inertním odpadem. V tělese řízené skládky se biologická část tohoto druhu odpadu klasicky rozloží a vzniklý plyn je v souladu s požadavky evrospké legislativy z tělesa jímán a využit zpravidla v kogenerační jednotce na výrobu energie. Dosavadní způsob odstranění těchto nevyužitelných odpadů nikdo nenapadal a nejsou známy ani případy, že by dosavadní nakládání nějak ohrozilo či poškodilo obecně chráněné zájmy přírody, či zdraví lidí.

Do spalovny musí i upravené/sterilizované použité pleny

Zatím nebylo vysvětleno ani to, že nově musí do spaloven odpad použitých plen i v případě, že domov důchodců, či jiné sociální zařízení, kde pleny vznikají, má dekontaminační jednotku a tento druh odpadu je v ní upraven, např. sterilizován. Odborné zdůvodnění nutnosti odstranění i takto upravených odpadů nákladným spálením skutečně není zřejmé.

autoclav

Násobně naroste doprava a její dopady, včetně produkce CO2

Otázkou je tedy reálný pozitivní dopad nového nastavení. Kde by se nákladná změna měla projevit pozitivně? Odborníci k novému nastavení navíc namítají fakt, že zásadní nárůst přepravních vzdáleností de-facto naopak výrazně zvýší reálné environmentální dopady tohoto nově prosazeného povinného nakládání s použitými plenami. A to jak ve výrazném nárůstu zbytečně produkovaného CO2, tak v zatížení komunikací a všemi spojenými dopady. Specifikum tohoto odpadu je také to, že není možné jej déle skladovat. Násobně delší přeprava tedy musí probíhat v poměrně krátkých intervalech.

chladauto

Návrh možného řešení

SVPS navrhlo i možné konstruktivní řešení jak domovům důchodců a sociálním zařízením pomoci zachovat dosavadní možnost nakládání s plenami v souladu s dlouhodobými stanovisky hygienických stanic. Cestou by mohlo být zařezení plen stejně, jako jsou zařazeny pleny důchodců, pokud jsou doma, či v domácí péči, či jako jsou zařazeny pleny dětí v domácnostech. Tedy pod komunální odpad. Tam povinnost spálení vyhláškou MŽP stanovena není. Ale fakticky se v případě těchto plen jedná o zcela stejný odpad.

Ministerstvo životního prostředí na dopis SVPS odpovědělo tak, že trvá na nutnosti spalování plen. MŽP rovněž uvedlo, že odhadované 10ti násobné zdražení není dle názoru MŽP adekvátní. Řada sociálních zařízení však citelné zdražení již řeší. Vzhledem k tomu, že nově vyhláškou stanovená povinnost je účinná již od 7.8.2021, bude brzy zřejmé, zda k násobnému zdražení nákladů za tyto odpady z domovů důchodců a sociálních zařízení dojde.

Plný text dopisu a odpověď MŽP

Pro informaci níže uvádíme plný text dopisu SVPS a pod ním také plný text odpovědi Ministerstva životního prostředí na tento dopis.

dopis-svps-plenyf

Odpověď Ministerstva životního prostředí

 

Dobrý den pane místopředsedo,

děkuji za Váš dotaz k požadavkům na nakládání s odpady skupiny 18 podle vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Nejprve mi dovolte uvést, že omezení skládkování odpadů skupiny 18 je dlouhodobý požadavek Ministerstva zdravotnictví. Nejedná se tedy o úplnou novinku. V rámci meziresortního připomínkového řízení k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady byla vznesena ze strany Ministerstva zdravotnictví zásadní připomínka požadující zákaz ukládání odpadů skupiny 18 na skládky.Tato připomínka byla akceptována. Právní úprava reflektuje tedy dlouhodobý názor Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ). SZÚ se ve svých stanoviscích k této oblasti vyjadřuje několik let. Tento dlouhodobý metodický přístup MZ k zařazení odpadu plen a nakládání s odpady skupiny 18 v zájmu minimalizace rizik není překvapivý a v případě Vašich pochybností Vám doporučujeme se přímo obrátit na resort MZ (SZÚ).  

Použité pleny představují velmi problematickou směs různých materiálů, z nichž některé jsou biologicky rozložitelné. Lze uvést, že již podle předchozí právní úpravy se tak na ně vztahoval zákaz ukládání na skládku podle přílohy č. 5 bodu B. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládku a jejich využívání na povrchu terénu. Nová právní úprava - zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech a prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., tuto povinnost nyní pouze explicitně uvádí. Metodika SZÚ z 2016 „Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení“  a Stanovisko SZÚ z roku 2018 obsahuje zařazení plen jako odpadu skupiny 18. Pleny mohou být zařazeny pod katalogovým číslem 180104 nebo 180103. Metodika je od jejího dokončení k dispozici na stránkách MŽP. Vámi citovaná stanoviska nebo požadavky krajských hygienických stanic nám nejsou známy.

Infekční odpad po odvozu ze zdravotnických zařízení a ze zařízení sociální péče v důsledku možných závažných rizik pro zdraví lidí a životní prostředí musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. Ztráta nebezpečné vlastnosti v dekontaminačních zařízeních umožňuje další bezpečnou manipulaci s odpadem pro obsluhu zařízení a vzniklý odpad je nutno následně odstranit ve spalovně.

Rovněž argument s až 10-ti násobným zdražením nepovažujeme za adekvátní. Pleny není potřeba spalovat ve spalovnách nebezpečných odpadů, pokud jsou zbaveny nebezpečné vlastnosti a např. zařízení ZEVO běžně spalující komunální odpad, mají ve svých povoleních zahrnuty i odpady skupiny 18.

Zařazovat odpad plen ze sociálních zařízení, domovů důchodců a podobných organizací je nutno v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Zařazení odpadu pod druh odpadu a do kategorie (O nebo N) provádí původce odpadu. Nakládat s tímto odpadem je možnou pouze způsobem v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tedy pokud je odpad zařazen do skupiny 18, pak ho nelze skládkovat a vhodným odstraněním je spalování.

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
ředitel odboru odpadů

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..