Vláda České republiky schválila Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informace o odsouhlasených statistických výstupech z oblasti životního prostředí za rok 2012.

 

Odborná i laická veřejnost má nově k dispozici Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012. Tento komplexní dokument byl vládou projednán a schválen, načež byla zpráva dána na vědomí oběma komorám Parlamentu České republiky.

Zpráva každoročně hodnotí stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat platných a dostupných v daném roce. Data jsou získávána z monitorovacích systémů resortních i mimoresortních organizací, z Eurostatu, Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zpracovatelem je Česká informační agentura životního prostředí CENIA, která se ve zprávě věnuje hlavním tématům životního prostředí ČR, tj. ovzduší, klimatu, vodnímu hospodářství, jakosti vod, půdě a krajině, lesům, ale i odpadovým a materiálovým tokům, dopravě, průmyslu, energetice či financování. Metodika hodnocení je založená na indikátorech používaných v EU tak, aby byla v souladu s postupným procesem slaďování reportingu na národní a evropské úrovni.

Podle této zprávy MŽP se stav životního prostředí v České republice zlepšuje. V oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě (mezi roky 2003 až 2012) klesla celková produkce odpadů o 16,8 %. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k poklesu o 2,1 %. Dochází také k postupnému poklesu produkce odpadů kategorie ostatní (v letech 2009 - 2012 meziroční pokles o 0,3–4,0 %) a produkce nebezpečných odpadů. Produkce nebezpečných odpadů zaznamenala meziroční pokles dokonce o více než 11 % a v dlouhodobějším měřítku (tj. mezi lety 2003 a 2012) se snížila o 7,8 %.

Taktéž celková produkce komunálních odpadů se snížila oproti roku 2011 o 3,7 %. Produkce směsných komunálních odpadů meziročně poklesla o 2,2 % a jeho podíl na celkové produkci komunálních odpadů je 56,5 %. Od roku 2009 tak dochází k trvalému poklesu produkce směsného komunálního odpadu, a to i v přepočtu na obyvatele. V roce 2012 činila tato hodnota 493,7 kg (za rok pokles o cca 20 kg/ob.).

K pozitivnímu vývoji došlo také z pohledu struktury nakládání s komunálními odpady. Mezi nejčastější způsoby nakládání s komunálními odpady patří i nadále, podobně jako v EU, odstraňování skládkováním. Nicméně od roku 2008 dochází v ČR k setrvalému citelnému poklesu podílu skládkovaného odpadu. Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním klesl v roce 2012 o 1,7 % v porovnání s rokem 2011 na hodnotu 53,7 % (v r. 2003 63,3,%). Za posledních pět let se skládkováním odstranilo o více než milion tun méně z celkové produkce odpadů. Materiálově bylo využito ve sledovaném období 30,3 % komunálních odpadů a 11,8 % komunálních odpadů bylo energeticky využito.

České odpadové hospodářství patří v mezinárodním srovnání celkové produkce odpadů přepočtené na obyvatele na pátou nejlepší pozici s hodnotou 1,9 t.obyv./rok v roce 2010. V ČR je dosahováno taktéž jedné z nejnižších produkcí komunálních odpadů v rámci EU27. To je velmi důležitá zpráva, neboť předcházení vzniku odpadů je jednou z hlavních priorit evropské odpadové hierarchie.

Co se týče množství obalů vzniklých v roce 2012, bylo v ČR vyprodukováno více než 962 tis. t odpadů z obalů. Z celkového množství vzniklých obalových odpadů bylo v roce 2012 recyklací přes odpadové firmy využito 69,9 % a energeticky 3,7 %.

„Ministerstvo zveřejnilo pozitivní čísla vývoje odpadového hospodářství České republiky, které dokládají, že široké spektrum různých forem zpracování odpadů se postupně přirozeně rozvíjí a že trend snižování množství skládkovaných odpadů je možné každoročně pozorovat i bez navrhovaného zdražování poplatků v zákoně o odpadech.“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Drtivá většina sledovaných a vyhodnocovaných parametrů pokračovala i v roce 2012 v dlouhodobě pozitivně nastavených trendech, jak ukazují i níže uvedené grafy. Znamená to, že základní nastavení českého odpadového hospodářství v podmínkách volného trhu je kvalitní a vede k plnění stanovených evropských cílů. Samozřejmě stále je nutné pracovat na postupném zvyšování procenta materiálového využívání odpadů, jedné z hlavních priorit Evropské unie.

 

Grafy a tybulka ze zprávy jsou umístěny pod článkem.

Tisková zpráva o vysledcích odpadového hospodářství za předchozí odbobí je umístěna zde - Ve zpracování odpadu patří ČR na špičku EU

Zpráva je k dispozici v elektronické podobě na stránkách www.mzp.cz, www.cenia.cz.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím informací Cenia

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Na dotazy odpovídá prezident největší profesní organizace recyklačních a zpracovatelských...

Vysoko tak přeskočila řadu států, kde se zálohují hashtag#PET lahve. Politici, kteří v...

Na serveru Moravské hospodářství vyšel článek rozebírající argumenty pro a proti...

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

24. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

25. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

30. dubna 2024  |  zdroj: Enviweb

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..