Vyjádření ČAOH k polemice OF k tématu BRKO

V aktuálním čísle časopisu Odpadové fórum vyšla polemika k tématu reálnosti splnění cílů k BRKO k roku 2020. ČAOH byla ze strany novinářů rovněž oslovena ke sdělení názoru na toto téma. Reakce Petra Havelky z ČAOH je k dispozici zde.

Redakce Odpadového fóra napsala k tématu následující úvod:

Prostřednictvím zavedení povinného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) mají být naplněny cíle směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů. Tím cílem je snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných v r. 1995.

V roce 1995 bylo skládkováno 1.530.000 tun, v roce 2013 dle čísel MŽP 1.187.920 tun, dle ČSÚ 1.500.000 tun BRKO.

V rámci zavedení nové vyhlášky provedlo České ekologické manažerské centrum dvouměsíční celorepublikový průzkum, který naznačil, že BRKO třídí již 70% obcí i bez povinnosti, což znamená, že u 70 % obcí s čísly nová povinnost nehýbne. Z těchto čísel tedy vyplývá naše dnešní otázka:

Dojde v roce 2020 k naplnění cíle, pokud do té doby bude BRKO stále odpadem?


Na sdělený dotaz odpovídali:

Pavel Drahovzal - SMO ČR

Miroslav Florián - ÚKZUS

Jan Maršák - MŽP

Milan Havel - Arnika

Ctirad Mikeš - starosta Mělníku

Hynek Rulíšek - OŽP MÚ Kopřivnice

Jiří Navrátil - Technické služby města Bystré

 

Stanovisko Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je zde:

Ano, věřím, že ČR povinnost odklonu BRKO k roku 2020 s odpovídajícími navýšenými náklady reálně splní.

Je třeba nastavit efektivně systém využití

Ale mám-li se zamyslet nad podstatou věci samotné, aby snaha o odklon BRKO od skládkování nebyla jen dalším formálním plněním evropské direktivy, zaměřil bych pozornost spíše na ekonomicky smysluplné a motivační využití výstupů z kompostáren a bioplynových stanic, které doposud schází.

ČAOH dlouhodobě doporučuje definování cesty širšího využití kompostů a dalších výstupů do zemědělství. Efektivní motivační cestou mohou být tzv. GAEC, tedy pravidla pro zemědělce, při jejichž splnění dostanou své dotace na obdělávaný hektar půdy. Pokud se do těchto pravidel zavede k již stanoveným povinnostem také využití kompostů a dalších výstupů z úpravy BRO, pak zde vznikne potřebná poptávka a kruh využití se uzavře.

Zásadní přidaná hodnota tohoto opatření je v tom, že do půdy dostaneme tolik chybějící organickou hmotu. Míč v této věci je na MŽP, aby možnost využití výstupů dohodlo s MZe. Věřím, že se to podaří.

Cíl pro ČR neodpovídá realitě

Druhým a dle mého názoru neméně podstatným bodem je samotný cíl k BRKO a jeho datová základna. Je obecně známým a širokou odbornou veřejností uznaným faktem, že data k BRKO za ČR byla pro srovnávací rok 1995, od kterého se cíle odvozují, citelně podhodnocena. Existuje na to několik na sobě nezávislých studií a dokonce to potvrzují i nevládní organizace. Absolutní hodnota cíle pro ČR je tak ve srovnání s ostatními státy zásadně nižší, cíl je tak pro nás přísnější.

Cesta ke splnění cíle je proto pro ČR a zejména pro obce jako hlavní původce, citelně a dalo by se říci zbytečně dražší. Opravu v ohlášených datech učinilo více států EU a jejich cíl tak nyní odpovídá realitě. ČR tento podstatný krok zatím kupodivu neučinila. MŽP si je věci plně vědomo, o čemž svědčí i některá jejich písemná vyjádření z roku 2014, kdy MŽP reálně zvažovalo opravu nahlášených dat k BRKO. MŽP tento krok zatím stále neprovedlo. Věřím, že obce, jejichž nákladů se chybně definovaný cíl dotýká zejména, budou v této věci také aktivní. Držení stávajícího stavu s trajektorií plnění neadekvátního cíle nedává příliš logiku.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..