Významné svazy požadují zpracování nového POH ČR

Nová éra nakládání s odpady si zaslouží zpracování nového a moderního Plánu odpadového hospodářství ČR. Na tomto požadavku se v rámci probíhajícího připomínkového řízení shodují nejen klíčové zaměstnavatelské svazy a profesní organizace, ale také oba celorepublikové obecní svazy. Prostá aktualizace zastaralého dokumentu z roku 2014 je nedostatečná.

Ve veřejné knihovně navrhované vládní legislativy (EKLEP) jsou k dispozici připomínky jednotlivých připomínkových míst k návrhu aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR). Aktualizaci starého POH ČR připravilo bývalé vedení resortu životního prostředí, který po řadu let spadal pod ministra Richarda Brabce (ANO). Na nutnosti vydání nového a moderního Plánu odpadového hospodářství ČR se v rámci probíhajícího připomínkového řízení jednoznačně shodly například tyto celorepublikové organizace:

Svaz měst a obcí České republiky,

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů,

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky,

Svaz průmyslu a dopravy České republiky,

Asociace malých a středních podniků a živnostníků,

Sdružení místních samospráv České republiky,

Česká asociace odpadového hospodářství

Dosavadní Plán odpadového hospodářství České republiky je skutečně zastaralý. Pochází již z roku 2014 a jeho základ dokonce až z roku 2008. Evropská i národní legislativa, stanovené cíle, ale i zvažované technologie byly tehdy zcela jiné a objektivně není možné roubovat na takto zastaralý strategický materiál zcela novou a moderní evropskou strategii oběhového hospodářství. Dosavadní POH ČR s sebou nese již překonané modely a nastavení, které v dalších letech nemohou obstát, pokud chce Česká republika naplnit závazné legislativní cíle nových evropských směrnic a cíle, které si sama předsevzala ve své národní legislativě.

Shora uvedené svazové organizace vyzvaly ministertsvo životního prostředí k urychlenému zpracování moderního strategického dokumentu - Plánu odpadového hospodářství ČR. Je otázkou, zda zadání předchozího vedení MŽP, tedy využít starý POH, přetrvá, nebo zda se dle požadavku odborníků a dotčených subjektů zpracuje nový moderní dokument.

V jednom z odborných periodik aktuálně proběhla i polemika na téma aktuální verze novely starého Plánu odpadového hospodářství ČR. Otázka redakce byla následující: "Kde vidíte silné a slabé stránky, napomůže POH k dosažení cílů EU, tedy k přechodu na oběhové hospodářství, a v neposlední řadě k legislativně stanovenému ukončení skládkování recyklovatelných a dále využitelných odpadů v roce 2030?“

V rámci polemiky se konkrétně vyjádřili například:

Lenka Janáková, Hospodářská komora České republiky - Stěžejní je podpora opatření umožňujících zpracovávání a recyklaci strategických surovin

David Vadrovec, Kolektivní systém REMA - Jakým způsobem bude ČR usilovat o maximalizaci efektivní recyklace?

Petr Novotný, Incien - Chybí kompletní digitalizace odpadového hospodářství

Tomáš Svoboda, Svaz měst a obcí České republiky - Doporučujeme zahájit přípravu nového POH

Bohuslav Čížek, Svaz průmyslu a dopravy České republiky - POH musí směrovat obce i podniky k plnění recyklačních cílů

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství - Nový POH musí obsahovat kvalitní analýzu kapacit

Ivo Kropáček, Hnutí DUHA - Prioritou by měla být prevence

 

Proč je nutné zpracování nového Plánu odpadového hospodářství ČR?

Petr Havelka za Českou asociaci odpadového hospodářsví ve svém příspěvku do polemiky podtrhl právě potřebu zpracování zcela nového a moderního Plánu odpadového hospodářství České republiky. Jeho stručné odůvodnění tohoto širokého požadavku shora uvedených klíčových partnerů této odborné diskuze, je uvedeno níže:

"V agendě odpadového hospodářství se přijetím nových evropských směrnic z roku 2018 zcela změnila některá dosavadní paradigmata. Byly stanoveny závazné cíle. Řada věcí se z dosavadní deklaratorní polohy dostala do polohy konkrétní a vymahatelné. To je velmi dobře. Byly více legislativně zapojeny i sektory producentů výrobků, tedy znečišťovatelů, kteří jsou nově více motivování k přemýšlení o konci životnosti jimi používaných materiálů a o jejich možné recyklovatelnosti.

Tyto zásadní změny se musí projevit také ve strategických dokumentech, aby mohly být v praxi efektivně realizovány. ČR má zatím POH ČR z roku 2014, resp. jeho základ je ještě z let 2008 a 2010. Tehdy byly zcela jiné strategické cíle než dnes. Přemýšlelo se o jiném technologickém mixu, než je potřeba nyní. Prioritou tehdy byla nová zařízení na neupravený SKO. Aktuálně je však díky EU vše jinak. Je proto logické, že ČR potřebuje nový moderní strategický dokument – POH ČR, který bude prioritně nastaven ve vztahu k možnému naplnění cílů, ke kterým se ČR zavázala. Pouhá aktualizace zastaralého POH, se jeví jako málo ambiciosní a nedostatečná cesta, při které riskujeme nesplnění právních závazků.

To, zda jdeme ke splnění cílů, nebo ne, nejlépe poznáme na chování investorů a firem v sektoru po vydání nového zákona. Recyklačním firmám se s novou legislativou příliš nedaří rozšiřovat své kapacity. Některé s novou legislativou dokonce krachují (E15, 2.12.2021, Recyklátor plastů zavírá krám). Naopak plánované kapacity projektů na využívání neupravených směsných odpadů viditelně překračují množství směsných odpadů, které bychom jako ČR měli v klíčových letech dosahovat. Redukce množství SKO má být přitom zásadní. Tedy pokud mají obce splnit své zákonné cíle třídění (povinnost vytřídit 70 %) a pokud má ČR splnit cíle oběhového hospodářství.

Nový moderní POH ČR musí primárně obsahovat kvalitní analýzu stávajících kapacit a zejména vyčíslení potřeby kapacit budoucích. Kapacit nutných pro splnění závazných cílů a pro splnění cílů na redukci množství směsných komunálních odpadů. Ty byly vyhlášeny v Akčním plánu oběhového hospodářství EU. Návrh aktuální novelizace POH ČR však toto zatím bohužel neobsahuje."

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství www.caoh.cz ; v článku byl mimo jiné použit odkaz na aktuální polemiku Odpadového fóra, leden 2022

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..