Z programu budoucí vlády pro oblast životního prostředí

Připravovaná vláda budoucího premiéra Petra Fialy představila svůj program. Na webu ČAOH vám aktuálně přinášíme jeho část zaměřenou na oblast životního prostředí.

Životní prostředí

 • Ochrana zdravého prostředí, našich přírodních zdrojů a biodiverzity je jedním ze základních pilířů naší liberálně-konzervativní politiky.
 • Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. Česká republika se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí.
 • Cestou k úspěchu je úzká spolupráce mezi ministerstvy životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu.
 • Ochrana vody a jejích zdrojů je národním zájmem, a proto ji zakotvíme v Ústavě ČR. Sjednotíme pravidla a kompetence týkající se vody – MŽP a MZe.
 • Zadržování vody v krajině. Obnovíme přirozený vodní režim v krajině. Podpoříme obnovu pramenišť, mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv. Zpomalíme vybrané vodní toky a zprůchodníme je pro migraci ryb.
 • Zpracujeme strategický dokument o nakládání s pitnou vodou včetně metodiky pro obce, jak zajistit její zásobování a šetrné hospodaření s ní.
 • Nasměrujeme silnější dotační podporu na budování nových zdrojů pitné vody, vodo- vodů, systémů vsakování dešťových vod, technologií úpravy pitné vody, kanalizací a systémů čištění odpadních vod.
 • Ochráníme vodu před znečištěním z průmyslu, skládek i zemědělství. Zajistíme průběžný digitální monitoring kvality toků ve zvlášť rizikových oblastech.
 • Viníky ekologických havárií budeme postihovat přísněji. Zavedeme funkční systém likvidace starých ekologických zátěží a řešení ekologických havárií neznámých původců. Revidujeme současné právní předpisy (zákon o ekologické újmě). Zpřísníme podmínky a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Zpřísníme pokuty za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody.
 • Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán rozvoje vodovodů a kanalizací.
 • Ochráníme naši půdu před zábory a degradací. Ochrana úrodné půdy má přednost před výstavbou výrobních a logistických center. Zpřísníme protierozní legislativu.
 • Zavedeme účinné sledování využívání glyfosátů a umělých hnojiv z nelegálního trhu.
 • Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich výrazným ozeleněním.
 • Ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu (zelené střechy, výsadba stromořadí, aktivní hospodaření s dešťovou vodou) do legislativy a podzákonných norem. Budeme podporovat „města krátkých vzdáleností“. Podpoříme výstavbu v brownfieldech, aby se zástavba zbytečně nerozšiřovala do zelených ploch (demoliční fond, evropské fondy).
 • Podpoříme rozvoj rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu a zlepšíme tak kvalitu ovzduší ve městech. Dostupnost elektromobilů zajistí technologický pokrok.
 • Při územním a strategickém plánování nám půjde o prevenci vzniku tepelných ostrovů. Zvláštní ochranu si zaslouží citlivé objekty, jako jsou školy, zdravotnická zařízení nebo domovy seniorů.
 • Zdvojnásobíme plochu nejpřísněji chráněného území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok („Moravská Amazonie“).
 • Zrychlíme realizaci záchranných programů pro nejcennější druhy.
 • Snížení množství odpadu oběhovým hospodářstvím. Omezíme využívání jednorázových obalů a podpoříme systémy zálohování obalů (sklo a hliník).
 • Podpoříme rozvoj technologií pro třídění a opětovné využití odpadu. Nic není odpad.
 • Zlepšíme recyklaci vytříděných plastů a skla, které teď na trhu nemají uplatnění a končí na skládkách. Vytvoříme centrální katalog recyklovaných stavebních prvků a vybudujeme „recyklační huby“, které budou z odpadu vyrábět daňově výhodné stavební materiály. Podpoříme související technologický vývoj a výzkum. Budeme motivovat výrobce a distributory k tomu, aby používali méně jednorázových obalů. Podpoříme technologie kompostování bioodpadu, jakožto hodnotného zdroje organických složek půdy. Podpoříme využívání především gastroodpadu k výrobě biometanu.
 • Důraz na ekologii podpoříme celostátní kampaní: ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a základními školami spustíme anketu, která vybere nový symbol Česka – českého národního ptáka.
 • Zajistíme kvalitní a veřejně přístupný monitoring stavu všech klíčových složek životního prostředí.
 • Podpoříme výzkum v oblasti životního prostředí.
 • Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi.
 • Zajistíme lepší koherenci všech národních politik směrem k plnění národních závazků a Cílů udržitelného rozvoje z Agendy 2030 OSN.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím programu budoucí vlády

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..