Zákon o odpadech - Předkladatelé navrhovaného zdražení sklidili ve sněmovně silnou kritiku

Včera projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní novelu zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 172).

Ta byla v prvním čtení předkladatelem, tedy ministerstvem životního prostředí, prezentována jako čistě technická novela týkající se pouze transpozice směrnice o elektrických a elektronických zařízeních. V reálu však novela díky narychlo načtenému přílepku poslance Oklešťka, přináší podstatné strategické změny v odpadovém hospodářství, které dopadnou na všechny občany, průmysl a firmy. Zcela zásadní přitom je, že navržené řešení neprošlo standardním legislativním procesem a klíčoví partneři jako obce, kraje a celý odpadový sektor tak nemohl dostatečným způsobem uplatnit své připomínky. To vše s aktivní podporou odpovědného resortu, tedy MŽP. Tento nestandardní postup pak měl silnou odezvu ze strany mnoha poslanců právě při druhém čtení této kontroverzní novely.

Obecná rozprava k tomuto sněmovnímu tisku proběhla ve velmi kritickém duchu. Většina vystoupivších poslanců opakovaně kritizovala postup projednávání pozměňovacího návrhu, který podal poslanec Ladislav Okleštěk, a formu přijetí tohoto návrhu na schůzi výboru pro životní prostředí. V rozpravě poslanci zdůraznili svou pochybnost nad tím, že pozměňovací návrh se vůbec netýká problematiky elektrických a elektronických zařízení, naopak upravuje zcela zásadní otázky dalšího směřování odpadového hospodářství ČR. Zmíněny byly i argumenty nevládních organizací a ekologů, kteří upozorňují, že novela je šita na míru prosazovatelům nákladných nových spaloven komunálních odpadů.

Poslanec Gazdík, se svou zkušeností starosty, komentoval dopady navrhovaného neúměrného zdražení na konkrétních příkladech. Poslankyně Havlová kritizovala mimo jiné i nastavení problematiky sběru a recyklace elektrozařízení, které s ohledem na dlouho trvající dominanci kolektivních systémů a netržní prostředí v této oblasti, dlouhodobě kritizuje i antimonopolní úřad. Poslanec Kučera se mimo jiné pozastavil nad legislativní prací Ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím poslance předloží na jednání výboru pro životní prostředí tak závažnou změnu, která by zásadně měnila nakládání s odpady pro obce a přinesla zdražení pro občany. Dle jeho slov návrh usiluje o prosazení radikálních změn odpadové legislativy bez projednání s odbornou veřejností, bez řádného připomínkového řízení a bez možnosti vlády se jakkoli vyjádřit. A to vše navíc v době, kdy má Ministerstvo životního prostředí podle Legislativního plánu prací vlády předložit již v září 2014 věcný záměr zcela nového zákona o odpadech. Poslanci opakovaně vyjádřili své přesvědčení, že se jednoznačně jedná o přílepek a že touto nestandardní formou nelze podobné změny prosazovat. MŽP s tím však nesouhlasí.

V rámci obecné rozpravy bylo opakovaně navrženo, aby se novela vrátila zpět do výboru pro ŽP, aby zde mohla být alespoň otevřeně projednána. Návrh však hlasováním neprošel.

Pan ministr Richard Brabec na závěr obecné rozpravy připustil následující „já sám jsem byl velmi, velmi zdrženlivý, jestli máme jako Ministerstvo životního prostředí tento návrh potvrdit z toho důvodu, že jsem věděl, že toto bude následovat. A já se Vám vůbec nedivím. Ono to opravdu může vyvolávat jakýsi dojem o netransparentnosti a o tom, proč to vlastně vzniklo.“  

Zbývá dodat, že ve druhém čtení bylo podáno několik pozměňovacích návrhů (např. paní poslankyní Olgou Havlovou a panem poslancem Robinem Böhnischem) a sněmovní tisk č. 172 nyní míří do třetího čtení, přičemž lhůta pro zahájení třetího čtení byla zkrácena ze 72 na 48 hodin.

Návrh poslankyně Havlové po vzoru argumentace antimonopolního úřadu (ÚOHS) cílí na otevření tržního prostředí v oblasti sběru a zpracování elektro, na které MŽP i přes opakovaná stanoviska ÚOHS v této novele nereflektovalo.

Návrh poslance Böhnische upravuje větší počet bodů kontroverzního přílepku. A stejně jako ostatní návrhy bude předmětem další diskuze ve třetím čtení.

Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství k aktuálnímu vývoji dodává: „Pozitivně hodnotíme, že k takto zásadní věci se vede otevřená diskuze na půdě parlamentu alespoň od druhého čtení. Je zřejmé, že poslanci se nyní vážně zajímají o možné dopady na občany a v tomto směru je proběhlá kritika návrhu a formy jeho předložení zcela na místě. Jako ČAOH jednoznačně podporujeme navrhované třídění kovů a zejména biologicky rozložitelných odpadů, aby nekončily na skládkách. Toto vnímáme jako klíčové, smysluplné a motivační opatření, které nevyžaduje navýšení poplatků. Zároveň dlouhodobě říkáme, že navrhované zdražení není nezbytné a pokud pro něj budou chtít poslanci i přes zřejmé sociální dopady hlasovat, pak jako případnou doplňující podporu recyklace vnímáme zdražení na 700 maximálně na 800 Kč. Vyšší zdražení je z odborného hlediska ve vztahu k recyklaci iracionální. V tomto směru bych si rovněž dovolil korigovat odůvodnění pozměňovacího návrhu pana poslance Böhnische, kde se mylně odkazuje na údajně kompromisní stanovisko ČAOH pro výši 950 Kč. “

 

Zde je k dispozici stenozáznam z celého průběhu projednávání novely zákona o odpadech, tisku 172 v druhém čtení: stenozaznam.pdf [ 142.8 kB ]

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..