Zjišťovací řízení k aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí rozeslal oznámení koncepce - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015-2024 s výhledem do roku 2035.

Stávající POH ČR je již 7 let starý, je z roku 2014. Ministerstvo životního prostředí přistupuje k aktualizaci POH ČR v souvislosti se změnami odpadové legislativy Evropské unie (EU) tzv. „Balíčkem k oběhovému hospodářství“, který byl schválen již v roce 2018. Změny jsou nutné také v návaznosti na nový Akční plán pro oběhové hospodářství – „Čistší a konkurenceschopnější Evropa“. V ČR byl přijat nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. V průběhu roku 2022 bude dle MŽP dále přijat nový zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který má rovněž vliv na směřování odpadového hospodářství ve specifické oblasti nakládání s vybranými plastovými výrobky.

Aktualizace POH ČR se dle MŽP zpracovává za účelem:

  • vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů, vytváření podmínek pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech a v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,
  • dosažení cílů stanovených rámcovou směrnicí o odpadech, směrnicemi pro výrobky s ukončenou životností a dalšími relevantními evropskými předpisy v oblasti odpadového hospodářství,
  • nastavení podmínek fungování odpadového hospodářství v České republice

ct-recyklace-ko 

Aktualizace POH ČR je nezbytná

Z pohledu odborné veřejnosti bylo již delší dobu voláno po aktulizaci nebo po vydání nového Plánu odpadového hospodářství ČR. Klíčovou potřebou je mimo jiné jasné definování nutných kapacit jednotlivých způsobů nakládání s odpady. Kapacit, které budou nezbytné pro splnění závazných cílů evropských směrnic. Tyto cíle jsou zaměřeny zejména oblast nakládání s komunálními odpady. Aktuializované směrnice zásadně prioritizovaly jak potřebné předcházení vzniku odpadů, tak zejména jejich třídění a materiálové využití. Nezbytné doplňkové postavení má samozřejmě i energetické využití nerecyklovatelných odpadů. Prioritizace forem nakládání s odpady byla v evropské legislativě zakotvena cestou stanovení závazných cílů. V podmínkách České republiky by vybraných cílů mělo být dosaženo v letech 2025, 2030 a 2035.

Samo MŽP v materiálu uvádí potřebu aktualizace POH ČR rovněž s ohledem na Akční plán EU k oběhovému hospodářství. Vedle směrnic EU i tento zásadní strategický dokument obsahuje řadu cílů, které budou ze strany Evropské komise postupně vyžadovány od členských států. Mezi podstatné cíle Akčního plánu EU patří například i cíl zásadní redukce vzniku směsných komunálních odpadů. Akční plán uvádí cíl snížení produkce směsných odpadů v jednotlivých členských státech k roku 2030 na polovinu oproti produkci v roce 2020. Jsou zde i cíle týkající se systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a další podstatné oblasti odpadového hospodářství.

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR je nezbytná také s ohledem na skutečnost, že investoři potřebují znát státem očekávané potřeby kapacit jednotlivých způsobů nakládání s odpady, ale i očekávaná množství produkovaných odpadů. To vše promítnuté do mantinelů evropské stragie oběhového hospodářství a jejich cílů.

Každý má nyní možnost zaslat své připomínky k aktulizaci POH ČR

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje.

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP294K?lang=cs

Ke stažení

Aktuální dokumentace, kterou je možno připomínkovat je ke stažení zde:

Oznámení koncepce - POH ČR 2015-2024 s výhledem do roku 2035: MZP294Koznameni 

Průvodní dopis na dotčené orgány: mzp294kinfoznam 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..