ČAOH informuje o novém odpadářském oboru na VŠCHT

Odpadový hospodář, tak se jmenuje nový obor, který je možné studovat na VŠCHT.

V rámci rozšiřování svých odborných činností, ke kterému došlo od druhé poloviny roku 2012, podepsala Česká asociace odpadového hospodářství v květnu 2013 také spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou (více informací zde). Spolupráce obou subjektů a výměna informací od té doby průběžně probíhá. Aktuálně ČAOH informuje o nově zřízeném studijním oboru na VŠCHT.

Nově mají zájemci o studium zaměřené na odpadové hospodářství a životní prostředí možnost navštěvovat bakalářský a magisterský studijní obor Odpadový hospodář na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Chemie i odpady v praxi

Studijní obor Odpadové hospodářství je multidisciplinární obor poskytující nezbytné technologické vědomosti potřebné pro zavádění a provozování stávajících i moderních technologií odstraňování a využívání odpadů ve všech jejich podobách – plynných, kapalných i pevných. Studijní obor zahrnuje všechny důležité oblasti chemie a související oblasti, které mají vztah k odpadovému hospodářství, nakládání s odpady, jejich odstraňování, znovuzískávání cenných surovin a recyklaci odpadů. Studium je zaměřeno nejen na tyto aspekty, ale i na vznik odpadů u původců při používání různých technologií a prevenci vzniku odpadů.

Důraz na mezioborové vzdělání

Širší souvislosti jsou podtrženy vedle výuky specializovaných předmětů i výukou základních chemických předmětů a aplikovaných disciplín. Studium je tak výrazně mezioborové. Studenti průřezově projdou výukou v několika ústavech, kde se tématika odpadů řeší: Ústav technologie vody (čištění odpadních vod), Ústav koksochemie a ochrany ovzduší (odpadní plyny a emise z komínů), Ústav chemie ochrany prostředí (pevné odpady, dekontaminace), Ústav technologie ropy a alternativních paliv (odpady ropných látek) a Ústav energetiky (energetické využití odpadů). Výuka vhodným způsobem spojuje základní a aplikované předměty. Zhruba třetina času studia je věnována laboratorní praxi. Studenti se zde naučí pracovat s celou řadou analytických nástrojů, od moderních přístrojů po biologická a ekotoxikologická stanovení a experimenty. Výuka je prováděna v malém okruhu studentů, často jsou práce ve dvojicích či individuálně.

Uplatnění absolventů

Studium v oboru Odpadové hospodářství umožňuje jeho absolventům odejít do praxe nebo se ucházet o následné doktorské studium ve všech studijních programech technické chemie a programech souvisejících se studiem odpadového hospodářství, chemie a technologie ochrany životního prostředí. Absolventi mohou najít uplatnění nejenom přímo na poli odpadového hospodářství, ale i ve státní správě a na místních úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, výzkumných a vývojových organizacích, útvarech záchranného systému, celních orgánech, projektových organizacích, dopravních společnostech či ve sdělovacích prostředcích na funkcích, jejichž pracovní náplň souvisí s inženýrským pohledem na řešení problémů odpadového hospodářství.

Spolupráce s odpadáři

Spolupráce s odpadařskými zařízeními je realizována především v úrovni doktorského studia. VŠCHT oslovuje významné společnosti působící nejen v odpadovém hospodářství (zde rovněž ve spolupráci s ČAOH), ale také ve vodárenství a mezi průmyslovými partnery. V bakalářské a magisterské úrovni má škola zájem navázat na spolupráci s průmyslovými partnery, státní správou a dalšími stakeholdery, kteří by mohli pomoci obor rozvíjet a doporučit, co by se měli absolventi dozvědět a jaké dovednosti by měli mít. Společným cílem, kterému chce přispět i ČAOH je, aby obor byl šitý na míru potřebám praxe. Nejen tyto body byly předmětem posledního společného jednání mezi děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí doc. Ing. Vladimírem Kočím, Ph.D., mimo jiné předním odborníkem v oblasti LCA studií, a výkonným ředitelem ČAOH Ing. Petrem Havelkou, které proběhlo na konci dubna tohoto roku. Komunikaci s akademickým sektorem vnímá ČAOH jako velmi důležitý prvek svého odborného působení, čemuž odpovídá i nastavená spolupráce.

 

Více informací lze nalézt na webu VŠCHT Praha: http://www.vscht.cz/main/studenti/zajbak/ftop.bak.oh.html

Kontakt nejen pro potenciální uchazeče, ale také pro potenciální partnery z praxe:

http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index/kontakty/dekanat

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

 

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..