Evropská komise schválila Itálii předpis k palivům z odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Evropská komise finálně schválila Itálii národní předpis k palivům z odpadů. Italie má nyní otevřenou cestu ke smysluplnému a ekonomicky racionálnímu energetickému využívání upravených odpadů, které již není možné jinak efektivně využít. Paliva z odpadů budou více využívány ve stávajících zdrojích jako elektrárny, teplárny, cementárny, a to při splnění požadavků evropské legislativy.

Schvalovací proces

Návrh italského právního předpisu týkajícího se paliv z odpadů byl Evropské komisi oznámen již v roce 2012, a to dle směrnice 98/34/ES. Na základě této směrnice musí členské státy oznámit Evropské komisi každý návrh technického předpisu ještě předtím, než je schválen a implementován do národního práva. Během následujících měsíců mohou členské státy, Evropská komise nebo i jednotliví podnikatelé zasílat připomínky k danému návrhu.

K návrhu (číslo 2012/480/I) byly podány komentáře (Německo, Švédsko) a dále podrobná stanoviska prodlužující projednací lhůtu (Rakousko, Belgie, Komise). Projednání skončilo v první polovině roku 2013, kdy Komise předpis po jeho doplnění odsouhlasila. Následně vydalo italské Ministerstvo pro životní prostředí, ochranu půdy a moří v Úředním věstníku nařízení číslo 22 o kvalitě odpadů určených pro výrobu pevných paliv z odpadů. Oproti původnímu znění návrhu předpisu došlo obsahově spíše pouze k upřesňujícím změnám (např. zdůraznění systému EMAS, zavedení certifikace systému řízení, snížení maximálních hodnot obsahu těžkých kovů ve specifikaci paliva).

Itálie aktivně využila evropské odpadové směrnice

Cesta, kterou zvolila Itálie je využitím evropské směrnice o odpadech ES 98/2008. Evropská legislativa stanovuje možnost vyvedení některých komodit z odpadového režimu za účelem jejich efektivnějšího surovinového a energetického využití, a to za splnění přísných environmentálních požadavků definovaných právním předpisem, který by stanovil konkrétní kvalitativní kritéria. Takový předpis může vydat sama EU. Pokud však EU kritéria nestanoví na úrovni Společenství, mohou to učinit i jednotlivé členské státy. Takové rozhodnutí členský stát oznámí Komisi v souladu s výše uvedenou směrnicí 98/34/ES. Italské nařízení tak stanoví konkrétní požadavky na některé druhy pevných paliv z odpadů (SRF), při jejichž splnění přestávají být tato paliva považována za odpady.

Racionální a smysluplná cesta

Cílem nyní již platného a Evropskou komisí schváleného italského předpisu je možnost efektivního a environmentálně bezpečného využití paliv z odpadů ve stávajících energetických zdrojích např. typu elektráren, tepláren, cementáren apod. Vždy v takových zdrojích, které jsou pro daný způsob využití paliva z odpadů vhodné a které jsou k této činnosti příslušným orgánem schválené. Paliva z odpadů jsou vyráběna v k tomu příslušným úřadem schválených a určených zařízeních. Zde je odpad tříděn a jeho materiálově nevyužitelná část je upravena na palivo z odpadů se stanovenými vlastnostmi. Výrobce svým odběratelům zaručuje dohodnutou kvalitu homogenního paliva, a to jak v návaznosti na jejich smluvní vztah, tak i s ohledem na podmínky nového právního předpisu, který definuje konkrétní kvalitativní specifika paliva.

Když to jde v Itálii, tak proč ne v ČR

S ohledem na skutečnost, že italský předpis schválila Evropská komise a jeho podstata vychází z platné evropské směrnice o odpadech, je zřejmé, že podobný předpis může být vydán i v podmínkách České republiky. ČR chce s ohledem na potřebu plnění cílů evropské hierarchie odpadů postupně zvyšovat podíl energetického využívání odpadů, to je v pořádku. Výhoda italské cesty je v tom, že odpady jsou nejprve zpracovány v k tomu určených zařízeních, kde jsou tříděny a upravovány, část jde na materiálové využití a z části se vyrobí právě palivo z odpadů. Je zde tedy naplněna zmíněná odpadová hierarchie, která upřednostňuje materiálové využití a je zároveň zajištěno, že energeticky se využije ta část odpadů, u které by již materiálové využití nedávalo racionální smysl. Tuto cestu Česká asociace odpadového hospodářství vnímá jako vhodnou k efektivnímu plnění evropských cílů OH. Italská cesta je zároveň nákladově výhodná, tedy levnější, mimo jiné i proto, že energetická zařízení, která paliva využívají, jsou již vybudovaná a případné nutné technologické úpravy jsou řádově levnější než stavba nových a jednostranně zaměřených energetických zařízení. Dále je potřeba vzít v úvahu, že nově vybudovaná zařízení by navýšila zatížení životního prostředí, kdežto stávající zařízení ho v žádném případě zvýšit nemohou. Již stojící zařízení mají definované emisní limity, které nemohou být vyšší než stávající, jež jsou součástí vydaných integrovaných povolení těchto zařízení.

ČAOH opakovaně doporučuje vydání národního předpisu stanovujícího podmínky k výrobě paliv z odpadů. Podobného, jako byl schválen Evropskou komisí Itálii. Konkrétní návrh, co by takový předpis měl obsahovat a další nutné body pro postupné zvýšení energetického využití odpadů touto cestou, předala ČAOH na MŽP již na začátku roku 2013 v podrobném písemném materiálu.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz )

 

Další články s podobnou tématikou:

ČAOH informuje - Metodický pokyn MŽP ke spoluspalování odpadů

ČAOH - energetické využití odpadů. Není pouze jedna cesta.

Energie v odpadech - Příspěvek ČAOH do ankety časopisu Pro Energy

Rozhovor v E15: Petr Havelka – Stavba spaloven teď nemá ekonomickou logiku

ČAOH v časopisu Odpady - Spalovny - skutečně ta nejlepší varianta zpracování komunálního odpadu?

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..