Národní plán obnovy v dotační výzvě podpoří lepší využití kompostů

ČR má závažný a dlouhodobý nedostatek obsahu organické hmoty v půdách, což se projevuje na kvalitě půd (např. půdní eroze a nízká retenční schopnost půdy k zadržení vody). Jednou z možností, jak zlepšit půdní poměry a vlastnosti půd je doplnění organické hmoty formou organických hnojiv, např. kompostů vyráběných z biologicky rozložitelných odpadů.

V České republice je značný nedostatek tradičních organických hnojiv, který je způsoben významným snížením chovů hospodářských zvířat, z tohoto důvodu je nutné se touto oblastí důsledně zabývat. Jedná se o cca 30 % doporučené potřeby pro aplikaci, která zajistí udržení půdních vlastností (např. v Německu je intenzita chovu hospodářských zvířat, a tedy i produkce statkových hnojiv dostatečná, a to více než 100 % potřeby). Kromě tradičních zdrojů organického hnojení (hnůj, kejda) je tedy vhodné v České republice maximálně využít potenciál organických hnojiv z bioodpadů. Náhradními zdroji (komposty, kaly z ČOV) je možno doplnit až 30 % potřebné organické hmoty v regionu, což je priorita v rámci využívání odpadů a cirkulární ekonomiky, která je podporovaná platnou legislativou i dotačními tituly.

Cílem připravované dotační výzvy Ministerstva životního prostředí na „Podporu aplikace zapravování kompostu, digestátu či fugátu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu" je celková podpora zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to prostřednictvím podpory na pořízení techniky pro koncové zapravování kompostu (případně digestátu a fugátu) vyprodukovaného v zařízeních na zpracování bioodpadů na ZPF (zemědělský půdní fond). Na rok 2023 je tak v rámci komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda investice 2.7.1 Budování recyklační infrastruktury připravena alokace v celkové výši 1,6 mld. Kč. Předmětem podpory jsou následující dílčí podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami této výzvy:

Aktivita A: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro zemědělce

Předmětem podpory je pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ZPF.

Žadatel (zemědělský podnik) uzavře před podáním žádosti o dotaci s provozovatelem odpadové kompostárny „Rámcovou smlouvu o budoucích dodávkách kompostu“ na odběr konkrétního ročního množství kompostu. Žadatel se podáním žádosti o dotaci zavazuje po dobu udržitelnosti, tedy po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, k aplikaci daného celkového množství kompostu na zemědělskou půdu.

Monitorovaným indikátorem projektu je výhradně celkové množství aplikovaného kompostu; režim aplikace a to, na kterých konkrétních plochách bude kompost postupně využit, je volbou žadatele. Výše podpory: max. 50 % z celkových způsobilých výdajů na projekt;

Aktivita B: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro provozovatele kompostáren a BPS

Předmětem podpory je pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ZPF pro provozovatele odpadových kompostáren a BPS.

Žadatel, tedy provozovatel odpadové kompostárny či BPS uzavře před podáním žádosti o dotaci se zemědělským podnikem či více podniky „Rámcovou smlouvu o dodávkách kompostu a jeho zapravení na ZPF“. Smlouvy budou obsahovat konkrétní roční množství dodávaného kompostu a výměru plochy, na kterou bude kompost aplikován. Žadatel se podáním žádosti o dotaci zavazuje po dobu udržitelnosti, tedy po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, dodávat a aplikovat kompost na ZPF.

Monitorovaným indikátorem projektu je výhradně celkové množství aplikovaného kompostu; režim aplikace a to, na kterých konkrétních plochách bude kompost postupně využit, je předmětem dohody mezi žadatelem a smluvními zemědělskými podniky a může být průběžně upravováno dle jejich aktuálních potřeb.

Výše podpory: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů na projekt;

Aktivita C: Podpora navýšení kapacity stávajících kompostáren za účelem zvýšení produkce kompostu

Předmětem podpory je intenzifikace a modernizace kompostáren provozovaných v souladu s § 21 odst. 2 a dále v souladu s §153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, které zahrnují/doplňují další systémové prvky, jako je svoz a třídění BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů). Projekt musí vždy přispět k navýšení kapacity kompostárny.

Žadatel, tedy provozovatel odpadové kompostárny, se přijetím dotace zavazuje po dobu udržitelnosti, tedy po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, předat 100 % kompostu (hodnota navýšení kapacity) k aplikaci na ZPF.

Výše podpory: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů na projekt.

Certifikace kompostu dle ISO

Uznatelným nákladem dotačního titulu na "Podporu aplikace a zapravování kompostu, digestátu či fugátu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu" je certifikace kompostu dle ISO norem podle platné ČSN (kompost s certifikátem, kompost s certifikátem pro ekologické zemědělství, kompost s certifikátem obsahující kaly).

V rámci procesu kontroly kvality kompostu je kompostárně udělen certifikát obsahující detailní informace o certifikovaném produktu (informace o obsahu živin a jejich postupném uvolňování, informace o jeho stabilitě a zralosti, aj.). Systém certifikace kompostu umožní dohledat certifikovaný produkt od jeho výroby až po využití. Jsou garantovány postupy výroby i možnosti využití s ohledem na životní prostředí a ochranu zdraví, navíc je zaručena minimalizace mikrobiální nebezpečnosti i snížení klíčivostí semen. Během certifikačního procesu jsou poskytována doporučení, jak lze při výrobě a aplikaci kompostu minimalizovat uvolňování skleníkových plynů (CH4, NH4 a CO2) a navýšit tak obsah dusíku v kompostu, což zlepší jeho uplatnění na trhu organických hnojiv a pozvedne jeho prodejní hodnotu. Nadto aplikace kompostu nahrazuje průmyslová hnojiva, jejichž nedostatek se projevuje na jejich aktualní vysoké ceně. Součástí certifikačního procesu je dále kontrola dokumentace a každoroční provedení podrobného rozboru kompostu, čímž je zároveň splněna legislativní povinnosti vzorkování.

Využívání kalů z čistíren odpadních vod

Další formou organického hnojení je využití upravených kalů z čistíren odpadních vod. Právě na rozumné nakládání s komposty a kaly z čistíren odpadních vod zaměřuje dlouhodobě svou pozornost ČAOH. Zajištění většího využití kompostů a kalů z čistíren odpadních vod je v souladu nejen se strategickými potřebami České republiky ve vztahu ke zlepšení kvality půd, ale také je součástí vhodného naplňování cílů balíčku směrnic Evropské unie k oběhovému hospodářství. 

Aplikací kalů z ČOV je zajištěno využití živin (N, P,) a organických látek. Tímto dochází ke zlepšení vlastností půdy a zvyšování obsahu organické hmoty shodně jako při aplikaci jiných organických hnojiv (hnůj, kompost). Zásadní podmínkou však je dodržování podmínek stanovených v platné legislativě, která aplikaci kalů na zemědělskou půdu upravuje (vyhláška č. 273/2023 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a to zejména dodržení aplikační dávky a četnosti aplikace.

Profesní svazy aktivně komunikovaly s MŽP

V loňském roce zaslala ČAOH společný dopis (ČAOH, ZERA a SOVAK ČR) ministryni MŽP se žádostí o aktivní přístup ministerstva a s doporučením potřebných změn legislativy v oblasti lepšího využívání kompostů a kalů z čistíren odpadních vod (dopis ze dne 12. 4. 2022). Těmito odbornými profesními svazy bylo doporučeno, aby kaly i komposty byly zavedeny jako prokazatelně benefiční materiál do protierozních opatření státu (např. Strategický plán SZP 2021 – GAEC 5,6). Z hlediska strategického nastavení bude také vhodné, aby stát, například v rámci nového POH ČR, definoval jaké má ČR potřeby pro využití kompostů a kalů z ČOV na zemědělské půdě. Je nutné, aby investoři do těchto způsobů využití bioodpadů mohli i do budoucna počítat s udržitelným rozvojem v tomto důležitém segmentu odpadového hospodářství.  

Stejně tak se v loňském roce podařilo společně ČAOH, ZERA, SOVAK ČR, SMS ČR a ČAObH změnit nadmíru zpřísňující podmínky pro aplikaci upravených kalů kategorie II. z čistíren odpadních vod na zemědělskou půdu, které již dříve zavedla novelizovaná kalová vyhláška MŽP a které měly dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., začít platit s účinností od 1.1.2023. Významnou roli v odmítnutí požadavku na přísné mikrobiologické limity a cesty povinné hygienizace kalů měla studie zpracovaná v rámci resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně ze strany státního dozorového orgánu ÚKZÚZ, na základě požadavku zemědělského výboru Poslanecké sněmovny (č.j.: UKZUZ 002708/2022, č. 25785/2020-MZe-18145). Dvouletá studie státu přímo v praxi potvrdila, že objektivně nejsou podobné obavy z odborného hlediska na místě (rizika indikátorových organizmů se nepotvrdila ani na půdě, ani na sledovaných plodinách). Naopak původní přísné nastavené mikrobiologické limity by významně komplikovaly možnosti reálného využití kalů, nemluvě o tom, že by způsobily řadu problémů, ať už na straně dalšího zhoršení situace ohledně nedostatku organické hmoty v půdě, či zbytečného zásadního navýšení nákladů vodního hospodářství v ČR mající dopad na rozpočty obcí a měst, i na samotné občany. Na základě výsledků státní studie a doporučení odborné veřejnosti vrátilo MŽP novelou vyhlášky č. 445/2022 Sb. nastavení podmínek pro aplikaci kalů do původního stavu, odpovídajícího osvědčenému dlouhodobému nastavení, které v dosavadní praxi nepřineslo žádné negativní případy ve vztahu k limitům mikroorganismů, ale umožnilo potřebné využití bioodpadů v zemědělství. Tato potřeba se nyní dále prohlubuje, proto je velmi pozitivní, že MŽP přichází s programem na „Podporu aplikace a zapravování kompostu, digestátu či fugátu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu“.

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím podkladů MŽP a CETT agri

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..