OBCE A JEJICH EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V ODPADECH

Ministerstvo životního prostředí vydalo v půlce června metodický návod, jehož cílem má být sjednocení plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí podle zákona o odpadech . V rámci České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) jsme připravili stručný výtah nejdůležitějších informací, aby se obce mohly v této agendě co nejlépe orientovat.

Legislativně jsou povinnosti obcí stanoveny v zákoně o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a dále např. ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady (č. 383/2001 Sb.) nebo ve vyhlášce o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Obce mají především povinnost zajistit pro občany místa k odkládání odpadů a formou obecně závazné vyhlášky stanovit obecní systém pro nakládání s komunálními odpady (§ 17 zákona o odpadech). Obec je rovněž považována zákonem o odpadech za původce odpadů, tedy má např. povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů a dále i evidenční a ohlašovací povinnosti.

 

Metodický návod ministerstva se věnuje problematice:

  • Zařazení odpadu podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.). 

Odbor odpadů zmiňuje zařazení tříděných složek z odděleného sběru (např. papír, sklo) do podskupiny 20 01, samostatně sbíraného obalového odpadu do podskupiny 15 01, směsi zbytkového komunálního odpadu pod katalogové číslo 20 03 01 a stavebních odpadů do skupiny 17 Katalogu odpadů.

  • Evidence a roční hlášení

Obec má povinnost vést průběžnou evidenci, při periodickém svozu komunálního odpadu vede obec průběžnou evidenci v měsíčních intervalech. Metodický návod se věnuje podrobněji problematice IČP (identifikační číslo provozovny), které používá obec k identifikaci v rámci evidence. S tím, že ve většině případů si obec zvolí tzv. interní číslo provozovny, které se vytváří podle dřívějšího sdělení odboru odpadů[2].

V rámci ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady zasílají obce také údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady (List č. 5 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Údaje se týkají počtu původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému, zda je v obci nastaven systém nakládání se stavebními odpady, zda je zaveden sběr textilu od občanů a zda je platba od občanů nastavena podle množství produkovaných komunálních odpadů či nikoliv.

  • Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je upraveno v § 40 zákona o odpadech, v současné době je již v provozu elektronické ohlašování tzv. SEPNO. Metodický návod v této souvislosti zmiňuje, že pokud nebezpečný odpad v obci sbírá mobilní zařízení ke sběru odpadů, je odesílatelem provozovatel tohoto mobilního zařízení. Provozovatel mobilního zařízení uvede jedno místo nakládky s IČP vztaženým k adrese sídla obce (IČZÚJ sídla obce).

  • Školy – „školní sběr“

V této souvislosti metodický návod doporučuje, aby škola (samostatný subjekt s IČO) odpad evidovala ve své vlastní odpadové evidenci, tedy jako původce odpadu. Ovšem obec také může podle metodického návodu zahrnout školu do obecního systému nakládání s komunálními odpady a zřídit ve škole místo pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu. Potom je obec původcem tohoto odpadu a vede odpad ve své evidenci. Ministerstvo v této souvislosti předpokládá, že tato varianta nebude využívána, protože omezuje školu v prodeji odpadu (školního sběru) a vyžaduje smluvní vztah mezi obcí a školou.

  • Zařízení ke sběru odpadů  - „sběrny“

Metodický návod rozlišuje mezi dvěma variantami. První běžnější je varianta, kdy sběrna odpadů, která je zařízení ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech, není zahrnuta do obecního systému. Tato sběrna přebírá odpad od občanů (v evidenci kód BN30) a obec není původcem tohoto odpadu.

A dále druhou variantu, kdy obec zahrne soukromou sběrnu do obecního systému a zřídí zde místo pro oddělené soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu. Pak sběrna přebírá odpad od obce (v evidenci kód B00) a informuje obec o množství přebraných odpadů. Obec je původcem tohoto odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (kód A00). Tato varianta je v praxi obcemi využívána např. v případě povinného třídění kovů.

  • Sběrné dvory

Metodický návod zmiňuje sběrný dvůr jako shromažďovací místo, které nemusí mít souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a obec ho zřídila v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady. Za této situace je obec původcem odpadu a vede ho ve své evidenci (kód A00).

 

Ke stažení

 
metodický návod MŽP k evidenci a ohlašování odpadů v obcích: oodp-navod-pro-obce-final-12062018.pdf [ 248.78 kB, PDF ]
 
 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím metodického materiálu MŽP


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

ČAOH: Ostrá verze SEPNO od května

ČAOH: Subdodávky odpadů a definice předání odpadů – právní posouzení

Spuštění SEPNO se odkládá na květen 2018

Doplňovat či nedoplňovat zpětně údaje do SEPNO za odbobí 2017?

Stanovisko MŽP k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od roku 2017

Jak ohlašovat přepravu NO v roce 2017? - Odpověď MŽP

Jak je to s použitými a prošlými léčivy v evidenci odpadů?

ČAOH: Povinnosti sběren odpadů a atomový zákon

Sdělení MŽP k ohlašování odpadů v roce 2017 a IČP

Právní poradna ČAOH: Jak ohlašovat odpady u mobilních zařízení?

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

 

 


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..