Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k nové odpadové legislativě

Redakce Hospodářských novin oslovila Petra Havelku z České asociace odpadového hospodářství se čtyřmi konkrétními dotazy k připravované nové odpadové legislativě. Zde jsou úplné odpovědi na dotazy HN.

 

Podporujete zvýšení poplatků za skládkování? Jaké dopady by podle Vás zvýšení poplatků mohlo mít?

ČAOH dlouhodobě podporuje zvýšení poplatků za skládkování na takovou míru, aby byl splněn nový evropský cíl k omezení skládkování na 10 % k roku 2035 a přitom nebyly zbytečně zatíženy rozpočty obcí. Již devátým rokem se nám v ČR daří každoročně snižovat míru skládkování. Pro další pokračování tohoto trendu může být vhodné poplatek navýšit. Důležité však je, aby součástí poplatku byla i motivace pro obce, co nevíce třídit odpady. Pokud budou obce dostatečně třídit, neměl by se jim dle našeho názoru poplatek navyšovat. Není důvod. Vše ale záleží na nastavení zákona. Při nevhodném nastavení mohou být dopady na obce citelně vyšší. Na Slovensku byly obce aktivní a zajistily si pozitivně motivační zákon, který byl právě schválen. Obce netrestá, ale motivuje je. Na Slovensku navíc spočítali, že pro odklon odpadů ze skládek dle cílů EU, stačí finální výše poplatku v roce 2030 cca 1150 Kč, a to u těch obcí, které prakticky netřídí. Obce, které třídí, mají poplatek citelně nižší (více viz zde). Uvidíme, jak to pro obce dopadne v ČR. Ještě je důležité dodat, že u komunálních odpadů nesou obce náklady cca z 85 %. Je proto logické, že se budoucí řešení silně dotýká jejich zájmů.

 

Co by podle ČAOH měl stát udělat pro to, aby se výrazně snížil podíl komunálního odpadu, který končí na skládkách? Jak by se například měla podporovat recyklace?

Pro redukci množství směsného komunálního odpadu, který zatím končí na skládkách je klíčovým nástrojem navýšení separace odpadů. Jako nejefektivnější se prokázalo primární třídění do barevných kontejnerů. ČR v tomto patří v Evropě k premiantům, ale ke splnění evropských recyklačních cílů musíme ještě výrazně přidat. Naše zkušenosti ukazují, že to jde. Naše svozové firmy stále více využívají tzv. door to door systémy, tedy barevné popelnice přímo k rodinným domům. Toto opatření má výborné výsledky. O desítky procent se navyšuje množství vytříděných surovin a viditelně klesá množství směsného odpadu v černé popelnici. Separací to ale nekončí. Dále je třeba vytříděné druhotné suroviny skutečně recyklovat. V tomto musí nejen ČR, ale celá Evropa, zásadně přidat. Jako ČAOH říkáme, že je potřeba podpořit recyklaci a uvádíme tři konkrétní nástroje: daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů např. cestou DPH; snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu a závazek státu, aby ve veřejných zakázkách více podporoval recyklované výrobky. Podstatný je také tlak na výrobce, aby vyráběli výrobky a obaly z dobře recyklovatelných materiálů.

 

Měl by podle Vás stát více podporovat budování zařízení pro energetické využití odpadů?

Tato otázka už je v EU více méně vyřešena. Evropská komise jasně členských státům sdělila, že s odkazem na recyklační cíle nových směrnic dále již nebude podporovat žádné spalovny (ZEVO), tedy zařízení na velké množství neupraveného směsného odpadu. Na druhou stranu ale sdělila, že jako vhodná a podporovaná zařízení k energetickému využití odpadů vnímá např. bioplynové stanice, úpravy výhřevné frakce odpadů a výrobu certifikovaných paliv z odpadů, včetně jejich využití v k tomu určených energetických zdrojích, apod. Energetické využití má určitě své místo v budoucím řešení. Jako ČR již máme čtyři kvalitní spalovny. Dvě z nich se mají navíc rozšířit. Další část odpadů může jít doporučovanou cestou paliv z odpadů a bioplynových stanic, případně dalších moderních technologií. Pro každý region může být vhodný jiný mix zařízení. Jednoznačnou prioritou má být však dle EU recyklace. Všechny projekty je tedy třeba pozorně počítat tak, aby neohrozily možnost splnění národních cílů recyklace minimálně 65% komunálních odpadů v roce 2035.

 

Jak hodnotíte systém PAYT? Nemůže jeho náročnost vést spíše k zvýšení plateb za odpad? Jaké jsou s ním zatím v ČR zkušenosti?

Musím přiznat, že zkušenosti z praxe velké části našich firem jsou takové, že tyto systémy jsou skutečně pro obce často dražší. Věcí se zabýval i akademický sektor a identifikoval řadu konkrétních problémů, které s sebou tyto systémy pro obce nesou (více viz zde). Známým a již mnohokrát poznaným rizikem je viditelné navýšení černých skládek a nákladů obcí na jejich řešení. PAYT systémy mají své výhody, ale i řadu nevýhod. V tomto směru však nemusí nový zákon nic měnit. Obce si mohou PAYT systémy zavést již mnoho let, pokud chtějí. Většina z nich to ale neudělala.

 

Zdroj: Na dotazy Hospodářských novin odpovídal Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Český rozhlas – Havelka – neformální povídání o třídění, recyklaci, zálohách na PET a podobně

ČR řeší, jak splnit EU cíle k recyklaci, zda větším tříděním, nebo zálohami na PET

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

HN: Odpady podraží

Odpovědi na dotazy MF Dnes k nové odpadové legislativě

Polemika Odpadového fóra - Roztočení cirkulárního kola - klíčová je POPTÁVKA

Výstupy z celorepublikové konference - Obce a města odmítají přísnější nastavení, než požaduje EU

Desatero moderního odpadového hospodářství

Obce odmítají přísnější cíle k odpadům než požaduje EU - SMS ČR napsalo otevřený dopis premiérovi a politickým stranám

Obce a města žádají revizi termínů skládkování odpadů

Moderní obec: Jak směřovat k lepší recyklaci?

Seminář ve sněmovně - Kdy lze čekat změny v odpadové legislativě?

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

Profesní organizace ze sektoru svozu, třídění a využití odpadů hashtag#SKS, hashtag#CAOH,...

Deník POLITICO píše, že zelené nevládní organizace mají podle prohlášení stále...

ČAOH se účastnila semináře EWE ohledně odpovědného nakládání s odpady.

Lucie Kubesa, předsedkyně výboru pro životní prostředí, zastupitelstva Hlavního města...

Rozhovor časopisu Průmyslová ekologie, Komunální ekologie s Petr Havelka z ČAOH

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..