Co přináší novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (č. 387/2016 Sb.)

Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a doplňující změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Česká asociace odpadového hospodářství přináší stručný přehled nejdůležitějších změn.

Novela vyhlášek byla vydána v návaznosti na novelizaci zákona o odpadech (novela č. 223/2015 Sb.). Jedním z hlavních cílů novelizace vyhlášek byla podrobná úprava využití sedimentů na povrchu terénu, které jsou nyní zařazeny do působnosti zákona o odpadech. Podmínky pro využívání sedimentů na povrchu terénu jsou obsaženy v novém znění přílohy č. 11, bod 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Podrobnosti týkající se zařízení na využití sedimentů a jejich shromažďování byly novelizací doplněny do vyhlášky č. 383/2001 Sb.

 

Novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Co se týče dalších změn ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., je třeba zmínit zrušení výjimky pro využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů na povrchu terénu v případě, že z nich lze odebrat reprezentativní vzorky. Důvodem bylo dle MŽP obcházení zákazu jejich využívání na povrchu terénu. Ze stavebních a demoličních odpadů tak budou moci být na povrchu terénu využívány pouze zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimenty a recyklát ze stavebního a demoličního odpadu a vybourané betonové a železobetonové bloky využívané jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu (§ 12 odst. 1).

V příloze č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. je zavedena výjimka umožňující využívání pneumatik na povrchu terénu, a to z důvodu, že byly pneumatiky zákonem zařazeny mezi výrobky podléhající zpětnému odběru a přitom jsou tímto způsobem v praxi využívány.

Podstatně se mění podmínky, které musí splňovat odpady ukládané na skládky. V příloze č. 4 se parametr AT4 nastavuje obecně na všechny odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku.

 

Nové nastavení vyhlášky odklání odpady od třídících technologií

Dále byl namísto doposud platného parametru výhřevnosti (8 MJ/kg) zaveden nový parametr výhřevnosti v sušině na hodnotu 6,5 MJ/kg, což odpovídá cca 4,5 MJ/kg standardní výhřevnosti vzorku odpadu. Jedná se tedy o zásadní snížení z hodnoty 8 MJ/kg na hodnotu cca 4,5 MJ/kg.

Poněkud zvláštní je, že parametr se netýká obecně odpadů ukládaných na skládky, ale směřuje pouze proti odpadům z technologií na třídění směsných komunálních odpadů. Směsné odpady bez úpravy tedy bude možné na skládky ukládat i nadále, ale zbytkové odpady po úpravě v třídících zařízeních nikoli. Smyl takového opatření je dosti nejasný. O omezení skládkování tak v tomto případě nejde. Navíc nově nastavený parametr, jdoucí de-facto proti třídícím zařízením na směsné komunální odpady, má Česká republika nastaven prakticky nejpřísněji v celé EU. Na zásadní problém nového nastavení upozorňuje hned několik svazů sdružujících zpracovatelské firmy, které chtěly investovat do třídících linek na komunální odpady a do dalších technologií tak, aby přispěly k plnění evropských recyklačních cílů. Tyto svazy, které dohromady představují většinu odpadářského sektoru v ČR, opakovaně navrhovaly věcně vyvážené a odborně podložené řešení (výhřevnost vzorku 6 MJ/kg, nikoli však v sušině). K věci byly zpracovány i odborné studie uznávaných akademiků v této oblasti (více viz zde). S jejich obsahem se však úředníci při přípravě nové vyhlášky žádným způsobem nevypořádali a přes všechny odborné argumenty byla zvolena extrémní hodnota.

Nové ministerské nastavení hlasitě kritizují i ekologické organizace (více viz zde), které dodávají, že ministr Brabec tímto již prokazatelně chce směřovat odpady namísto recyklace, zejména na jejich spalování (více viz zde). Proč tomu tak je, zatím není zřejmé (více viz zde). Evropská odpadová strategie hovoří poměrně jasně a nastavení, které v tomto směru přináší novela vyhlášky, není ve svém důsledku v souladu s odpadovou hierarchií. Dá se proto předpokládat, že vyhláška by měla být v tomto směru znovu upravena. Tedy pokud chceme splnit budoucí evropské recyklační cíle.

 

Vyhláškou byla zároveň nastavena také četnost kontrol obou nově upravených parametrů. Konkrétní znění je uvedeno níže.

V příloze č. 4 se konkrétně doplňuje bod 11, který zní:

11. Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů může být ukládán na skládku, pouze pokud jeho výhřevnost v sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4.

 

Tabulka č 4.4.   

---------------------------------------------------------------------

Roční produkce odpadu                        Četnost kontrol

nebo výstupu

---------------------------------------------------------------------

0 - 1000 t                                               2   x   za   rok*

1001 - 5000 t                              4   x   za   rok*

5001 a více t                             12   x   za   rok*

---------------------------------------------------------------------

 

Účinnost změn

Novelizace obou vyhlášek nabývá účinnosti již dnem 1. ledna 2017. Výjimkou je výše zmíněný bod 11. přílohy č. 4 upravující zcela nově výhřevnost a četnost kontrol dodávek odpadu, který má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2018.

 

Ke stažení:

Vyhláška č. 387/2016 Sb: sb0156-2016-1.pdf [ 1.44 MB ]

Odborný posudek Prof. Ing. Františka Hrdličky CSc z Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti: caoh-odborny-posudek-cvut.pdf [ 1.29 MB ]

Dodatek odborného posudku (k výhřevnosti v sušině): odborny-posudek-cvut-doplneni.pdf [ 792.76 kB ]

 

Související články

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

 

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..