MŽP přislíbilo připravit vyhlášku k TAP – podklady ke zpracování

Ministerstvo životního prostředí v rámci meziresortního připomínkového řízení k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, přislíbilo připravit již dlouho očekávanou a potřebnou vyhlášku k palivům z odpadů, známou také jako „vyhlášku k TAP“.

S vydáním vyhlášky k palivům z odpadů počítají i doprovodné dokumenty k balíku již schválené nové odpadové legislativy. Tuto vyhlášku má dlouhodobě ve svém právním prostředí řada okolních států Evropské unie. Vyhláška napomáhá Evropou podporovanému energetickému využití UPRAVENÝCH odpadů tím, že jednoznačně definuje kvalitativní požadavky na paliva z odpadů. Řada států EU v rámci této vyhlášky nastavila rovněž podmínky pro přechod odpadů na „neodpad“, jak předpokládá evropská směrnice. V tomto směru nikdy nejde o úpravu limitů z hlediska ochrany ovzduší, jak někdy bývá neodborníky chybně sdělováno. Jde o definování věcných podmínek pro využítí odpadů jako paliva a pro nakládání s tímto palivem jako s výrobkem. Podmínky z hlediska ochrany ovzduší jsou stále stejné. Více například v tomto článku – Druhotná paliva jako NEODPAD ve slovenské a rakouské vyhlášce.

Ve státech, které tuto technickou vyhlášku zpracovaly, přispěl předpis k transparentnímu nastavení podmínek a dobré kontrolovatelnosti kvality využívaných paliv. Návazně na to se stabilizoval trh a kvalita obchodovaných paliv a vyřešila se i řada možných rizik týkajících se případných zahraničních paliv, dovážených na území daného státu. Česká republika bohužel tuto potřebnou vyhlášku stále nemá.

I přes to, že byla již dříve Bruselem zastavena podpora energetického využití NEUPRAVENÝCH odpadů, Evropská unie dlouhodobě podporuje energetické využití UPRAVENÝCH odpadů. Je to logické, protože ne všechny odpady je možné recyklovat. A pokud po třídění a dalším zpracování zůstávají nerecyklovatelné odpady s obsahem energie, je jistě vhodné, je energeticky využít ve vhodných a moderních zdrojích jako náhradní paliva. V dalším programovém období (2021 - 2027) se proto počítá jak s podporou výroby paliv z odpadů (TAP), tak s podporou projektů samotného energetického využití paliv z odpadů.

Tuto cestu dlouhodobě aktivně podporuje i Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která zároveň sdružuje většinu výrobců paliv z odpadů v České republice. Tyto firmy dlouhodobě úspěšně napomáhají bezpečnému a udržitelnému energetickému využívání odpadů v ČR. A to po dobu již více než 20 let. To, jak se daří energetickému využívání odpadů v ČR, ukazuje jak níže uvedený graf (zdroj MPO), tak každoročně i kvalitní a přehledná zpráva Ministerstva průmyslu. V České republice se dlouhodobě úspěšně využívají TAP zejména v cementárenském průmyslu, kde se jedná více méně o bezodpadovou technologii. Aktuálně se připravují další konkrétní kvalitní projekty na využití TAP, mimo jiné v teplárenství, či obecně v energetice, proto je potřeba vyhlášky stále intenzivnější. Respektive to, že vyhláška stále není, působí stále více problémů.

 

graf-energeticcr

Odborníci v rámci ČAOH dali dohromady podklady k obsahu vyhlášky

Odborné společnosti, které se výrobou paliv z odpadů zabývají více než 20 let a firmy, které tato paliva využívají, daly na základě analýzy zahraničních vyhlášek k TAP a v průběžné spolupráci s akademickým sektorem v rámci ČAOH dohromady základní body, které by měla nová vyhláška k TAP obsahovat.

Tyto požadavky není složité definovat, lze je velmi dobře převzít z evropských technických norem, které jsou v dané oblasti v zahraničí široce uznávané a používané a které repektují i výrobní postupy českých výrobců. V rámci ČAOH bylo definováno 11 základních bodů + dva doplňující, které mohou zakotvit kvalitní a prakticky i odborně stabilní rámec pro paliva z odpadů po vzoru ostatních evropských států. Tyto body jsou uvedeny níže v přehledu:

Základních 11 bodů k připravované vyhlášce k palivům z odpadů

  1. Zahrnout pojem „alternativní palivo“ do legislativního prostředí ČR s cílem zvýšit procenta energetického využití odpadů.
  2. Na základě ustanovení směrnice č. 98/2008 ES a její novely z roku 2018 a příslušného ustanovení nového zákona o odpadech (§ 9 – ukončení odpadového režimu), je vhodné stanovit podmínky, za kterých se paliva z odpadů mohou převést do režimu výrobků (podstatné v této věci je, že podmínky a limity ochrany ovzduší budou stále stejné a budou odpovídat evropské legislativě ochrany ovzduší, tedy spalování, či spoluspalování odpadů – viz bod č. 8). Evropská komise tuto cestu pro paliva z odpadů opakovaně notifikovala odsouhlasením předpisů pro TAP řady evropských států.
  3. Definovat o jaký způsob využití odpadů (R) se při výrobě alternativního paliva jedná, a to pro účely jednoznačné identifikace procesů v rámci povolovacího řízení a obsahů provozních řádů a rozhodnutí KÚ.
  4. Provázat českou a evropskou legislativu, resp. normy – evropská legislativa dlouhodobě obsahuje normy týkající se paliv z odpadů. Odkazy na tyto normy je nutné zapracovat do české vyhlášky.

Např.

ČSN EN 15357

Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis

Tato evropská norma vymezuje termíny a definice pro oblast výroby a obchodu s tuhými alternativními palivy, které jsou připravené z odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a znázorňuje propojení mezi vybranými termíny z oblasti odpadů, tuhých alternativních paliv a převodu ke konečnému využití energie. 

ČSN EN 15358

Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv 

ČSN EN 15400

Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 

ČSN EN 15359

Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy

Norma stanovuje klasifikační systém pro tuhá alternativní paliva (TAP) a požadavky na specifikaci jejich vlastností. TAP se vyrábějí z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné. Vstupní odpad může být odpadem z výroby, tuhým komunálním odpadem, průmyslovým odpadem, obchodním odpadem, odpadem ze staveb a demolic, atd. Dokument má za cíl sloužit jako nástroj umožňující efektivní obchodování s TAP a napomáhat komunikaci mezi výrobci a odběrateli. Norma slouží na podporu využívání obnovitelných energetických zdrojů.

5. Stanovení základních povinností při výrobě TAP dle obsahu evropských norem pro výrobu TAP. Zajistí se tak definované a srovnatelné kvalitativní nároky pro všechny subjekty na trhu.

6. Vstupem pro výrobu alternativních paliv nesmí být nebezpečné odpady (kromě nebezpečné vlastnosti hořlavost). Alternativní palivo nesmí mít nebezpečné vlastnosti s výjimkou H3 A+B.

7. Podmínky ukládání tzv. podsítné frakce by měly být řešeny nikoli vyhláškou k TAP, ale systémově v příslušných prováděcích právních předpisech k zákonu o odpadech, a to tak, aby nastavení bylo technologicky neutrální ve vztahu k dalším nevyužitelným odpadům z jiných technologií (je rozumné, aby takové nastavení řešila např. připravovaná vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady).

8. Poplatek při uložení stabilizované energeticky ani materiálově nevyužitelné frakce (nevyužitelný zbytek z procesu výroby TAP) stanovit ve výši zbytkového odpadu, či odpadu technologického (s ohledem na technologickou neutralitu v porovnání s poplatky z nevyužitelných odpadů z dalších technologií).

9. Vyhláška by měla odkazovat na právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší – provázání s emisní vyhláškou č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. konstatování, že na spalování alternativního paliva (jako odpadu i jako výrobku) se vztahují emisní limity platné pro spalování/spoluspalování odpadu dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhláškou. Z hlediska ochrany ovzduší je legislativa nastavena dostatečně.

10. Alternativní palivo bude vyráběno pouze v zařízení, které bude spadat pod povolovací proces podle zákona o odpadech/či zákona o IPPC.

11. V požadavku na kvalitu alternativního paliva bude ve vyhlášce uveden odkaz na závaznou vnitropodnikovou normu výroby.

 

Ostatní podmínky

  1. Alternativní palivo bude možné využívat pouze v energetickém zařízení s vyšším výkonem než je 5MW tepelného příkonu.
  2. Před zahájením spoluspalování, či spalování TAP ve stávajícím stacionárním zdroji musí být provedena spalovací zkouška s následným vyhodnocením. Finální podmínky spoluspalování budou následně popsány v provozním řádu uvedeného zdroje.

 

ČAOH dlouhodobě podporuje energetické využítí upravených odpadů

 

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě aktivně podporuje moderní a Evropou podporované formy energetického využití odpadů. Petr Havelka na celorepublikové konferenci Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králově, v září 2020, prezentoval výhody energetického využívání upravených odpadů ve formě TAP. Jeho prezentace je k dispozici zde - caoh-havelka---dte---2020-pdf . Server Odpady-portal.sk následně zveřejnil článek k citované přenášce Odpady-portal.sk: Havelka - Energetické využitie TAP ponúka biznisovo jednoduchšie riešenie a konkurenčnejšie prostredie.

 

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství

 

Související články:

Odpady.sk: Havelka - Energetické využitie TAP ponúka biznisovo jednoduchšie riešenie a konkurenčnejšie prostredie

Odpady se v ČR využívají stále více

RUMPOLD úspěšně rozšířil výrobu paliv z odpadů (TAP)

Výrobci TAP potřebují stabilní odběratele

Zvýší se česká výroba alternativních paliv z odpadů využitím plastových výmětů? Pomohlo by to i obcím a městům

 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..