Připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností

Podobně jako u věcného záměru zákona o odpadech, i v tomto případě Česká asociace odpadového hospodářství zveřejňuje v rámci otevřeného připomínkování této části legislativy OH, své připomínky.

 

Zcela nový zákon o výrobcích s ukončenou životností by měl řešit oblast nakládání s použitými výrobky, které doposud spadaly pod tzv. režim zpětného odběru, nyní stanovený zákonem o odpadech (elektro, baterie, apod.). Stávající nastavení bylo a je kritizováno z vícero míst, mimo jiné zejména s ohledem na ne zcela tržní fungování systému a některá omezení, která jdou nad rámec evropské směrnice (více zde). Kritická slova a volání po nezbytných změnách byla opakovaně slyšet jak od některých zákonodárců, tak v oblasti ochrany tržních principů zejména ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který k věci fungování kolektivních systémů vydal své kritické stanovisko již v roce 2013 – stanovisko k dispozici zde.

Aktuálně se některé podstatné věci snaží ministerstvo životního prostředí vyřešit právě v rámci věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností. Snaha MŽP řešit mnoho let neřešený a zhoršující se problém je z textu věcného záměru patrná. Jako obvykle se však tzv. „ďábel skrývá v detailu“ a je tedy třeba novou zákonnou konstrukci kvalitně prodiskutovat a zajistit její skutečnou funkčnost v praxi. Je pravděpodobné, že i v tomto případě se na MŽP, podobně jako u věcného záměru zákona o odpadech, sejde řada připomínek. S ohledem na těsnou provázanost obou norem je z odborného hlediska nutné, aby oba zákony šly legislativním procesem ruku v ruce (což dříve deklarovalo i samo MŽP), neboť jsou vzájemně úzce provázány. I zde samozřejmě platí, že nad rychlostí a případnou unáhleností musí převážit zájem na kvalitě obou norem.

 

Připomínky ČAOH

ČAOH podala na MŽP k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností celkem 24 připomínek, z toho 15 zásadních. Plný text připomínek je k dispozici pod odkazem na konci článku.

 

Stručně shrnutá témata zásadních připomínek jsou zde:

 

  • ČAOH je pro otevřený systém sběru výrobků s ukončenou životností tak, jak stanoví směrnice WEEE (návrh MŽP přitom stále obsahuje omezení sběrné sítě prakticky jen na místa spravovaná kolektivními systémy). Speciální „česká“ netržní omezení systému sběru snižují potenciál sběrné sítě a zbytečně povedou k nižším výsledkům sběru a větším nákladům.
  • ČAOH je pro odpadový režim u výrobků s ukončenou životností, tak jako je to ve většině států EU.
  • ČAOH je pro povinnost evidence výrobků s ukončenou životností. Toto je nezbytné pro možnou kontrolu materiálových, ale také finančních toků, která doposud ze strany státu v této oblasti zcela chyběla. Ministerstvem navrhovaný systém evidencí se bohužel nejeví jako dostatečně kontrolovatelný, spíše se jeví jako bezzubý a neprůhledný.
  • Věcný záměru obsahuje nedůvodná omezení pro samostatné plnění povinností mimo kolektivní systémy (např. omezení plnění pro max. 5 výrobců).
  • Jako pozitivní a klíčové vnímáme to, že věcný záměr obsahuje omezení pro kolektivní systémy, aby nemohly samy nakládat s odpady. Podobně je tomu dlouhodobě např. u autorizované obalové společnosti Ekokom. KS tak budou dle zákona např. služby zpracování elektro zajišťovat pouze přes externí a majetkově nepropojené subjekty. Toto je klíčové zejména s ohledem na ochranu tržního prostředí a hospodářské soutěže.
  • Kupodivu, ale MŽP navrhuje do věcného záměru povinnost využívat k obchodování pouze jednu z možných cest v rámci tržního prostředí, a to obchodování prostřednictvím burzy. Toto je v kontextu dalších navrhovaných změn, které mají vést k tržnímu nastavení dosti zvláštní, protismyslné a omezující.
  • Bezplatnost odevzdání elektrozařízení - Věcný záměr dostatečně neřeší možnost, aby spotřebitel získal za své použité zařízení odpovídající odměnu. Domníváme se, že se jedná o rozpor se směrnicí EU k WEEE, neboť v této směrnici v článku 5 odst. 2 je uvedeno „přinejmenším bezplatně“. Pro budoucí nastavení systému je dle ČAOH nezbytné, aby občanům bylo umožněno, tak jak stanoví i směrnice, získat za předané elektrozařízení odpovídající odměnu. Stručně řečeno, zákon musí občanovi zaručit, že za odevzdání nebude platit, ale nesmí mu bránit, aby za odevzdání mohl získat odměnu.
  • Oddělené uvádění recyklačního příspěvku – Není jasné, proč má být zákonem zakázáno uvádění tzv. recyklačního příspěvku odděleně u ceny prodávaného zboží (elektrozařízení)? Je zřejmé, že podstatnou část nákladů na sběr a recyklaci upotřebených výrobků zaplatí spotřebitelé ve zvýšené ceně výrobků. Pokud by se recyklační příspěvek uváděl odděleně (jako před několika lety), byl by systém výběru peněz zásadně transparentnější. Nyní je situace taková, že málokterý spotřebitel si uvědomuje, kolik v ceně nového zboží platí, což je z hlediska environmentální osvěty zcela negativní. Negativní je to také z pohledu možnosti transparentní kontroly státu ohledně výběru a nakládání s vybranými prostředky. V tomto směru se jeví také jako nesystémové nastavení zákazu uvádění příspěvku u elektro, přitom věcný záměr naopak povinné uvedení recyklačního příspěvku stanovuje při povinnostech při prodeji pneumatik. ČAOH je pro transparentní a povinné uvádění recyklačního příspěvku na výrobcích.
  • Nastavení kontrolních a sankčních kompetencí státu – Navzdory tomu, že v dosavadním období nemohl stát oblast fungování kolektivních systémů prakticky vůbec kontrolovat (včetně finančních prostředků), což bylo také předmětem kritiky z mnoha stran, není bohužel ve věcném záměru obsaženo funkční nastavení systému dozoru, odpovědnosti a sankcí ani nyní.

 

Z textu návrhu věcného záměru je patrné, že MŽP odvedlo určitý kus práce, ale mnoho podstatných věcí zde není, podobně jako ve věcném záměru zákona o odpadech, ještě vyřešeno a je tedy nutné je dodefinovat a text dopracovat. Pokud chce MŽP, aby nové nastavení skutečně oblast posunulo pozitivním směrem, pak věřme, že ani v tomto případě nebude hlavní modla ministerských úředníků čas a úkol co nejdříve odeslat oba věcné záměry na vládu, ale nezbytná elementární kvalita a funkční provázanost těchto důležitých předpisů, tedy obou aktuálních věcných záměrů zákonů.

Kompletní připomínky ČAOH k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou zde: pripominky-Caoh-k-vzzvuZ---finalw.pdf [ 245.25 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz )

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem" 

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..