Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989-2021

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vydalo v červnu aktualizované shrnutí statistických zjišťování energetického vyžívání odpadů v České republice. Statistická publikace navazuje na publikaci vydanou MPO v roce 2021.

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2021(dále jen „Statistika“) obsahuje data ohledně spalování odpadu, který slouží k výrobě energie a má tedy energetický přínos. Z toho důvodu se výsledné hodnoty liší od souhrnných hmotností veškerého spáleného odpadu v ČR.  

V publikaci jsou jednotlivá zařízení rozdělena do těchto dílčích kategorií podle převažující vsázky, či technologie:

▪ Spalovny tuhého komunálního odpadu (ZEVO)

▪ Spalovny průmyslového a nemocničního odpadu

▪ Využívání odpadů a alternativních paliv v cementárnách a vápenkách

▪ Využívání odpadů a alternativních paliv v energetickém sektor

Podle Statistiky bylo za rok 2021 energeticky využito celkem 1 297 594 tun odpadů (energie v palivu 19 248 854 GJ).

 

Spalovny

Nejvíce odpadů bylo energeticky využito ve spalovnách komunálního odpadu (ZEVO), konkrétně celkem 720 391 tun odpadů (energie v odpadu 6 961 924 GJ). Spalovny průmyslového odpadu a nemocničního odpadu spálily 86 795 tun odpadů (energie v palivu 1 268 757 GJ).

 

Energetické zdroje na paliva z odpadů

V případě alternativních paliv a odpadů* bylo v cementárnách a vápenkách v roce 2021 souhrnně spotřebováno celkem 486 565 tun (deklarovaný průmyslový odpad a jinam nezařazený odpad) při celkové energii 10 908 448 GJ. Z tohoto množství činila tuhá alternativní paliva (TAP) 367 935 tun, tedy 76 %.

V závodních energetikách pocházejících z vlastní průmyslové výroby (podle metodiky Eurostatu nelze zařadit do kategorií klasických paliv) bylo alternativních paliv a odpadů využito 2 266 tun (energie v palivu 50 942 GJ).

Z přehledných grafů ve Statistice je dobře patrné, že energetické využívání odpadů v České republice roste. 

energeticke-vyuzivani-odpadu-

Stejně tak je vidět růst využívání alternativních paliv a odpadů v cementárnách a vápenkách. Statistika uvádí, že větší část tuhých alternativních paliv je vyráběna v České republice, zbytek pochází z dovozu ze zahraničí (Německo, Rakousko). Řada společností zabývajících se výrobou paliv z odpadů a jejich využití je sdružena v České asociaci odpadového hospodářství. TAP z průmyslových či živnostenských odpadů a z třídicích linek separovaného komunálního odpadu vyrábí nebo výrobu připravují například tyto členské společnosti ČAOH: OZO Ostrava s.r.o., Marius Pedersen a.s., FCC Česká republika, s.r.o., Rumpold s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., EcoWasteEnergy s.r.o. aj.

tap

Paliva z odpadů jsou vhodnou cestou rozvoje energetického využití odpadů jak v ČR, tak v dalších státech EU. Tato cesta je úzce provázaná s možností splnění cílů Evropské unie požadující zásadní redukci množství vznikajících směsných komunálních odpadů. Dle Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství by se do roku 2030 mělo zredukovat množství vznikajících směsných (zbytkových) komunálních odpadů o 50 %, což úzce souvisí s cílem dosáhnout recyklace komunálních odpadů nejméně ve výši 65 % do roku 2035.

Vysokého recyklačního cíle lze dosáhnout potřebným navýšením třídění a úprav odpadů do podoby využitelných druhotných surovin. Je obecně uznávaným odborným faktem, že pro dosažení recyklačního cíle bude třeba třídít a upravovat cca 85 % vznikajících komunálních odpadů.

Odpady z procesů třídění a ty, jež jsou k recyklaci nevyužitelné, mají velký energetický potenciál. Využití těchto odpadů pro výrobu standardizovaných paliv z odpadů odpovídajících nejmodernějším evropským technickým normám, je důležitou součástí budoucího energetického mixu navázaného na odpadové hospodářství. Paliva jsou připravována dle kvalitativních požadavků konkrétních odběratelů a jejich technologií. Dlouhodobá kvalita těchto paliv a ekonomická smysluplnost této cesty energetického využití odpadů je doložena dlouhodobými daty, která plynou i z výše uvedeného grafu MPO.

Dalšímu rozvoji energetického využití odpadů a paliv z odpadů může pomoci vyhláška k palivům z odpadů, pokud bude navázána na zmíněné evropské technické normy. Vyhláška může sjednotit pravidla dle evropských norem a zároveň, v souladu s evropskou legislativou, stanovit konec odpadového režimu pro tato paliva. Tak, jak to evropská legislativa předpokládá. Podrobněji se k výhodám energetického využití paliv z odpadů a k vyhlášce k palivům z odpadů ČAOH rozepsala v článku Paliva z odpadů jsou budoucností energetického využití nerecyklovatelných materiálů.

 

*Pozn.: Rozdělení alternativních paliv zařazených ve Statistice:

▪ Kapalná alternativní paliva a odpady: ZPO; surový odpadní benzín; SLO; OXO; OSB; odpadní ředidla; odpadní oleje; KAP; ETO 10; ETO; Energooil; AROL aj.

▪ OZE: MKM; kafilerní tuk; Lipix; čistírenské kaly (nemusí se jednat o 100% OZE) aj.

▪ Pneu: Pneumatiky celé i drcené; TAP Pryž; Paltas; ALTPAL MP05 aj.

▪ Tuhá aditivní paliva: Kormul; sludge; SNO; TPS NATUR; paliva a odpady z lagun; aj.

▪ Tuhá alternativní paliva: ASAPAL; ASAKALOR; TAP RUMPOLD; TTS O; TAP Lafarge; Palozo; Palozo II; S.E.R.B.– REKLA; nerozlišená TTS; dovozová TAP, SRF aj.

▪ Odpad – deklarovaný průmyslový odpad a jinam nezařazený odpad

 

Ke stažení:

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2021

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989–2016 obsahující více informací o historickém vývoji, statistice energetického využívání odpadů a také mezinárodní srovnání

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím materiálu MPO

 

Související články:

Pro města a obce - Spalovny (ZEVO) na SKO. Mohou to obce podepsat?

Připomínky k vyhlášce k palivům z odpadů - klíčem by měly být evropské normy

Paliva z odpadů jsou budoucností energetického využití nerecyklovatelných materiálů

Odpady-portál.sk - Havelka: Európske ciele otvárajú priestor pre TAP. Možnosťou sú regionálne energetické zariadenia

Nově rekonstruovaná výrobna TAP v Brně společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

Energetická konference DTE - O čem bude příspěvek ČAOH?

Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..