ČAOH: Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností k připomínkám

Dle očekávání předložilo nyní Ministerstvo životního prostředí k připomínkování věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností. K této části dosavadní legislativy bylo dlouhodobě mnoho kritických připomínek s návrhy na potřebu její citelné úpravy. MŽP nyní přichází s návrhem řešení.

Agenda komodit zpětného odběru, tedy tzv. výrobů s ukočenou životností, by nově měla být řešena samostatným zákonem (doposud řešena zákonem o odpadech). Lze předpokládat, že v rámci tohoto zákona by také mělo být řešeno dlouhodobě kritizované nastavení stávajícího působení kolektivních systémů. To zejména s ohledem na ochranu tržního prostředí, ale také transparentnosti nakládání s prostředky (recyklačními poplatky), které platí spotřebitelé v ceně nových zařízení a se kterými hospodaří kolektivní systémy (více viz zde). 

Důvodem pro vytvoření dvou samostatných předpisů není jen snaha o zpřehlednění právní úpravy, ale také důvody praktické. V prvé řadě jsou to specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu (zejm. rozšířená odpovědnost výrobce, zpětný odběr výrobků atd.). Dalším praktickým důvodem je skutečnost, že evropské směrnice týkající se výrobků s ukončenou životností jsou velmi často novelizovány a pro provedení jejich transpozice dosud musel být vždy novelizován celý zákon o odpadech, i když se změny týkaly pouze části zákona upravující vybrané výrobky.

Vybranými výrobky, kterých se navrhovaná právní úprava týká, jsou elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem. Předmětem úpravy zákona o výrobcích s ukončenou životností tak bude regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadů z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr vybraných výrobků s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného využití a recyklace a zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností včetně jejich využití a odstranění. Cílem zákona je především zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví před negativními dopady ze vzniku odpadů z vybraných výrobků v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie. Zákon o výrobcích s ukončenou životností bude mít ve vztahu k zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy, která se použije přednostně. Zákon o odpadech jako obecná právní norma bude aplikován subsidiárně, tj. nestanoví-li zákon o výrobcích s ukončenou životností jinak.

Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je spolupředkladatelem tohoto materiálu vládě.

 

Návrh věcného záměru, včetně odůvodnění, je k dispozici ke stažení z webu ČAOH zde:

 

vecny-zamer-vyrobky.pdf [ 359.78 kB ]

hodnoceni.pdf [ 2.4 MB ]

 

Termín připomínek: 24.11.2014

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) z předkládací zprávy MŽP

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články: 

Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech

Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru

Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy

Jak je to s tržním prostředím u elektroodpadů? - dva zajímavé články Lidových novin


Podařilo se spustit další motivační program, který využívá logiku RECYKLAČNÍHO BONUSU...

V České republice třídí odpady 75 % lidí. To je skvělé a stále se to zlepšuje. V...

V úředním věstníku EU vyšlo nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů.

Automatizovaná třídicí linka v Brně už předala k recyklaci 65 tun kovů - separátor kovů...

Evropská komise může mít velký problém - evropské recyklační asociace pro výrobu a...

Pravidelné novinky e-mailem

Chcete získávat aktuální články přímo na Váš email?

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.
Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.
Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Česká asociace odpadového hospodářství, Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 – Vysočany.
Zpracovatelem je společnost ABRUPTA SERVIS s.r.o..